Kjell Torén, AMM Göteborg: Starka fackföreningar driver på arbetsmiljöforskningen

Starka fackföreningar har avgörande betydelse för arbetsmiljön. En betydelse som inte kan överskattas. När starka fackföreningar kräver något ställer arbetsgivaren upp. Det är en erfarenhet Kjell Torén har skaffat sig efter många år i yrket som läkare och chef för arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska sjukhuset.

Som ung yrkesmedicinare skrev Kjell Torén sin avhandling om toalettpapperstillverkningen vid Edets pappersbruk i Lilla Edet. Exponering för pappersdamm var hög och skyddskommittén hade skickat en fråga till yrkesmedicin i Göteborg: Är det farligt med pappersdamm? På 1980-talet fanns det inga vetenskapliga rön inom detta område. Bengt Järvholm, yrkesmedicinare och vid tidpunkten verksam i Göteborg, sökte pengar till en studie som Kjell Torén genomförde. På så sätt fick skyddskommittén svar. Det var farligare än man hade trott. Dammet måste bort och det ledde till stora investeringar och arbetsmiljöförbättringar vid Edet. Nästa spår inom massaindustrin blev att undersöka ozonblekningen. För att slippa klorblekningen, som är skadlig för den yttre miljön, hade industrin gått över till ozonblekning. – Men ozonblekning var rena rävgiftet för de anställda. De fick svår astma. Några avhandlingar senare var den risken kartlagd och arbetsmiljön blev bättre. Numera bleker man papper med liknande, men mindre farliga ämnen.  

Lungsjukdom och astma

Kjell Torén har visat på att astma och KOL (en lungsjukdom) kan vara orsakade av yrket. 15 till 20 procent av alla nya fall beror på jobbet, har han visat. Den kopplingen var tidigare helt okänd. Han misstänker nu att det finns en liknande koppling mellan arbetsmiljö och stroke, men han har inte fått någon finansiering för att undersöka det sambandet och det saknas studier inom området.  – Liksom det var med astma och KOL tror jag att arbetsmiljöns betydelse är underskattad här. Den kunskapen kommer från min erfarenhet som yrkesmedicinare.  Men det är pengarna som styr forskningen. Utan pengar kan vi inte forska, förklarar han. Ännu ett forskningsspår från massaindustrin är det forskningsprojekt som Anna-Carin Olin vid arbets- och miljömedicin nu fått finansierat bland annat från Formas.  Det handlar om nya metoder för att upptäcka markörer i utandningsluften som tyder på inflammation i luftvägarna. Ytterligare ett spår är studier om bullerexponering i pappersindustrin.  Buller är fortfarande ett område som vi vet för litet om. När Kjell Torén besöker arbetsplatser slås han av hur hög bullernivån är.- Jag tror att buller ger ökad risk för hjärtinfarkt och stroke, men vi saknar kunskap.

Undersöka arbetsskademål

De traditionella arbetsmiljöriskerna är fortfarande aktuella i arbetslivet: kemikalier, buller, belastningar. Det finns kunskap, men den tillämpas inte alltid, menar han. Kjell Torén är Sveriges enda professor i försäkringsmedicin och har fått medel från Afa Försäkring för att tillsammans med jurister undersöka utlåtandena från sakkunniga i arbetsskademål. De ska ta reda på om arbesskademål är ”rättvisa” och hur domstolarna beaktar parternas rätt till likställdhet i processen. Arbetsskadeförsäkringen är ett annat intressant forskningsområde för Kjell Torén. Han har publicerat en skrift om arbetsskadeförsäkringen i tidskriftsserien Arbete och hälsa, som finns här. – Det är vetenskaplig kunskap som avgör om arbetsskador blir godkända av försäkringskassan. Det spelar ingen roll hur mycket besvär man har eller hur vanligt ett tillstånd är – finns inte vetenskapliga bevis blir det nej. Men samtidigt påpekar han att lagen är restriktivt skriven och att det finns en nej-kultur i försäkringskassan.  – Jag tycker inte att arbetsskadeförsäkringen fungerar. Den kostar ganska litet, men det krävs en hel del politiskt finlir för att få den ändrad. Frågan är politiskt laddad.

Kjell Thorén och Bengt Järvholm föreslog i en debattartikel i Dagens Nyheter i somras att arbetsskadeförsäkringen görs om till en fast lista med godkända sjukdomar, samtidigt som det fortfarande finns möjlighet att få nya samband mellan arbetsmiljö och hälsa godkända.

Föra ut kunskap

I Arbete och hälsa publicerar han också kunskapssammanställningar om olika sjukdomsområden och arbetsmiljöns betydelse för dem. Det är också ett arbete som Afa Försäkring betalar.För att nå ut ordnar forskarna vid Arbets- och miljömedicin seminarier första fredagen i varje månad, då de presenterar forskningsresultat för anställda inom företagshälsovården och andra inbjudna. De organiserar också utbildningsdagar och håller kurser för företagsläkare. Hemsidan och kontakter med fackpressen är andra metoder för att nå ut. – Jag är intresserad av att våra forskningsresultat ska bli användbar kunskap och arbetar ständigt med marknadsföra oss och våra resultat, förklarar Kjell Torén.