Forskningsområde: Styra & ställa

Organisation & ledning

Ordning och reda blev framgångsrecept i förändringsarbetet

Liselotte Franzén och Jimmy Hogbrink arbetar vid Eskilstuna Elektronikpartner AB. De har varit delaktiga i den förändringsprocess som pågått i fabriken sedan 2005. Jimmy Hogbrink tycker det bästa med lean är inflytandet, att företaget verkligen lyssnar på de anställda. Dessutom gillar han att det blivit ordning och reda och att alla har sina verktyg i ordning.

Allas perspektiv behövs i ett företag

En gemensam värdegrund bör finnas i botten när ett företag ska bygga upp engagemanget hos sina anställda. Företaget måste ta tillvara alla möjligheter som uppstår ute i organisationen . Enbart chefens perspektiv räcker inte i en globaliserad värld, anser Richard Berglund.

”Lean” ger bättre arbetsmiljö – om det finns bergfast tro och delaktighet

De flesta förändringsprojekt misslyckas. För att lyckas krävs en bergfast tro från ledningen, de anställda måste känna sig delaktiga och eniga om syftet, och bättre arbetsmiljö ska vara en del av målet. Dessutom ska vinsterna i projektet delas lika mellan alla intressenter; kunder, de anställda och aktieägare.

Tilltron till chefen avgör engagemanget hos medarbetarna

Tilltro till chefen ökar medarbetarnas engagemang

Alltför få företag lyckas med att ta tillvara medarbetarnas engagemang och idéer. För det krävs ett aktivt ledningsarbete och ömsesidigt förtroende.

Men ofta blir det bara snack, ingen verkstad.

Den slutsatsen drar Richard Berglund i sin avhandling vid institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

”Kunskap om arbetsmiljön når inte ut”

Arbetsmiljön betyder mycket för svenska företags framgång, det vill Svenskt Näringsliv göra företagen medvetna om. Tyvärr är forskningen om arbetsmiljön svåröverskådlig och har svårt att nå ut till företagen.

– Det finns mycket kunskap men denna når inte alltid ut och tillämpas på arbetsplatserna, säger Bodil Mellblom, ansvarig för arbetsmiljöfrågor.

Skapa engagemang med tio faktorer

På alla arbetsplatser finns goda idée. Men för att synpunkter och idéer ska bli tillvaratagna, måste människorna känna sig betydelsefulla och klimatet vara öppet. Det hävdar Richard Berglund, civilingenjör vid IVF Industriforskning
och utveckling, som har doktorerat på hur man skapar engagemang.

Chefers rörlighet – varför de slutar och varför de stannar kvar

Omsättningen av chefer är stor i kommunerna jämfört med privata sektorn. Varför slutar dessa chefer och vad kan få dem att stanna kvar? Ett projekt ska undersöka faktorer som påverkar chefers rörlighet och hur manliga och kvinnliga chefers karriärmönster ser ut. Projektet bedrivs vid institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

- Att jämföra affärsnytta är mycket mer effektivt och spännande än att bara räkna pengar, säger Ann-Beth Antonsson. Foto: Anna Holmgren

Affärsnytta intressantare än pengar

– Det finns mycket diskussion om att arbetsmiljö lönar sig. Men det är inte så enkelt att det bara går att räkna i kronor och ören, även om de goda exempel vi hittade verkade ha rätt bra ekonomi, säger Ann-Beth Antonsson, projektledare för Allt om städ, IVL.