Arbetsmiljön i bemanningsbranschen i nytt forskningsprojekt

Det kan vara svårt att få arbetsmiljöarbetet att fungera för uthyrd arbetskraft. Ansvaret är delat och ibland är gränserna oklara. Ett nytt forskningsprojekt ska ta fram modeller för hur avtal kan se ut mellan parterna och i en upphandling.

 

I bemanningsbranschen finns hela arbetsmarknaden, från riskfyllde arbeten till mera stillsamma kontorsarbeten. Ansvaret för arbetsmiljön är delat mellan kundföretaget och bemanningsföretaget. Kundföretaget ansvarar för arbetsmiljön på arbetsplatsen och för personlig skyddsutrustning, medan bemanningsföretaget ska se till att den som hyrs ut har rätt utbildning för jobbet. Erfarenheter visar att detta kan vara svårt att få att fungera i praktiken.

Ett nytt forskningsprojekt, som stöds av AFA Försäkring, ska ta fram ett underlag för att arbetsmiljöarbetet ska fungerar bättre. Ann-Beth Antonsson, IVL Svenska Miljöinstitutet, leder projektet.

– De gamla modellerna för hur man jobbar med arbetsmiljön håller inte längre när arbetslivet förändras. Visserligen regleras ansvaret i lagar och föreskrifter, men vi tror att det kan vara svårt att dra gränser mellan vad som är den enes och den andres ansvar. Nu vill vi hitta en modell för hur bemanningsföretaget och kundföretaget kan samarbeta, säger hon.

Konkreta förslag

Hur fungerar till exempel introduktionen i arbetet? Kostnader för utbildning är en annan komponent. Vem ska betala den? Var går gränsen mellan yrkesutbildning och utbildning i arbetsmiljöfrågor? Sådana frågor ska projektet söka svar på i tre delar.

Den första delen undersöker vad de vanligaste arbetsskadorna beror på och hur de kan förebyggas. Då väljer man ut och undersöker ett antal anmälda och godkända arbetsskador inom bemanningsbranschen som inträffat det senaste året för att ta reda på de faktorer som bidragit till arbetsskadan och hur den hade kunnat förebyggas.

I den andra delen intervjuas företag med ett väl fungerande arbetsmiljöarbete om hur detta arbete bedrivs. Utifrån dessa resultat utformar man i den tredje delen konkreta förslag hur arbetsmiljöarbetet kan hanteras.

– Vi hoppas också kunna arbeta fram en avtalsmodell för upphandling och en modell för avtal mellan kundföretag och bemanningsföretag, säger Ann-Beth Antonsson.

Hela arbetet ska vara klart år 2013.

Riktad tillsyn

Antalet arbetsolyckor och arbetssjukdomar ökar inom bemanningsbranschen, skriver Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande. Därför har verkat startat en riksomfattande tillsynsinsats som ska pågår under två år. Totalt kommer 1 400 företag att inspekteras. Närmare 60 procent av de som skadas i bemanningsbranschen är under 35 år, jämfört med 30 procent i de övriga branscherna.

Verket ska fokusera på riskbedömningar, introduktion av inhyrd personal, krisstöd för dem som drabbas av arbetsolyckor, arbetsanpassning och rehabilitering. Dessutom tittar man på samordningen av arbetsmiljöarbetet mellan kundföretagen och uthyrarna av arbetskraft.