Författare: Eva Ekelöf

Alla fakta om lastarnas arbetsmiljö samlas in i jättelikt pussel

En enorm mängd data om alla 1 200 flygplanslastare runt om i Sverige och deras arbetsmiljö samlas nu in av forskare med hjälp av mätare, enkäter och videobilder. Alla fakta är bitar i ett pussel som till sist ska visa hela bilden. Här är tredje avsnittet i vår artikelserie om projektet ”Skadefria cargo- och flygplanslastare”.  

Lastning är ett tungt och besvärligt arbete. Foto: Eva Ekelöf

Mer pengar till flygplanslastarna

AFA Försäkring har gett en miljon kronor till ett fortsättningsprojekt om flygplanslastarnas arbetsmiljö. Forskare har tillsammans med parterna undersökt arbetsmiljön ur en rad olika aspekter. Resultatet har blivit en katalog av förbättringsförslag. Nu ska dessa införas.

Töres Theorell – Det finns goda kunskaper om hur man förbättrar arbetsmiljön för att undvika risker, säger Töres Theorell.

Utan kontroll och inflytande ökar risken för depression och utmattning

Symtom på utmattningssyndrom och depressioner hänger ihop med arbetsmiljön. Nu är det klarlagt vilka de värsta faktorerna är, som höga krav, låg kontroll, mobbning, bristande stöd, pressat arbete, dålig belöning för arbetet, orättvisa och osäker anställning.

Mobbning kan leda till självmord

Mobbningsoffer och tortyroffer visar på samma reaktioner. Hjärnan
påverkas och de utvecklar posttraumatiskt stressyndrom. Det berättar Reza
Emdad, hjärnforskare och psykoterapeut.

Laboratorium Arbetslivsforskning är ett forskningsfält som är svårt att definiera. Foto: Sxc.hu

Arbetslivsforskningen ett försvinnande forskningsfält

Ett kunskapscentrum skulle kunna blåsa nytt liv i arbetslivsforskningen, som har nedprioriterats de senaste åren och nu hotas av att försvinna helt. Carin Håkansta har skrivit en avhandling om hur ideologier och processer styrt arbetslivsforskningens utveckling i Sverige.

Gasade containrar medför okända risker visar ny undersökning

Stora importörer, som Ikea, H&M, och Biltema tar emot tusentals containrar med varor varje år, som öppnas och töms i deras lager. De kan innehålla farliga gaser. Halterna behöver inte vara höga, men personalen bör ha tillgång till personlig skyddsutrustning och mätare och containrarna ska ventileras innan de töms. Det görs inte alltid idag.

En tredjedel av alla kvinnor arbetar på obekväm tid

Fler kvinnor än män arbetar på obekväm arbetstid och på deltid och bara knappt två av tre kvinnor arbetar enbart dagtid och på vardagar. Det visar Arbetsmiljöverkets senaste arbetsmiljöundersökning från 2010.

Kontorslandskapets bullermatta stör mer än inspirerar visar forskningen

Ett lågt mummel hovrar över skrivborden i kontorslandskapet. 40 personer arbetar med att utveckla nya tjänster för Ericssons basstationer och nätverk här. Det byggs inga cellkontor längre, det är omodernt, nu ska alla sitta i landskap. Men det har både sina för- och nackdelar. Det visar forskningen.

Ångest Mobbning skapar ångest. Foto: Freeimages

Det går att komma tillrätta med mobbning

Rädslan för mobbning gör att man helst sopar den under mattan. Det behövs kunskap och ökad medvetenhet, både bland chefer och anställda, för att ta tag i problemen. Det vet forskare vid Karlstad universitet, som nu arbetar fram en handlingsplan för hur arbetet ska gå till.

Kjell Torén, AMM Göteborg: Starka fackföreningar driver på arbetsmiljöforskningen

Starka fackföreningar har avgörande betydelse för arbetsmiljön. En betydelse som inte kan överskattas. När starka fackföreningar kräver något ställer arbetsgivaren upp. Det är en erfarenhet Kjell Torén har skaffat sig efter många år i yrket som läkare och chef för arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska sjukhuset.

Forskningsresultat gör det lättare att få skada godkänd för lastare

Forskningsprojektet om cargo- och flygplanslastare kommer att visa på vetenskapligt baserade samband mellan arbetet och de besvär och skador som lastarna får. Sådana samband gör det lättare att få arbetsskador godkända. Det var ett av målen med detta forskningprojekt. Ett annat var att få en bättre arbetsmiljö överlag. En rad förbättringsförslag finns också.