Tre byggnadsarbetare

Äldre i byggbranschen drabbas allvarligare av arbetsolyckor

I byggbranschen är allvarliga arbetsolyckor vanligare bland äldre medarbetare och bland dem som jobbat längre än bland yngre och nyanställda. Flest allvarliga olyckor inträffar på vintern och en tredjedel av dessa händer klockan 10-12. Det visar forskning från Luleå tekniska universitet.

Magnus Stenberg är forskare vid Avdelningen för arbetsvetenskap på Luleå tekniska universitet. Han fick Levipriset 2011 för sitt arbete med att integrera arbetsmiljöfrågorna i ingenjörsutbildningen. Samma år påbörjade han, med sina kollegor, en enkätstudie om allvarliga arbetsolyckor. Projektet ska vara klart under våren 2015. I resultaten har de upptäckt något oväntat.

– Det var förvånande att andelen äldre och erfarna byggnadsarbetare var så pass hög bland de som råkat ut för allvarliga arbetsolyckor under de studerade perioderna, säger han.

Detta trots att inställningen till hälsa och säkerhet var bättre bland de äldre än bland de yngre och mer oerfarna. Bland de mest oerfarna var det vanligare att utföra arbetsuppgifter trots att nödvändig säkerhetsutrustning saknades eller var obrukbar.

Dålig arbetsledning en förklaring

En förklaring till att äldre drabbas oftare är att när exempelvis en 60-åring faller, så blir skadorna större än hos en yngre. Stress och dålig planering är också höga riskfaktorer för arbetsolyckor. De kan bero på dålig arbetsledning och dåligt förebyggande arbete kring säkerhet och hälsa.

Forskarna såg en koppling till att de som vanligen inte råkar ut för olyckor upplever att planeringen och det förebyggande arbetet fungerar bättre. Ledarskapsfrågor är viktiga att jobba vidare med, betonar Magnus Stenberg.

– Det är viktigt att ta in arbetsmiljöfrågor tidigt i planeringen av byggprojekten, och inte som oftast sker, under arbetets gång, säger han.

I forskarnas enkätstudie om förhållandena kring allvarliga olyckor bland 1 500 byggnadsarbetare, har fokus varit på perioderna, 2005, 2007, 2009 och 2011. De har studerat faktorer som kunskapsnivå, erfarenhet, ålder, tidpunkt på dagen, årstid, väder och klimat samt stress, attityder och fysiskt tillstånd hos arbetarna. Samma frågor ställdes till cirka 500 byggjobbare som inte hade råkat för några olyckor, som jämförelse.

Halk- och fallolyckor vanligast

De absolut vanligaste olyckorna inom byggbranschen är halk- och fallolyckor, dessa är cirka en fjärdedel av alla allvarliga olyckor. Flest olyckor inträffar under vinterhalvåret, oktober-mars då 56 procent av olyckorna är allvarliga och 44 procent sker på sommaren. En tredjedel av de allvarliga olyckorna händer mellan klockan 10 och 12. I dessa olyckor förekommer handverktyg och elverktyg i 22 procent av fallen.

Nu närmast ska forskarna göra fördjupande analyser i syfte att hitta faktorer och variabler av vad som händer när olyckor inträffar.

– Tanken är att vi ska kunna plocka ut under vilka omständigheter olyckorna inträffar genom att se och identifiera kritiska variabler, och på så sätt få ner antalet olyckor, säger Magnus Stenberg.

Forskarna har också en vision för framtiden för att främja hälsa och välmående. De tror att det går att skapa rutiner och åtgärder som stärker och utvecklar medarbetarna i byggbranschen.

FAKTA/Bortom noll

Forskningsprojektet ”Bortom noll – en hälsofrämjande byggbransch”, 2011-2015, är finansierat av AFA Försäkring och byggbranschens utvecklingsfond, SBUF.

Syftet är att identifiera riskfaktorerna för allvarliga arbetsolyckor i byggbranschen, och bidra till större möjligheter för branschen att vidta åtgärder och ta fram handlingsplaner.

 

Suzanne Vikström