Prat och ljud kan vara svåra att koppla bort för de flesta. För den som har adhd blir det änn värre. Foto: Lukas Bieri, Pixabay

Personer med adhd distraheras lättare

Personer med adhd har svårare att stänga ute distraherande ljud. Skillnader i hjärnas kontrollsystem ligger bakom. Detta kan få  konsekvenser på jobbet.

Den som har adhd tappar lätt tråden när hen störs av till exempel prat och telefonsamtal. Detta har man vetat länge (se t ex Användbart nr 3-21). Men ny forskning ger ledtrådar till vilka mekanismer i hjärnan som egentligen leder till svårigheterna. Det är kognitionsvetaren Rina Blomberg vid Linköpings universitet som i sin doktorsavhandling presenterar resultat som bygger på såväl beteendemätningar och enkäter som neuropsykiatriska tester och hjärnavbildningar med hjälp av röntgenteknik. I vartje studie jämfördes två grupper. Den ena bestod av personer med adhd-diagnoser och den andra utan.

Biologiska skillnader

Resultaten visade att personer med adhd störs lättare av såväl distraherande tal som buller. Gruppen med adhd hade svårare att stänga ute ljud, framförallt när de samtidigt behövde använda arbetsminnet. Det syntes samtidigt avvikande aktivitet i hjärnavbildningarna. Svårigheterna fick bl a uttryck i sämre prestationer när ljudmiljön var dålig.

Rina Blomberg: Arbetsgivare måste ta hänsyn. Foto: LiU

Resultaten visade alltså  biologiska skillnader mellan grupperna.  Personer med adhd har inte lika effektiva system för att stänga ute distraherande ljud som andra. De kognitiva system i hjärnan som ska hjälpa oss att vara koncentrerade trots att det låter omkring oss fungerar sämre för den som har adhd.

Problemen ökar med åldern

Konsekvenserna för personer med adhd kan vara allvarliga. Dels i utbildningssituationer, dels i arbetslivet, inte minst i öppna kontorslandskap.

– Våra studier stärker ytterligare bilden av att de här fenomenen är äkta. Dessutom ökar problemen med åldern, kontrollsystemen försämras, vilket syns även hos personer utan adhd-diagnoser.

Många människor utvecklar strategier för att hantera svårigheterna. De fungerar ibland, men inte för alla. De individuella variationerna i hur mycket man störs av distraherande ljud är stora, poängterar Rina Blomberg.

– Märker man att det påverkar arbetet ska man säga ifrån. Och arbetsgivare ska ta klagomål på allvar.

Text: Jonas Fogelqvist

LÄS MER

Rina Blombergs doktorsavhandling: Auditory Distraction in ADHD: From Behaviour to the Brain

ADHD

Adhd står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Den finns i ett brett spektrum, men det tydligaste kännetecknet är koncentrationssvårigheter. Man kan ha svårt att sitta still och att hejda impulser. Man blir ofta lätt distraherad. Adhd har dock inget med intelligens att göra.

Personer med adhd har svårare att stänga ute distraherande system. Skillnader i hjärnas kontrollsystem ligger bakom. Detta kan få konsekvenser på jobbet.

 

Riksförbundet Attention har gett ut en Självhjälpsguide – för dig med adhd på jobbet. Där finns flera tips om hur arbetsmiljön kan anpassas. Till exempel:

Så avskilda och tysta arbetsplatser som möjligt. Hörlurar med ett lågt brusljud kan fungera ibland.
Personer med adhd bör erbjudas flera korta tillfällen för återhämtning under dagen.
Chefen bör vara tydlig med att beskriva uppdrag och förväntningar.
Var beredd på att dagsformen kan variera mer bland medarbetare med adhd.
Våga prata om problemen