Syftet med EU-projektet var att hitta metoder för att uppnå en bättre arbetsmiljö i mikro- och småföretag. Foto Martin Krchnacek, Unsplash

Småföretagens arbetsmiljö kräver stora investeringar

De flesta småföretag inom EU befinner sig i en utsatt situation i förhållande till de storföretag som dominerar marknaden. De bestämmer villkoren för småföretagen, bland annat genom att skjuta över risker i arbetsmiljön på dessa.

Detta underläge tär på småföretagens kapital, kunskaper, tid och kraft till att förbättra sin arbetsmiljö. Det finns undantag, men flertalet småföretag har mycket svårt att leva upp till EU:s regler för arbetsmiljön.

Det konstaterar forskarna i projektet Säkerhet och hälsa i mikro-­ och småföretag inom EU. Det treåriga projektet startades av Europeiska arbetsmiljöbyrån EU-OSHA år 2014 under namnet Sesame.

Syftet med projektet var att hitta framgångsfaktorer och vetenskapligt beprövade metoder för att uppnå en bättre arbetsmiljö i mikro- och småföretag inom EU.

De som genomförde projektet var ett lag av tretton erfarna forskare från nio EU-länder: Sverige, Danmark, Belgien, Tyskland, Storbritannien, Italien, Frankrike, Rumänien och Estland. Från Sverige deltog Ann-Beth Antonsson och hennes kollega på IVL, Cecilia Österman.

– Det var väldigt värdefullt att vi på vetenskaplig grund kunde bygga en mer nyanserad syn på mikro- och småföretag inom EU, säger Ann-Beth Antonsson.

90 procent av företagen inom EU är mikro- eller småföretag. Där arbetar uppemot hälften av arbetskraften. Gemensamt för många av dessa företag är att de har mycket svårt att leva upp till EU:s regler för en säker och hälsosam arbetsmiljö.

44 vetenskapliga exempel

Efter en genomgång av befintlig forskning intervjuade forskarna chefer och anställda i 162 företag i de nio länderna. Därefter vaskade forskarna fram 44 vetenskapligt grundade exempel på vägar till en bättre arbetsmiljö från 12 länder. Sverige bidrog med sju exempel, bland annat från skogen, handeln och byggbranschen, vidare checklistor för bättre arbetsmiljö, samt metoder för lokal partssamverkan kring arbetsmiljön.


Forskarna kom fram till att det behövs samordnade kraftfulla åtgärder inom hela EU för att komma till rätta med småföretagens problem. Då krävs verktyg och regler som är avpassade till olika typer av småföretag. Sesame-projektet har visat att det finns enskilda goda exempel i de olika länderna på hur myndigheter och parter kan medverka till att olika typer av småföretag hittar vägar till en bättre arbetsmiljö. Problemet är att dessa goda exempel är ganska ovanliga, att de inte sprids i hela branscher och att de inte är uthålliga över tid.

Nej till mer avreglering

Enligt forskarna finns inget som tyder på att småföretagen kommer att klara av att förbättra arbetsmiljön på egen hand. Inte heller kommer marknaden att lösa problemen. Forskarna drog slutsatsen att det är helt nödvändigt att EU och de enskilda länderna inom EU tar ett radikalt mycket större ansvar för småföretagens arbetsmiljö. Rapporten säger klart nej till mer avreglering. Tvärtom kräver forskarna starka företagsanpassade regler till skydd för de anställda i småföretagen. Även myndigheter och de olika intressenter som omger småföretagen måste styras upp hårdare. För att EU-länderna och branscherna ska klara av dessa nya åtaganden krävs stora offentliga och privata investeringar, konstaterar forskarna. De hoppas att satsningarna kommer att löna sig i form av bättre hälsa och minskade sjukvårdskostnader för alla anställda i småföretagen.

Anna Holmgren