Allas perspektiv behövs i ett företag

En gemensam värdegrund bör finnas i botten när ett företag ska bygga upp engagemanget hos sina anställda. Företaget måste ta tillvara alla möjligheter som uppstår ute i organisationen. Enbart chefens perspektiv räcker inte i en globaliserad värld, anser Richard Berglund.

Han har skrivit en avhandling om hur man skapar engagemang på en arbetsplats och har listat tio faktorer som är betydelsefulla för att påverka viljan hos de anställda att engagera sig. Nu fortsätter han tillsammans med sina kollegor arbetet med att ta fram en modell för hur en företagsledning ska arbeta med dessa tio faktorer. Syftet är alltså att locka fram engagemanget bland de anställda och skapa en stabil och engagerad företagskultur. AFA Försäkring stödjer forskningen.

Modellen har en koppling till lean, men kan användas i alla företag, menar Richard Berglund. I enkäter och seminarier ska han ta reda på skäl och förväntningar, insatser och utdelningar, och vad resultatet blir.

Olika perspektiv

Förutsättningarna för engagemang uppfattas ofta olika hos ledningen och bland de anställda. Överlag blir perspektivet på verksamheten ett annat om man sitter i en central ledningsposition än om man befinner sig längre ned i hierarkin. De två perspektiven försöker han fånga och ställa mot varandra.

– Till exempel tenderar ledningen ofta att överskatta de egna insatserna och närvaron i organisationen. Den som är chef för 20 personer och är ute och pratar med två av dem, har inte varit närvarande för de övriga 18, säger Richard Berglund.

Inspirationen och tankegångarna kommer bland annat från lean.

– Lean-konceptet kan användas på många olika sätt. Vi försöker argumentera för att medarbetarnas engagemang är en av förutsättningarna, säger han.

Med sin modell vill han göra tydligt för beslutsfattare och HR att ett företags utveckling kräver omsorg och insatser, där närvaro är en förutsättning. Vill man ha engagemang kräver det uthållighet. Modellen måste byggas upp under lång tid med konkreta åtgärder inom varje företag.

Beslutskraft

Forskningsresultat visar att det kan vara lönsamt att ta vara på engagemanget hos personalen. Men det beror på grundinställningen i företaget och dess värderingar.

– För att organisationen ska fungera effektivt krävs en värdegrund och samsyn kring inriktningen, säger han.

För att få beslutskraft på alla nivåer, också i organisationens utkant, måste det finnas engagemang men också befogenheter.

Richard Berglund menar att företagen står inför ett paradigmskifte.

– Det kan jag bara spekulera om, men det måste finnas en ökad lokal beslutsförmåga inför det informationsflöde och de förändringar som sker allt snabbare. Globaliseringen gör oss beroende av aktörer långt borta och det kan medföra en potentiell risk.

I Skandinavien finns en basdemokrati med ett icke-auktoritärt synsätt och det skulle kunna vara en styrka i utvecklingen, anser Richard Berglund.