En styckare behöver ständigt en nyvässad kniv i sitt arbete.

Styckare får utbildning i knivskärpa och arbetsteknik

Om kniven är vass kan styckarens belastning minska med upp till 20 procent. Jörgen Eklund, professor i ergonomi vid KTH i Stockholm, har visat detta i sin forskning. Forskningsgruppen har nu fått ytterligare pengar från AFA Försäkring för att ta fram och sprida ett utbildningsmaterial bland knivanvändare i styckning och slakt.

 

– I våra tidigare studier har det visat sig att det är stora skillnader mellan hur individuella styckare kan bibehålla skärpan i kniven under arbetet. Det beror bland annat på arbetsteknik, men det finns också påtagliga skillnader mellan styckares förmåga att slipa och ståla sina knivar, berättar Jörgen Eklund.

Styckarna ligger överlag högt i arbetsskadestatistiken med belastningar och olycksfall, det är svårt att rekrytera nya styckare, branschen har problem med dålig lönsamhet och hård konkurrens från importerat kött.

Effektiv produktion

Forskargruppen har länge arbetat med ett interaktivt forskningsprogram för branschstöd och utveckling av åtgärder för att förbättra styckarnas arbetssituation. Syftet är dubbelt, bättre hälsa för styckarna och störningsfri och effektiv produktion för företagen.

Gruppen har bland annat visat att man kan minska belastningen upp till 20 procent genom bättre knivar och inte minst knivskärpa. Risken att slinta blir mindre, vilket gör att man får färre olyckor och mer kött till bättre kvalitet. Konkret har man i projektet bland annat arbetat med en unik metod för knivskärpemätning. Med ett nytt sorts stål har man tillsammans med knivtillverkare utvecklat nya prototyper, som förhoppningsvis ska göra att man kan hålla skärpan bättre.

– Eftersom belastningen minskar, arbetet blir bättre utfört och olycksfallsrisken minskar är det viktigt att både internationella erfarenheter och den forskning vi gjort på KTH nyttiggörs för styckningsbranschen, säger Jörgen Eklund.

I det nya forskningsprogrammet kommer gruppen att ställa samman ett utbildningsmaterial, utbilda instruktörer och sedan utvärdera vilka effekter man uppnår, tillsammans med de deltagande företagen.

Lär mer om forskningen här.