EU kampanjar för säkrare hantering av farliga ämnen

Ett oacceptabelt stort antal arbetstagare utsätts för farliga ämnen på arbetet runtom i Europa.

Farliga ämnen ligger bakom en betydande andel av alla arbetssjukdomar.

Det råder en allmän brist på medvetenhet om vad farliga ämnen är, hur vanligt förekommande de är på arbetsplatser och vilka risker de medför.

Framstegen med att minska arbetstagares exponering för farliga ämnen har varit ytterst små på senare år.

Det är Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) som står bakom denna bekymmersamma beskrivning av läget. Byrån gör det i sin presentation av EU-kampanjen ”Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt”, som pågår under åren 2018–19 i över 30 länder. Faktaruta om farliga ämnen finns sist i artikeln.

EUs tvååriga arbetsmiljökampanjer är en satsning på att föra ut resultat från arbetsmiljöforskning tillsammans med erfarenheter från praktiskt arbetsmiljöarbete, så att detta kommer till praktisk användning på arbetsplatserna.

I EU-länderna är 17 procent av alla anställda exponerade för kemikalier under minst en fjärdedel av sin arbets­tid. Detta har inte förändrats sedan år 2000. EU-Osha slår fast:

Denna exponering för farliga ämnen på arbetsplatser måste upphöra eller åtminstone hanteras effektivt för att värna såväl arbetstagarnas säkerhet och hälsa som den ekonomiska välgången för företagen och för samhället.

Dålig hantering av farliga ämnen i arbetslivet är kostsamt. Exponering för cancerframkallande ämnen på arbets­platser i EU–länderna kostar cirka 25 miljarder kronor om året. Ersättnings­krav från en anställd som blivit sjuk på grund av farliga ämnen kan handla om miljontals kronor.

Bygga upp en förebyggandekultur

Vad är det som gäller? Arbetsgivarna är skyldiga att utföra riskbedöm­ningar och hantera riskerna. De anställda måste förstå de möjliga riskerna och känna till alla sätt att förebygga, de måste våga berätta om farhågor och bli uppmunt­rade att delta i arbetet med att hitta lösningar, enligt EU-Osha: Nyckeln är att bygga upp en förebyggandekultur.

Riskbedömning är första steget. Det är viktigt att riskbedömningarna är aktuella, eftersom nya omständigheter på arbetsplatsen kan påverka riskerna för de anställda att bli exponerade för farliga ämnen. Och i en förebyggande­kultur ser ledningen till att det finns nödvändiga resurser för att förhindra att någon kommer till skada, konsta­terar EU-Osha.

Arbetsmiljöverket informerar och inspekterar

I Sverige deltar arbetsmarknadens parter, Arbetsmiljöverket och andra, i den här kampanjen. På sin kampanj­sida konstaterar Arbetsmiljöverket att användningen av kemikalier ökar och på nästan alla arbetsplatser finns kemiska arbetsmiljörisker, som bekämpningsmedel, lacker, desinfektionsmedel, svetsrök och damm av olika slag.

Som en del i kampanjen skickar verket brev till 18 000 arbets­givare om hur arbets­miljöarbetet med kemiska arbetsmiljörisker ska gå till. Verket ordnar också ett antal seminarier i samarbete med fack och arbetsgivare.

Arbetsmiljöinspektörer besöker under två oktoberveckor i år 1 500 arbetsgivare inom drygt 20 branscher, allt från jord- och skogsbruk till bilverkstäder och tvätterier. De ska uppmärksamma arbetsgivarna på viktiga faktorer för en säker kemikaliehantering.

Målet för alla satsningar är att öka arbetsgivarnas kunskaper, så att fler inventerar och riskbedömer kemiska arbetsmiljörisker.

Tävling om att bli bästa exemplet

Vilka arbetsplatser i EU–länderna kan visa upp de mest framgångsrika och nyskapande lösningarna, för att bli bättre på att använda och hantera farliga ämnen?

En tävling om utmärkelsen Good Practice Awards ingår i EU-kampanjen. Prevent, de privata arbetsgivarnas och fackens gemensamma arbetsmiljöorganisation, håller i den svenska uttagningstävlingen. En jury utser en vinnare vardera för verksamheter i två storleksklasser, mindre än 100 anställda och mer än 100 anställda.

Vilka som vinner avslöjas på den partsgemensamma arbetsmiljökonferensen Gilla Jobbet den 24 oktober 2019. Vinnarna får åka till EU-finalen på kampanjens avslutningsceremoni i Bilbao i Spanien.

Forskningsbaserade verktyg, checklistor och skrifter

Hugade kandidater kan senast den 16 december 2018 anmäla sig på Prevents sida för kemiska hälsorisker under kampanjen, Kemihjälpen

Kemihjälpen innehåller checklistor, skrifter, kurser och länkar till animerade filmer om kemiska hälsorisker.

Här finns också ett quiz med tio frågor inom området, och en ny 30-sidig skrift, ”Kemihjälpen fördjupning”, som går igenom hälsorisker, hantering av kemiska riskkällor, mätning av luftföroreningar, och lagar och krav. Ytterligare material finner man på Prevents sida för Kemiska risker. Och Prevent har ett särskilt verktyg som utvecklats av forskare, Kemiguiden, som vi berättar om i en artikel på sid 9–10.

FAKTA/Vad farliga ämnen kan göra 

Farliga ämnen är alla fasta ämnen, vätskor och gaser som kan skada arbetstagares hälsa eller äventyra deras säkerhet.

Exponering för farliga ämnen kan ske genom inandning, upptag genom huden eller förtäring.

Exponering för farliga ämnen på arbetsplatsen kan leda till såväl akuta som långsiktiga hälsoproblem, bland annat

  • sjukdomar i andningsorganen, till exempel astma, nästäppa och snuva, asbestos och silikos (stendammlunga)
  • skador på inre organ, inklusive hjärnan och nervsystemet
  • hudirritation och hudsjukdomar
  • arbetsrelaterade cancersjukdomar, till exempel leukemi, lungcancer, och cancer i näshålecancer och mesoteliom (en aggressiv cancerform som har koppling till arbete med asbest)

 

Farliga ämnen kan dessutom medföra att arbetstagarna utsätts för fara i form av bränder, explosioner, akut förgiftning eller kvävning.

Källa: EU Osha