Johan Rune är ansvarig för arbetsmiljön på Sandviken Energi AB. Foto: Anna Holmgren

Sjuktalen halverades under projekttiden

 

-Goda-projektet bidrog till en bättre arbetsmiljö genom att arbetsmiljön kommit upp på agendan mer. Alla medarbetarna fick en chans att påverka, att komma med förbättringsförslag säger Johan Rune.

Johan Rune har ansvar för arbetsmiljöfrågor, kvalitet och yttre miljö på Sandviken Energi AB. Han har jobbat på företaget i tio år och har en bakgrund som miljöingenjör.

-När vi startade Goda-projektet år 2013 var arbetsmiljö inte högt prioriterat här. Vi följde reglerna och gjorde skyddsronder, men arbetsmiljön var inte på dagordningen som den är idag, säger han.

Arbetet med Goda ledde fram till listor på förbättringsförslag, som det var upp till cheferna att förverkliga. Inom affärsområde Vatten arbetade man bland annat med att bli bättre på att visa varandra respekt vilket resulterade i ett förbättrat arbetsklimat.

-De som tog chansen kunde se resultat. De fick möjlighet att i detalj och på riktigt i grupp diskutera konkreta frågor och komma med förslag på lösningar i vardagen där man arbetade.

-Alla fick bättre kunskap, och alla fick samma bild av läget. Men det var inte alla som tog till sig den möjligheten, säger han.

Hela personalstyrkan deltog. Att det blev möjligt berodde på ett tryck från högsta ledningen, som såg till att alla chefer tog projektet på allvar. Man följde till exempel upp vilka chefer som inte genomfört träffarna.

Halverade sjuktal

Nu är det hösten 2016 och de anställda på företaget mår bättre än 2013, om man mäter i sjuktal. Dessa har halverats och företaget går ekonomiskt mycket bättre än 2013. Parallellt med Goda har det pågått en effektivisering på företaget.

-Det är omöjligt att säga om de förbättrade resultaten har något direkt samband med Goda-projektet, men jag tror ändå att det över tid är positivt för företaget, säger Johan Rune.

Det som tilltalar honom med projektet är själva metoden att få fram förbättringsförslag genom att alla på en arbetsplats i grupper diskuterar och utvecklar förbättringar. Säkerhetskulturen är ett exempel.

-Det finns rutiner med skyddsronder med mera, men resultaten efterlevs inte alltid, man gör på sitt eget invanda sätt ändå, säger han.

-Vi behöver ständigt jobba med säkerheten och ta skyddsrutiner på största allvar. Och rutinerna behöver ses över så att de täcker alla områden. Då skulle vi kunna använda Goda-metoden.

 

Anna Holmgren