Risker för buller och vibrationer är väldigt utbrett

Inspektion av buller och vibrationer överraskar

Riskerna med buller och vibrationer står i fokus för Arbetsmiljöverkets aktuella inspektioner över hela landet. Hela 70 procent av 600 besökta arbetsplatser i södra Sverige hade brister i arbetsmiljön.

– Vi har valt att även besöka lite annorlunda branscher där man inte har tänkt på problemet, säger Håkan Rosengren, projektledare. Som arbetsplatser där montörer, stenarbetare, eller de som sköter kyrkogårdar och golfbanor, arbetar.

 

Att vara exponerad för höga vibrationsnivåer kan på sikt ge upphov till skador på nerver, muskler och leder. Arbetsmiljöverket (AV) räknar med att runt 400 000 anställda är utsätta för vibrationer under minst 25 procent av arbetstiden.De använder maskiner som maskinborrar, motorsågar, gräsklippare, slagmaskiner, häcksaxar, röjsågar, som kan skada hörseln, liksom leder och muskler.

Många blir skadade

Det är flest män som blir utsätta för buller i jobbet, enligt senaste arbetsmiljöundersökningen. Var fjärde man gör det minst en fjärdedel av arbetstiden. Hos kvinnorna ökar problemet, framför allt inom barnomsorg och skola. Var sjunde kvinna är besvärad av höga ljudnivåer.

Exponeringen för buller kan ge skador som hörselnedsättning eller tinnitus. Dessa skador står för tio procent av de anmälda arbetssjukdomarna. Årligen anmäls runt tusen sjukdomsfall, som är orsakade av skadliga ljudnivåer.– Riskerna med buller är väl kända, säger Håkan Rosengren. Med vibrationer är det tvärtom, de riskerna är relativt okända för många.

Truckförare och andra som kör entreprenadmaskiner är mest utsatta för helkroppsvibrationer. Handhållna maskiner används bland annat i bil- och gummiverkstäder, av kyrkogårdsarbetare, i park och trädgård, vid håltagning i betong, eller bland tandtekniker och tandvårdspersonal.

– Vi besöker branscher där man dåligt känner till främst vibrationerna, och att det finns regler som ställer krav, säger Håkan Rosenberg. Vi kräver då att arbetsgivaren ska göra en riskbedömning.

Plan mot risker

Bruksanvisningar som ska följa med handhållna maskiner ska ange vibrationsnivåer enligt direktiv som gäller inom EU. De kan ge en god vägledning i arbetet med att bedöma riskerna.De ansvariga på arbetsplatser med risk för buller och vibrationer ska känna till om de uppnår eller överskrider de exponeringsvärdena som finns angivna i regelverket, och de ska dokumentera detta.  De ska ha en handlingsplan för att minska riskerna och erbjuda medarbetare som utsätts för höga nivåer en medicinsk kontroll.

– Varje år remitteras många med hörsel- och vibrationsskador till arbetsmiljökliniker och övriga sjukvården, som skulle ha kunnat räddas med rätt riskhantering och skydd för hörseln, säger Håkan Rosengren.Inspektionerna pågår under året i norra och mellersta Sverige under året, där cirka 1 000 företag kommer att få besök.

– Erfarenheten från kampanjen i södra Sverige i fjol var att arbetsgivare blev mer uppmärksamma på buller och vibrationer, säger Håkan Rosengren. De startade ett aktivt arbete med att kontrollera om de hade risker som behövde åtgärdas, men tog också in kontroller som en del i företagens systematiska arbetsmiljöarbete.

 

Torbjörn Uhlin

 

!!!

Läs mer om buller och vibrationer på Arbetsmiljöverkets temasidor, www.av.se