På äldreboenden var det ofta ont om personlig skyddsutrustning. Foto: Engin Akyurt, Unsplash

Tidig rapport visar oro och rädsla bland vårdpersonal

Redan under de första veckorna av pandemin såg vårdpersonalen framåt med rädsla. De upplevde att vården nedmonterats under lång tid och insåg att kraven på dem skulle öka i den kommande pandemin. De var oroliga för långsiktigheten i vården och vad som skulle kunna hända efter krisen.

När WHO definierade covid-19 som en pandemi beslöt Erika Wall att direkt djupintervjua personal i vården om deras arbetssituation.  Det gällde både läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och personer inom kommunal omsorg, totalt 33 stycken.   

– Jag insåg att detta hände nu och att det inte gick att vänta in finansiering för datainsamlingen, berättar hon.

Erika Wall Foto: Privat

Deltagarna fick möjlighet att komma till tals tidigt i processen under en akut fas när kunskapen om viruset och hur pandemin skulle utvecklas ännu var liten.

Erika Wall är docent i sociologi och arbetar med rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Snabba beslutsvägar

Intervjuerna gjorde hon mellan den 13 mars och den 5 maj och en första analys sammanställdes i rapporten ”Hellre en rimlig jobbsituation än applåder”. I våras fick hon finansiering från Afa försäkring för att fördjupa analyserna ytterligare. Det resultatet kommer senare i höst.

En första analys visar att intervjupersonerna ser framåt med rädsla. De upplever att vården nedmonterats under lång tid och ser nu att kraven på dem kommer att öka i den kommande pandemin.

– Just då låg fokus på akutsjukvården. De som jobbade inom äldrevården kände sig bortglömda och var oroliga för smittspridning i boendena, berättar Erika Wall.

Redan under de första veckorna upplevde personalen en oro för långsiktigheten i vården och vad som kommer att hända efter krisen. 

De intervjuade kände trygghet i arbetsgruppen men de efterlyste bättre förutsättningar för att hinna ge varandra stöd i arbetet.  Det gällde särskilt nattpersonalen.

 Man uppskattade de snabbare beslutsvägar som hade uppstått i krisen och det tydliga ledarskapet.

– De hoppades att de snabba beslutsvägarna skulle finnas kvar efter pandemin. Det var en klar förbättring av deras arbetssituation, säger Erika Wall.

Eva Ekelöf

Budskap från personalen enligt analysen:

Teman var organisation, ledarskap, riskhantering och arbetsmiljö.

  • Vi upplever att kommunal omsorg glöms bort när akut- och intensivvård
  • fokuseras
  • Vi vill ha tillräcklig information och alla korten på bordet
  • Vi uppskattar snabba beslutsprocesser
  • Vi upplever oklarheter vad gäller skyddsutrustning
  • Vi tycker att vårdpersonal ska testas
  • Vi vill att alla ska se hur tungt arbete vi gör
  • Vi är oroliga över uthålligheten inom vård och omsorg
  • Vi önskar bättre förutsättningar till stöd