Tema: Användbart nr 2 2023: Mobbning på arbetsplatsen

Ensam man i förgrunden och två män som står tillsammans bakom honom. Utestängd från gruppen. Utrikesfödda drabbas hårdare av arbetsplatsmobbning än andra. Foto: Fertnig/ iStock

Vi och dom-tänkande ökar risken för mobbning på jobbet

Utrikesfödda är tre gånger mer utsatta för mobbning på jobbet än andra. Ju längre bort de kommer ifrån, desto större är risken att drabbas. De som är i minoritet på en arbetsplats är extra sårbara.

Trots att medvetenheten om arbetsplatsmobbning har ökat i samhället, visar forskningen fortfarande sorgliga siffror. Enligt studier som genomförts på Linköpings universitet utsätts sex– sju procent av alla yrkesarbetande i Sverige för mobbning på jobbet. 

När Michael Rosander, biträdande professor, tillsammans med sin norska kollega Morten Nielsen vid Universitetet i Bergen undersökte förekomst av mobbning i nära tvåhundra arbetsgrupper – inom olika branscher – upptäckte de att det förekom mobbning i nästan hälften av alla grupper. 

— I mer än tre av fyra av arbetsgrupperna fanns bara en eller två utsatta. Det betyder att de som drabbas är i en kraftig minoritetsposition, säger han. 

Porträtt på Michael Rosander
Michael Rosander Foto: Privat

I en annan studie som Michael Rosander genomförde tillsammans med psykologen och forskaren Stefan Blomberg undersöktes en tydlig minoritet – utrikesfödda som jobbar i Sverige.

– Vi kunde konstatera att de drabbas hårdare än etniska svenskar. Det är ett viktigt resultat, säger Michael Rosander.

Personliga påhopp

Forskarna skiljer på två olika former av arbetsplatsmobbning. Den ena är den arbetsrelaterade  mobbningen som är kopplad till själva jobbet. Till exempel att fråntas ansvar, bli förfördelad vid tjänstetillsättningar eller utsättas för överdriven övervakning. Den andra formen är mer riktad mot arbetstagaren som person. Då kan det handla påhopp, förödmjukelse eller att exkluderas från den övriga gemenskapen.

Michael Rosanders och Stefan Blombergs studie visar att den ökade risken för utrikesfödda enbart gäller personrelaterad mobbning. För arbetsrelaterad mobbning är risken densamma  som för svenskfödda.

– Vi såg att det fanns en påvisbar risk bara av att inte vara född i Sverige. Om personen dessutom kom från ett land långt bort, med en annan kultur, var risken ännu större.

Överhuvudtaget är personer som är i minoritet i en arbetsgrupp mer utsatta än andra. Michael Rosander har även studerat hur det ser ut på kvinno- respektive mansdominerade arbetsplatser. Där upptäckte han att risken för att utsättas för mobbning ökade för män som i huvudsak hade kvinnor som kollegor, däremot såg han inte samma risk för kvinnor på mansdominerade arbetsplatser.

 – I grunden handlar det om ett vi och dom-tänkande. De flesta människor är snabba på att kategorisera andra och vem som hör till, eller inte. Om vi hamnar i en ohälsosam arbetsmiljö kan skillnaderna bli tydliga, säger Michael Rosander.

Ringar på vattnet

Lidandet hos dem som utsätts för mobbning kan vara stort. Många mår psykiskt dåligt och upplever ilska och skam över att särbehandlas. Även de som inte själva står i centrum för mobbningen påverkas. De känner obehag över situationen och en rädsla för att stå näst i tur.

– Just nu tittar jag och Morten Nielsen på hur människor mår på arbetsplatser där det förekommer mobbning. Vi kan konstatera att det finns fler offer än den som blir direkt utsatt. Ibland räcker det med att befinna sig i närheten för att drabbas av allt från arbetsotillfredsställelse till psykisk ohälsa.

 En annan slutsats som de två forskarna har dragit är att civilkurage kan vara ett skydd. I en studie, som publicerades förra året, ställde de frågan till de som uppgett att de hade bevittnat mobbning om de hade ingripit. Tvärtemot vad forskarna hade trott visade det sig att de som faktiskt hade ryckt in till den mobbades försvar löpte mindre risk för att själva utsättas.

– De flesta känner en oro för att gripa in och vi trodde att de som sa ifrån också skulle hamna i skottgluggen. Men det visade sig vara precis tvärtom. För den som inte sa ifrån ökade risken tre gånger för att själv bli utsatt.

Arbetsplatsmobbning inte ett individproblem

Att inte sätta ner foten bidrar också till att missförhållandena på arbetsplatsen kan fortgå. Indirekt sanktioneras mobbarens negativa beteende av de tysta betraktarna. Samtidigt är Michael Rosander noga med att påpeka att arbetsplatsmobbning inte är ett individproblem, utan att det är själva organisationen det är fel på.

– Det kan till exempel vara otydliga ledare eller diffusa arbetsbeskrivningar som ligger bakom. I grund och botten handlar det om ordning och reda inom en organisation, säger han.

Lotta Engelbrektson

Male Coworkers Whispering Behind Back Of Unhappy Businesswoman Spreading Rumors And Gossips Standing In Modern Office. Sexism And Bullying Problem At Workplace Concept. Selective Focus

Kampen mot arbetsplatsmobbningen – forskare samlar råd och kunskaper om metoder

Från forskningsresultat till praktiskt användbara råd och metoder. Detta är idén bakom ett antal skrifter som Myndigheten för arbetsmiljökunskap Mynak ger ut. ”Riktlinjer för hantering av sociala hälsorisker på arbetet – kränkande särbehandling och mobbning” kom 2021. 

Riktlinjerna var resultatet av flera års arbete, med en intervjuundersökning om hur det ser ut på arbetsplatserna, och genomgång av forskningsresultat.  Kunskaperna i arbetslivet varierar starkt, visade det sig:  ”Det saknas en entydig bild, samtidigt som många beskriver svårigheter med att finna systematiska, genomtänkta och hållbara lösningar.”  

I riktlinjeskriften går de igenom svensk lagstiftning, kunskapsläge inom olika delområden och rekommendationer om hur man arbetar förebyggande, åtgärdande och uppföljande. 

Skador för individ, organisation, samhälle

Riktlinjernas författare beskriver inledningsvis vad man nu vet om skadorna, på flera plan. Drabbade individer hamnar alltför ofta utanför arbetslivet, i arbetslöshet och sjukskrivningar för såväl psykisk som fysisk ohälsa. Självmordsrisken ökar. Även mobbningsvittnen kan drabbas av ohälsa.  

I organisationer som accepterar mobbning minskar effektiviteten, eftersom den försämrar engagemang, kreativitet och trivsel, samtidigt som personalomsättning och konfliktnivå går upp. Och mobbning är dyrt för samhället: sjukskrivningar, sjukvård, produktionsbortfall, minskade skatteintäkter.

Tre grundprinciper

Idag förekommer det att man på arbetsplatser genomför insatser mot mobbning ”på ett sätt som uppenbart riskerar att öka problemen”. När det gäller åtgärdande, när något hänt, rekommenderar man i huvudsak ”undersökningsmetoden” (se vårt reportage om arbetet i Göteborgs stad). En nyckelfråga handlar om jäv: det är avgörande att den som utreder och beslutar står helt utanför arbetsplatsen (HR när det är möjligt, annars företagshälsovård eller expertkonsulter).  

Riktlinjerna lyfter tre grundprinciper, inom guldram: 

Respekt. Det handlar bland annat om att lyssna på alla inblandade och ta det som de säger på allvar.

Saklighet.  Man måste fatta beslut om insatser på ”rimliga och förklarliga grunder”. Se upp för godtycklighet!

Systematiskt tänkande. Det måste finnas åtgärder och rutiner för att förebygga och hantera dessa problem, som man använder på ett förutsägbart och liknande sätt i likartade situationer. 

Flödesscheman och checklistor

Rekommendationsdelen går igenom vad man bör göra för att förebygga, åtgärda och följa upp – på olika nivåer, från individ till samhälle. Här finns väldigt många konkreta saker. Bara några axplock: träning i kommunikation och konflikthantering, skapa medvetenhet om jargong och kränkning, gränssättning för olämpliga beteenden, organisationskultur, värdegrund och uppförandekod, rutiner för klagomål och utredning. 

I riktlinjen finns flödesscheman för de olika nivåerna, som ger en överblick över i vilken ordning man kan genomföra olika saker. Och det finns en checklista med nio frågor som man ska ställa, som ”finns det kunskap och medvetenhet hos chefer om sociala hälsorisker på arbetsplatsen?” och ”behandlas anställda rättvist inom organisationen?”.  

Mats Utbult

Bild på kvinna med huvudet i händerna framför en datorskärm. Vem har sett? Att inte veta vem som har läst påhoppen i sociala medier kan vara plågsamt.

Negativa beteenden flyttar ut på nätet

Mobbning pågår inte bara öga mot öga på våra arbetsplatser. Kritik och aggressioner levereras minst lika effektivt digitalt. Forskning visar att var tionde yrkesarbetare har utsatts för någon form av nätmobbning kopplat till sin arbetsplats.

De flesta förknippar nätmobbning med ungdomar eller kända personer. Hat som sipprar ner i sociala medier i form av förolämpningar och ibland rena hot. Men det finns också en subtilare variant som liknar traditionell arbetsplatsmobbning, där ingen går i direkt konfrontation på jobbet men missnöjet pyr under ytan. 

Chefer och kollegor diskuteras på Facebook, lärare hängs ut av elever och vårdnadshavare eller någon ”glömmer” att bjuda in till veckans personalmöte.

Rebecka Cowen Forssell. Foto: Privat

– Det kan handla om allt från ett passivt exkluderande och e-post som inte besvaras till grövre påhopp, säger Rebecka Cowen Forssell, forskare vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering vid Malmö Universitet.

I sitt avhandlingsarbete, för några år sedan, fördjupade sig Rebecca Cowen Forssell i fenomenet nätmobbning på arbetsplatsen. För att få en överblick av hur vanlig företeelsen är genomförde hon tillsammans med sin forskargrupp en enkätundersökning med 3 500 yrkesverksamma personer i åldrarna 25 till 65 år, bosatta i Skåne. Nästan tio procent av dem rapporterade att de varit utsatta för beteende som kan klassas som nätmobbning kopplat till sin arbetsplats.

Kritik utifrån

I takt med att arbetsplatserna blivit mer digitala har också negativa beteenden flyttat ut på nätet. Ju fler interaktioner som görs via mejl och sociala medier, desto större är risken. Vissa yrkesgrupper är också mer exponerade än andra för att utsättas för kränkningar från personer utanför den egna organisationen.

– Det kan vara digitala aggressioner från kunder, klienter, patienter, medborgare och vårdnadshavare, säger Rebecka Cowen Forssell.

I sitt nuvarande forskningsprojekt har hon tittat närmare på skolans arbetsmiljö, där lärare och skolpersonal ibland blir måltavla för negativ kritik. Det vanligast förekommande är aggressivt formulerade mejl från vårdnadshavare, där syftet i en del fall är att påverka innehållet i undervisningen eller enskilda betyg.

– Vårdnadshavaren kan ha rätt i sin kritik och det är viktigt att främja en dialog mellan hem och skola, men det händer att dialogen inte är konstruktiv. I de fallen uppstår en arbetsmiljöproblematik där mejlväxlingen stjäl resurser från annat.

Något som också kan vara sårande är att omtalas i negativa ordalag på sociala medier. Det händer att vårdnadshavare diskuterar händelser på skolan eller enskilda hemuppgifter i mer eller mindre offentliga Facebookgrupper, ofta utan en tydlig adressat till någon i skolpersonalen. 

– Skolornas strategi är att inte bemöta påståendena. Samtidigt kan det då uppstå en frustration hos enskilda lärare över att inte få försvara sig, säger Rebecka Cowen Forssell.

Bild på mobiltelefon
Ingen paus. Sociala medier är håller öppet dygnet runt. Foto: Rodion Kutsaiev/ Unsplash

Vem har sett?

Ett tredje fenomen är elever som filmar sina lärare i klassrummen och sprider klippen vidare. Något som lärarna gissade är mer förekommande än vad de känner till.

– Filmning är inte så vanligt, men det händer. Eleverna har ju också andra kanaler som Tik tok och Snapchat, där skolorna sällan har någon insyn.

Osäkerheten över vem som har sett ett filmklipp eller läst ett inlägg kan vara plågsamt för den som blivit filmad eller omnämnd. Det kan upplevas som oerhört obekvämt att inte veta vem på arbetet eller i den privata kretsen som har läst kritiken.

En annan sak som skiljer negativa beteende på nätet från öppen kritik är att den digitala gränsen mellan arbete och privatliv suddas ut. Sociala medier är dygnet-runt-öppna och den som tycker sig ha något att framföra upphör inte med trakasserierna för att arbetsdagen är slut. Många anställda har dessutom sin jobbmejl i telefonen och det kan vara svårt att låta bli att kolla inkorgen när man är ledig.

– Det finns andra kulturer online jämfört med offline. Tidigare kunde hemmet ses som en fredad zon, skild från arbetsplatsen. Men den platsen försvinner eller minskar med digital kommunikation, konstaterar Rebecka Cowen Forssell.

Funderar på att byta jobb

porträtt på Gabriella
Scaramuzzino
Gabriella Scaramuzzino Foto: Lunds universitet

Gabriella Scaramuzzino, docent på Samhällsvetenskapliga fakulteten på Socialhögskolan vid Lunds universitet, har studerat vilka konsekvenser näthatet har för yrkesgrupper som har en demokratisk roll i samhället. Hon har intervjuat lärare, socialarbetare, journalister samt personer som är aktiva i civilsamhället. 

En av frågorna hon ställde var om de hade ändrat sitt sätt att jobba eller funderat på att sluta sitt arbete av rädsla för att drabbas av hat, hot och kränkningar.

– Ungefär en tredjedel svarade ja och det fanns även de som övervägt att byta yrke. De upplevde att priset var för högt, säger hon.

De flesta Gabriella Scaramuzzino intervjuade hade farit väldigt illa av näthatet. De behövde inte ens ha blivit drabbade själva, det kunde räcka med att ha varit vittne till trakasserier mot en kollega. Flertalet av dem hade valt strategin att försöka bli anonyma. De hade tagit bort personliga uppgifter på sociala medier och avstått från att uttala sig i känsliga frågor. 

– Många skämdes också över att ha blivit utpekade. Och det var inte alltid man vågade be om hjälp, eftersom man var rädd för att skrämma andra.

Text: Lotta Engelbrektson

Bildtext: Vem har sett? Att inte veta vem som har läst påhoppen i sociala medier kan vara plågsamt. 

Porträtt på Stefan Blomberg -Icke-stödjande chefer gör redan svåra effekter av mobbning ännu giftigare, säger Stefan Blomberg.

Icke-stödjande chef ökar risk för giftig mobbning

-Icke-stödjande chefer gör redan svåra effekter av mobbning ÄNNU giftigare.
Det säger Stefan Blomberg, psykolog vid Arbets- och miljömedicin i Linköping och landets främste expert på mobbning i arbetslivet. Hans doktorsavhandling, som kom i december 2022, har ett namn som sammanfattar forskningsresultaten på ett extremtydligt sätt:  Varning för icke-stödjande chefer! 

Se upp! (Foto: Stefan Blomberg)

Underrubriken på avhandlingen handlar om att stödjande ledarskap – där chefen arbetar med att bygga relationer och skapa tillit – kan mildra risker och effekter när det gäller arbetsplatsmobbning. Just detta var från början utgångspunkten för Stefan Blombergs avhandlingsarbete. Han baserade den bland annat på intryck han själv fått när han under många år utredde mobbningsfall.  

Deltagarna i en omfattande enkätundersökning fick med två års mellanrum svara på frågor, som bland annat ringade in vilken ledarskapstyp de hade på sin arbetsplats, och som gav fakta om förekomsten av mobbning. 

Öppna eller stänga dammluckor

Dammlucksval. (Foto: Chris Steer)

När Stefan Blomberg  satt med siffrorna fick han en lite annorlunda bild, än den som han hade vid starten.  Jovisst betyder det mycket om cheferna är stödjande, men…  

-Det som blivit mer tydligt för mig är hur kraftfull den destruktiva kraften är när man har chefer som är icke-stödjande, säger han. Det är inte bara att riskerna för mobbning ökar. Effekterna blir också mycket mer giftiga. Hälsoriskerna för de drabbade blir större.

Stefan Blomberg talar om dammluckor som kan öppnas eller stängas för olika risker och effekter. Ett första exemplet handlar om organisatoriska risker, framförallt rollstress: konflikter kopplade till otydliga roller.   

–Har man då ett icke-stödjande ledarskap uppstår en kraftigt ökad risk för mobbning. Men ett stödjande ledarskap kan bidra till att stänga dammluckorna.

Om du planerar att bli sjuk

Riskfaktor: ohälsa.

Det finns individuella risker för att mobbning ska uppstå, där de olika ledarskapen öppnar respektive stänger dammluckor. Och detta berör varenda en av oss, understryker Stefan Blomberg, eftersom en risk handlar om ohälsa – all ohälsa, inte bara psykisk, utan även fysisk ohälsa. 

Det förekommer teorier om att människor med psykisk ohälsa kan dra på sig mobbning, genom att de har en svartsynt bild av världen, och kan övertolka saker som sker och sägs.  Men nu visar forskningen att mobbningsrisken ökar också vid fysisk ohälsa. Då håller inte dessa teorier, som så att säga förskjuter skulden till offret, menar Stefan Blomberg.

–Jag brukar provokativt säga att om du planerar att bli sjuk, så ska du se till att ha en schysst chef.  För om du inte har en chef som skapar tillit och förtroende, lever du farligt när det gäller att bli utsatt för mobbning, säger han.

Det kanske kan verka konstigt att människor med fysisk ohälsa löper denna större mobbningsrisk. Men han menar att i grunden finns klassiska grupp-psykologiska ”vi-och-dom”-mekanismer, som gör andra ”avvikande” mer utsatta, som människor med funktionsnedsättningar eller med annat ursprung, eller enstaka yngre på en arbetsplats med mest äldre.  

Kamratstöd slås ut av ickestödjande chef

Det är helt klart en hälsorisk att bli utsatt för mobbning, understryker Stefan Blomberg: 

–Det är svårt att överdriva hur stor hälsofarligt det är. Och det är lätt för individen att underskatta effekterna. Jag har mött utsatta som först tänkte: ”Det här ska jag klara. De har givit sig på fel person. Jag är stark.” 

Det kan faktiskt bli värre för dem som känner sig så där robusta, för när de märker att deras förmåga att agera fallerar, så blir fallet högre och kraschen större.  

–Man ju fråga om det då spelar någon roll om chefen är stödjande. Jo, även om dammluckan inte stängs helt, så blir flödet mindre dramatiskt och starkt, säger han.

–Om den mobbade har kollegor runtomkring sig som stödjer, så är det välgörande och skyddande. Hen blir inte lika utsatt.  Men här är resultaten mycket tydliga: en ickestödjande chef slår ut den positiva effekten av de stödjande kollegorna. 

Lite över medel räcker

Chefen behöver inte vara perfekt och superstödjande för att fungera som luckstängare. De som svarade på enkäterna fick klassa stödjande ledarskap från noll till hundra. Det räckte med att komma en bit över medel, till 65, för att man skulle se att det uppstod ”stäng-effekter”, förklarar Stefan Blomberg. 

Fyra måsar på rad
Fotomontage: Pixabay

Det är få som är värst och bäst – tio procent i bägge ändarna. Sen är det en klassisk kurva med normal fördelning, flest i genomsnittet i mitten. 

Det skiljer sig ju hur många underställda som chefer har, och därmed hur närvarande de kan vara. Men enligt Stefan Blomberg spelar det mindre roll än man kan tro. Det viktiga är hur de har arbetat med att skapa relationer och tillit. 

–Jag tror att hur man är som chef ger ett signalvärde, man blir en förebild för hur man ska vara, säger han. 

Exploderande forskning

Mobbningskunskapstillväxt

När han jämför med hur det var 2012, när han började intressera sig för området, så tycker han att forskningen  ”formligen har exploderat, både internationellt och i Sverige”.  

–Det här är något som många intresserar sig för, inte bara psykologer, utan också jurister och sociologer och flera andra discipliner. 

All forskning har höjt kunskapsnivån. 

–För tio år sen började vi bli klara över vad som orsakar mobbning, vilka riskfaktorerna är för att det ska uppstå, och för att en person ska bli drabbad.  Men vi visste inte så mycket om mekanismerna, hur det går till. Det gör vi idag.  Kartbilden är mer detaljerad. Vi förstår mycket mer.

Men mycket återstår förstås. Han har forskningsmedel kvar så att han ett år framåt kan ägna i genomsnitt en dag i veckan åt fortsatt forskning, och han förbereder nya ansökningar. Men han vill inte släppa det praktiska arbetet inom Arbets- och miljömedicin, och han vill fortsätta att föreläsa och utbilda ute i arbetslivet.  

Mats Utbult

Driftteknikerna Magnus Karlsson och Mats Carrin på förvaltningen Kretslopp och vatten i Göteborg står framför sin servicebil. Trevligt på jobbet. Driftteknikerna Magnus Karlsson och Mats Carrin på förvaltningen Kretslopp och vatten i Göteborg tycker att arbetsklimatet har blivit bättre. Foto: Lotta Engelbrektson

Norsk utredningsmetod mot mobbning i Göteborg

Göteborg Stad har tagit ett krafttag mot kränkande särbehandling och trakasserier. Hittills har ett hundratal HR-specialister, chefer och fackliga representanter utbildats i den norska metoden Faktaundersökning. 55 000 anställda berörs av de nya rutinerna

På förvaltningen Kretslopp och vatten har 150 medarbetare fått en grundkurs i trivsam kommunikation. Stämningen på jobbet har blivit bättre. Folk ser varandra i ögonen och hälsar i korridorerna. Driftteknikerna Magnus Karlsson och Mats Carrin tycker att kursen i trivsam kommunikation har förändrat klimatet på förvaltningen Kretslopp och vatten i Göteborg.

– Tidigare kändes det som kontorsmänniskorna tittade förbi oss när vi möttes. Nu hejar alla på varandra, säger Mats Carrin.

Det stora huset i Gamlestan är en relativt ny arbetsplats. Innan byggnaden stod klar 2020 var de  olika avdelningarna spridda över nordöstra Göteborg. Bland annat låg avdelningen för ledningsnät och avlopp, där Magnus Karlsson och Mats Carrin jobbar, på ett helt annat håll i staden.

– Vi flyttade in hit från skilda arbetsställen och många hade aldrig träffats förut. Det är klart att det fanns lite fördomar både från vår sida och andras, säger Magnus Karlsson.

Kommunen höjde ribban efter metoo

Göteborgs Stad bedriver, som andra kommuner, ett systematiskt arbete mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier inom arbetslivet. Efter metoo 2017 höjde kommunstyrelsen ribban ytterligare ett snäpp. Staden tog ett omtag om det förebyggande arbetet mot trakasserier och satte ihop en rutin för att säkerställa ett likvärdigt tillvägagångssätt i alla kommunens förvaltningar. En viktig del är att alla anmälningar om kränkningar ska tas på allvar och utredas.

– Innan dess hade vi framförallt arbetsmiljömål som gick ut på att minska antalet fysiska arbetsskador. Numera har vi även ett strukturerat arbete som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, säger Lena Qvarnström Lavén, HR-specialist på Kretslopp och Vatten.

2019 beslöt Göteborgs stad att införa metoden Faktaundersökning vid utredningar av mobbning och särbehandling. Modellen som har utvecklats av de norska professorerna Ståle Einarsen och Helge Hoel, har liknats vid en polisiär utredning. Information hämtas in från både den som upplever sig ha blivit utsatt för en kränkning och den som är anklagad. Även utomstående vittnen kan kallas in.

– Det är en evidensbaserad metodik som är framtagen tillsammans med Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter i Norge, säger Frida Norrman, planeringsledare på stadsledningskontoret i Göteborg.

Porträtt på Lena Qvarnström Lavén, HR-specialist på Kretslopp och vatten i Göteborg. Foto: Lotta Engelbrektson
– Vi måste prata om de här frågorna på alla nivåer, från högsta förvaltningsledningen till våra praktikanter, tycker Lena Qvarnström Lavén, HR-specialist på Kretslopp och vatten i Göteborg. Foto: Lotta Engelbrektson

Oftast räcker ett utredande samtal

En faktaundersökning ska inledas när det finns en välgrundad misstanke om att någon i arbetsgruppen har utsatts för en kränkning. Utredningen genomförs av någon som själv inte är inblandad i ärendet och ingen av parterna kan vara anonym. 

–  Om det rör en konflikt mellan en chef och en medarbetare kopplas oftast HR-avdelningen eller företagshälsan in, säger Lena Qvarnström Lavén, som har gått utbildningen och är certifierad att genomföra faktaundersökningar.

Alla undersökningar börjar med ett utredande samtal där parterna får lämna sin version av vad som hänt. Om bevisen tyder på att en allvarlig kränkning eller ett lagbrott har begåtts fördjupas utredningen i en faktaundersökning. När den är klar, vilket kan ta flera veckor i anspråk, ska materialet sammanställas i en rapport som båda parterna får ta del av.

– Men oftast räcker det med den första delen, det utredande samtalet, där båda parter ger sitt perspektiv på den aktuella händelsen. Det brukar vara tillräckligt för att HR ska kunna göra en bedömning och vi behöver inte gå vidare med en faktaundersökning, säger Lena Qvarnström Lavén.

Kritik mot den norska metoden

Frida Norrman på Göteborgs stadsledningskontor tycker att faktaundersökningar är en användbar metod. Samtidigt påpekar hon att det är viktigt att den som håller i utredningen är opartisk och har rätt utbildning.

Broschyr med påminnelser om hur medarbetarna kan reagera och agera mot mobbning.
Påminnelse. Medarbetarna uppmanas på olika sätt att reagera
på missförhållanden på jobbet. Foto: Lotta Engelbrektson

– Det handlar inte om att hitta en syndabock, utan om att lyfta ärendet till en högre nivå. Ibland kommer vi fram till att det som personen uppfattar som en kränkning snarare är en ledningsfråga eller ett samarbetsproblem och då hanterar vi ärendet utifrån det, säger hon.

Den norska metoden, som blivit ett allt vanligare inslag på såväl norska som svenska arbetsplatser, har även mött en del kritik. Bland annat har två norska forskare vid Arbeidsforskningsinstituttet, Bitten Nordrik och Tereza Østbø Kuldova, granskat metoden och sammanställt resultatet i en bok. I en artikel i arbeideslivinorden.org pekar de ut vissa risker med undersökningarna. Till exempel att problem på arbetsplatsen riskerar att knytas till enskilda personer, att förhören sker under tvång och att det inte finns någon instans att överklaga resultatet till.

Viktigast arbeta förebyggande

Ännu viktigare än att genomföra undersökningar när skadan redan är skedd, är att arbeta förebyggande i förvaltningarna. Göteborgs stad har bland annat tagit fram foldrar som placerats ut på arbetsplatserna med uppmaningen att reagera och rapportera eventuella missförhållanden. Här finns också tydliga direktiv för tillvägagångssättet.

– I vår senaste medarbetarenkät uppgav elva procent av de anställda på Kretslopp och Vatten att de upplevt kränkningar, vilket är en hög siffra. jag ser det ändå som positivt att inrapporteringarna i vårt system har ökat eftersom vi då har en möjlighet att utreda händelserna, säger Lena Qvarnström Lavén.

Kursen i trivsam kommunikation har varit en del i medvetandegörandet, en annan är spelet Inkludo som tagits fram av organisationen Prevent. Där diskuteras olika frågeställningar i arbetsgruppen och alla får uttrycka sina åsikter om vad som okej – och inte okej – att säga och göra på jobbet.

– Vi måste prata om de här frågorna på alla nivåer, från högsta förvaltningsledningen till våra praktikanter. I grund och botten handlar det om hur vi uttrycker oss och beter oss i förhållande till varandra. Det en person kan tycka är skämtsamt och hjärtligt kan uppfattas på ett helt annat sätt av någon annan, säger Lena Qvarnström Lavén.

Text: Lotta Engelbrektson