Hälsosam yrkesdebut genom ”välinformerade val”

För ett par år sedan arbetade Marina Jonsson med ”Hälsosam yrkesdebut”, en undersökning vid Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) i Stockholm om medicinsk studie- och yrkesvägledning, som ett sätt att förebygga att ungdomar drabbas av ohälsa.

Nu är hon ansvarig för ”Hälsosamt inträde i arbetslivet”, Hinta, ett nätverk med landets alla femton arbets- och miljökliniker, som via nätplatsen jobbafrisk.se stödjer den här formen av förebyggande arbete.

Marina Jonsson är allergisamordnare och forskare. Till CAMMs patientmottagning har ungdomar som utbildat sig till exempelvis djurskötare och bagare sökt sig för att få arbetsrelaterade hälsoproblem, en del redan under utbildningen. En återkommande orsak har varit allergi, som man kände till redan innan, men som ingen hade tagit upp det med eleverna inför valet av utbildning.

-En del ungdomar har barneksem när de var små, med besvär som har gått över. Men hamnar de i arbete där de utsätter sig för sådant som mycket vatten, kemiska vätskor och plasthandskar, kan de lättare få nya besvär med eksem, som sen kan vara svåra att bli av med, säger hon.

Elevens medicinska förutsättningar

Detta var bakgrunden till undersökningen ”Hälsosam yrkesdebut”. Först bedömde Marina Jonsson och hennes kollegor vilka yrkesprogram som hade störst risker. Sen fick lärare, studie-och yrkesvägledare, skolsköterskor och skolledare svara på en enkät om hur de arbetar med arbetsmiljö i teori och praktik, och om de ger en yrkes- och studievägledning som tar in elevens medicinska förutsättningar när de informerar och ger råd. Några blev också intervjuade.

Resultaten redovisas i två rapporter: ”Arbetsskaderisker i yrken efter yrkesförberedande gymnasieprogram” och ”Skolans insatser för en hälsosam yrkesdebut” .

Inte döda någons dröm

-Man vill inte döda någons dröm, som en av de intervjuade sade, och det är självklart eleverna som väljer. Men de måste få hjälp med kunskaper så att de kan göra välinformerade val, säger Marina Jonsson.

Eleverna måste få veta vilka risker som finns i ett yrke, så att de inte få större problem med sin astma. De behöver också veta att i vissa yrken finns regler för medicinska kontroller som kan stoppa dem från att arbeta.

I arbetsmiljölagen står det att arbetsmiljön ska anpassas till människan.

-Det finns mycket mer man kan göra i olika branscher för att elever med olika medicinska besvär ska kunna arbeta där. Yrken förändras och det kommer nya hjälpmedel, säger hon.

Men hon menar att det i vissa yrken och för vissa elever likväl kommer fortsatta att vara svårt att anpassa arbetsmiljön.

Idéer om forskning

CAMMs undersökning visade att skolorna ofta saknade riktlinjer för medicinsk studie- och yrkesvägledning, och det var oklart vems ansvaret var. Det brast i samarbetet mellan elevhälsopersonal och studie- och yrkesvägledare. I bägge grupperna fanns behov av kunskaper som de inte fick i grundutbildningen.

-Här har det hänt saker sedan vi bildade Hinta, berättar Marina Jonsson. Vi har blivit inbjudna att medverka med föreläsningar om medicinsk studie- och yrkesvägledning inom utbildningarna för studie- och yrkesvägledare, och för sjuksköterskor som specialiserar sig som skolsköterskor.

Hinta bildades i slutet av 2017 och består av ett 20-tal deltagare: sjuksköterskor, yrkeshygieniker, läkare, psykologer, fysioterapeuter, socionom, kurator, ergonom, forskare, IT-samordnare och kommunikatör.

-Vi ska samverka och använda varandras kunskaper, och vi har idéer om forskning som vi hoppas kunna få gehör för hos forskningsfinansiärer, säger Marina Jonsson.

Jobbafrisk breddas till fler risker

Vid CAMM i Stockholm har de sedan 15 år en nätplats inom området ungdomar, arbete och allergi, astma och eksem, www.jobbafrisk.se, som byggdes upp av hudspecialisterna inom arbetsmiljömedicin. Nätplatsen har nu blivit Hintas gemensamma plattform för att nå ut med kunskap inom alltfler områden.

-De områden som står närmast på tur att ta in är vibrationer, och skador på armar, ben, rygg, berättar Marina Jonsson. De kommer också ta in material om buller.

Hinta arbetar också med att påverka och söka samarbete med olika myndigheter och andra aktörer, exempelvis Skolverket och Mynak.

Mats Utbult