Alkohol hör inte hemma i ett friskt arbetsliv

Alkohol skadar arbetslivet

Mer än varannan anställd funderar på om kollegan har alkoholproblem, visar en enkät från Alna, parternas organ för frågor kring skadligt bruk. Acceptans av alkohol och droger är en stor risk för dålig arbetsmiljö och de anställdas psykiska hälsa.

 

Regler för hantering av alkohol och droger, liksom stöd och hjälp för den anställde som har problem, ska enligt Arbetsmiljölagen finnas på alla arbetsplatser. Nio av tio arbetsplatser känner till det kravet och när Alna frågat1  har 90 procent policy och handlingsplan.

– Skrivna regler är en bra början, men det måste följas av aktivt arbete, säger Kerstin Redig, vd på Alna. Forskning visar att de arbetsplatser som har kunskap arbetar förebyggande. Bra arbetsmiljö och positivt socialt klimat betyder mycket för att motverka drogkulturen och ge stöd åt den som har problem.

Kollegan märker

Problemet är stort, en halv miljon personer över 15 år har ett skadligt beteende och hälften av dem har utvecklat ett beroende. Majoriteten finns i arbetslivet.

– Det får ju konsekvenser för arbetslivet, och det är värt mycket att motverka skadligt bruk, säger Kerstin Redig. Ett riskbeteende är när arbetsplatsen legitimerar alkohol på eller i anslutning till arbetet. Kulturen på arbetet ”smittar” privatlivet.

Enligt Alnas kulturkartläggning har var femte anställd aldrig blivit bjuden på arbetstid, var fjärde sällan, lika många ibland och en procent ofta.

I kartläggningen framkom att 55 procent har funderat på om en kollega har problem med alkohol, 20 procent med läkemedel, 14 procent med spel och nio procent om en kollega tar droger.

Undersökningen visade att hälften inte ansåg att det var acceptabelt att vara berusad på sociala aktiviteter som jobbet ordnar, medan övriga ansåg att det var okey i varierande grad.

Trött

Det är trots allt inte så vanligt att man håller sig hemma när man känner sig trött och sliten efter drickande, nattligt spel och droganvändning. De flesta kommer till jobbet ändå. Men de är mindre produktiva och i värsta fall en säkerhetsrisk.

– Dessutom medger 22 procent att de själva inte har varit på topp vid något tillfälle för att de druckit för mycket eller tagit droger dagen innan, säger Kerstin Redig. Det viktiga då är en kultur på arbetsplatsen där man tar ansvar för verksamheten och tar upp problemet med den det berör.

– Och att agera tidigt, inte ”vänta ut lukten”, uttrycker Kerstin Redig det. Oftast är reaktionen positiv, någon ser mig, någon bryr sig om mig. Min personliga mission är att skadligt bruk och beroende ska betraktas som andra sjukdomar där vi inte lägger in moraliska aspekter.

Alna förebygger

Alna jobbar framför allt förebyggande, för att främja hälsa, och hantera stress och skadlig livsstil. Man gör även utredningar om vilka insatser som behövs för att personen med skadligt bruk ska kunna ändra livsstil, och man har knutit ett fyrtiotal legitimerade psykologer till sig.

Alna hjälper företagen med spelregler och utbildningar för att förebygga skadligt beteende, det må vara spel med data, sociala medier, droger.

– Många arbetsgivare inser vinsten med att satsa på förebyggande arbete, handlingsplaner och policy kring bruk, riskbruk och skadligt bruk, säger Kerstin Redig. För skadligt bruk kostar pengar för produktionsbortfall, lägre arbetstillfredsställelse och sämre säkerhet.

– Tyvärr har vi inget stöd i forskningen som visar hur mycket det egentligen kostar. En företagsekonomisk studie skulle motivera fler att satsa på förebyggande arbete.

Kunskap ger resultat

Helt klart ger kunskap stöd för ett aktivt och preventivt arbete. Det visar en forskningsstudie som genomförts på Alnas egna förebyggande kurser av oberoende forskare inom STAD Beroendecentrum i Stockholm.Arbetsplatserna erbjöds en utbildning i förebyggande alkoholarbete: Dialog på arbetsplatsen.

Hälften av de sökande, cirka 3 000 personer, fick möjlighet att gå kursen som riktades mot chefer, skyddsombud och fackliga företrädare.

Forskarna jämförde studiegruppen med den grupp som inte fick plats på utbildningen. Utvärderingen visade en signifikant skillnad i preventivt arbete hos gruppen som utbildats hos Alna.

Bra grund

– Det känns bra att de som gått kursen har en bra grund för att agera, säger Kerstin Redig. Att dialoger växer fram skapar ett bättre socialt klimat, och gör det möjligt att ingripa som kollega för att hjälpa vid skadligt beteende, helst innan det gått för långt.

 

Torbjörn Uhlin

 

 

Fakta

Om Alna och droger

Alna ägs av Svenskt Näringsliv, SKL (Sveriges kommuner och landsting), Arbetsgivarförbundet KFO, IDEA (arbetsgivarna för ideella organisationer), LO, TCO och Saco.

Arbetsgivare med totalt 300 000 anställda har serviceavtal med Alna Sverige AB som har tre kontor, i Stockholm, Göteborg och Malmö, och utredare på ett 25 tal orter runt om i landet.

Alkohol, men även illegala och legala droger, kostar samhället och arbetslivet stora summor. Totalt handlar det om 3-5 procent av totala lönekostnaden, drygt 20 miljarder kronor per år.

Alkohol och droger står bakom 25-30 procent av sjukskrivningarna och internationella arbetsmiljöorganisationen ILO beräknar att var fjärde arbetsolycka beror på droger.

Runt tio procent av alla anställda har missbruksproblem, och hela 30 procent av männen och 20 procent av kvinnorna dricker på en risknivå som äventyrar hälsan. Legala droger som lugnande eller antidepressiva mediciner används dagligen av 3-4 procent av svenska folket, medan 1-2 procent missbrukar narkotika.