Forskning om återvinning bland annat av elektronik har fått stöd av Forte och Formas. Foto: Roland Cox

Forskning på G om grönare arbetsliv

Forte och Formas har sjösatt ett program med tio projekt som ska fylla kunskapsluckor när det gäller den gröna omställningen och arbetslivet.

Programmet startade hösten 2021, projekten är vanligen treåriga och får mellan två och fem miljoner kronor var. Tre av projekten, om cirkulär ekonomi och återvinning av avfall från elektronik, respektive bygg- och textilavfall, berättar vi om i artiklarna Gamla hälsohot i nya kläder, Grön våg som kan ge nervskador och Rättvisa måste till i en hållbar omställning.

Här följer en kort presentation av de övriga sju projekten, i form av sammanfattande huvudfrågor (som Användbart formulerat utifrån ansökningarna), följda av projektledarens namn och hemvist.

  • Hur kan man undvika en konflikt mellan att skydda arbetare och att skydda naturen, genom att utveckla metoder för att göra arbetare delaktiga i arbetet med en omställning som är både grön och rättvis? Nora Räthzel, Sociologiska institutionen, Umeå universitet.
  • Hur kan en grön omställning också bli en rättvis omställning för arbetare inom den svenska transportsektorn? Olle Olsson, Stiftelsen The Stockholm Environment Institute (ett svenskt forskningsinstitut inom miljövetenskap).
  • Hur ser det ut i svenskt lantbruk med visionerna om hållbarhet, och hur hänger de ihop med hur man arbetar, och med en god arbetsmiljö? Lowe Börjeson, kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Hur kommer omställningen av petrokemiindustrin i Västra Götaland och järn- och stålindustrin i Norrbotten påverka arbete och arbetsmarknad – och hur ser olika intressegrupper på vad som händer? Johan Rootzén, avdelningen Klimat & Hållbara samhällssystem, IVL Svenska Miljöinstitutet.
  • Hur påverkar den gröna omställningen av stålindustrin såväl arbetslivet som industriorterna och människors sociala identiteter? Hur kan omställningen bidra till blomstrande lokalsamhällen? Bregje van Veelen, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet.
  • Hur ser fiskare på en ”blå-grön” omställning av svenskt småskaligt fiske? Sieglind Wallner-Hahn, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet.
  • Vad betyder en grön omställning för antalet jobb inom industrin? Tommy Lundgren, Sveriges lantbruksuniversitet.