Forskning ska förebygga dödsolyckor

Luleå tekniska universitet och LKAB samarbetar i ett forskningsprojekt om hur samordningen med underleverantörer kan förbättras, och hur dödsolyckor inom gruvindustrin kan förebyggas.

 

Doktoranden Magnus Nygren berättar att projektet handlar om säkerhetskultur, men även om vem som bär ansvaret i företagen, och hur fler dödsfall inom industrin kan förebyggas.

– I gruvindustrin är det ju väldigt specifika miljöer med stora skillnader ovan och under jord. Vi studerar hur samordningen med underleverantörer fungerar i praktisk verksamhet, såväl ovan som under jord.

 

Synliggöra arbetssätt

Forskarna ska undersöka hur arbetsmiljöföreskriften om bygg- och anläggning, AFS 1999:3, används i vid bygg- och anläggningsprojekt i gruvor. De ska också ta reda på om externa leverantörer är överrepresenterade i olycksfallsstatistiken. Magnus Nygren förklarar.

– Ett första steg i forskningsprojektet är att synliggöra vilka arbetssätt, processer och strukturer som gäller, i såväl samordning i den fasta driften som i de olika byggprojekt, som är aktuella inom gruvindustrin, ovan och under jord.

 

Mål att ta fram riktlinjer

En viktig del i arbetet, menar forskarna, är att blicka bakåt och se den historiska utvecklingen i gruvbranschen, från implementeringen av ändringarna som infördes år 2009 i föreskriften om bygg- och anläggningsarbete.

 

Målet är att ta fram en ”best practice” för hur samordning kan organiseras i en gruvmiljö.

 

Fyra övergripande frågeställningar kommer att styra forskningen:

 

1. Hur är samordningen (driftsamordning såväl som byggarbetsmiljösamordning) organiserad och hur tar det sig uttryck i praktiken?

 

2. Hur påverkar samordningen entreprenörers säkerhet och arbetsmiljö?

 

3. Vilka förutsättningar för reell samverkan ges med nuvarande implementering av lagstadgade krav på samordning?

 

4. Hur styr det enskilda entreprenadföretaget upp sitt interna arbetsmiljöarbete i kombination med, och förhållande till, de gemensamma skyddsåtgärder som blir aktuella via samordning?

 

Två arbetssätt – olika krav

Magnus Nygren berättar att i gruvindustrin finns två primära arbetssätt kring samordning i företag där entreprenörer anlitas. Arbetssätten innebär lite olika roller och krav. Det första är driftsamordning, alltså samordning av gemensamma skyddsåtgärder, då det handlar om flera olika arbetsgivare som jobbar i produktionen. Det andra är byggarbetsmiljösamordning i olika tillfälliga projekt, såväl ovan som under jord.

– I vår forskning är dessa två samordningsformer och hur de påverkar varandra viktiga utgångspunkter, eftersom det ofta är aktuellt med olika projekt i eller i anslutning till den fasta driften och produktionen, säger han.

Dessutom finns ett antal specifika förutsättningar att ta hänsyn till. Dessa påverkar också hur samordningsarbetet fungerar.

– Ett bygg- och anläggningsprojekt som utförs en kilometer under jord i gruvmiljö, alltså nere i själva gruvan, kommer troligtvis skilja sig från ett projekt ovan jord i byggindustrin, både när det gäller arbetsorganisation och fysisk arbetsmiljö.

 

– Men, poängterar Magnus Nygren. I båda fallen handlar det dock i grund och botten om samma grundläggande krav, roller och ansvarsfördelning från lag och föreskrifter.

 

Byggarbetsmiljösamordnaren ska ha grundläggande arbetsmiljökunskap och goda kunskaper om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och vissa uppräknade föreskrifter. Det är exempel på vad som kan behövas enligt de allmänna råden till 6 § i föreskrifterna Byggnads- och anläggningsarbete. Krav på utbildning av byggarbetsmiljösamordnare trädde i kraft den 1 januari 2011.

I sitt samarbete med LKAB vill forskarna hitta en förståelse för leverantörernas arbetsmiljö.

 

Samarbete för framtiden

Henrik Magnusson, verksamhetsutvecklare och ansvarig för samordning på företagshälsovården på LKAB, samt kontaktperson för projektet, berättar om bakgrunden till samarbetet.

– Det huvudsakliga skälet är att vi vill titta mer på framtidsperspektivet. Hur bedrivs arbetet när vi är klara med det befintliga samordningsarbetet?

Han menar att forskningen kommer ge en god bild av vad LKAB behöver jobba med härnäst för att öka säkerheten i leverantörernas arbetsmiljö.

 

 

Leverantörshandbok

Åren 2010 till 2011 bedrev Henrik Magnusson ett projekt om hur arbetet med underleverantörer skulle kunna förbättras, vilket 2011 blev en projektrapport. Sedan förra året finns också ”Leverantörshandboken” att ladda ner från LKAB:s hemsida. Den innehåller krav som leverantörerna är skyldiga att följa.

I rapporten finns bland annat synpunkter från underleverantörer om hur LKAB jobbar som beställare, kopplat till arbetsmiljö och hälsa. Leverantörerna uppfattade att ansvarsfördelningen mellan leverantör och beställare var otydlig.

– En otydlig ansvarfördelning kan innebära att gränsdragningen mellan arbetsgivaransvar och samordningsansvar blir otydlig. Detta kan i sin tur leda till att risken för olycksfall och ohälsa ökar, säger Henrik Magnusson.

När verksamhet utförs av flera arbetsgivare på en arbetsplats ska en samordningsansvarig för arbetsmiljön utses, så att säkerhets- och hälsofrågor kan bedömas och hanteras effektivt, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Brister i samordningen kan öka arbetsskaderisker, både arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar. Därför behövs kunskap om roller och arbetsuppgifter. Många allvarliga olyckor har skett på grund av sådana brister. Olyckor, som hade kunnat undvikas med en genomtänkt planering.

– Vi försöker anpassa arbetet för säkerheten, men det finns alltid mer att göra.

 

Fortfarande finns dock mycket frågor kvar att lösa på LKAB kring samordning och säkerhet, menar Henrik Magnusson.

 

– Vi slår oss inte för bröstet och är nöjda så här. Fortfarande saknas balans i arbetet mellan våra kontaktpersoner och extern arbetsledning. Vår främsta styrka är att vi har stort fokus på säkerheten vid underhållsstopp och större byggnads- och anläggningsarbeten.

 

 

Fakta

Forskningsprojektet heter ”Effektivare SAMverkan- säkrare arbetsmiljö för externa leverantörer till LKAB”, och utförs av doktoranden Magnus Nygren, avdelningen för arbetsvetenskap på Luleå tekniska universitet i samarbete med gruvföretaget LKAB.

Projektet är finansierat av ett forskningscentrum upprättat av LKAB vid Luleå tekniska universitet.

 

Målet är att förebygga dödsolyckor genom att avhjälpa brister i samordningen med underleverantörer.

 

Tidsperiod: 1 oktober 2013 – 1 augusti 2017

 

Här kan du läsa om forskningsprojektet