Negativa attityder på arbetsplatsen hindrar många äldre att arbeta längre

Trots att dagens 55-plussare klarar av att jobba längre än tidigare generationer är arbetsmarknaden och arbetsmiljön inte anpassade för dem. Forskning visar att åldersdiskriminering och negativa attityder är några orsaker till detta.

Arbetsmarknaden skulle kunna anpassas bättre för att bemöta förutsättningarna för äldre att jobba längre, exempelvis genom att förändra arbetsmiljön. Det framgår av forskningsgenomgången ”Ett förlängt arbetsliv – forskning om arbetstagarnas och arbetsmarknadens förutsättningar”, av Marcus Praetorius, doktorand i psykologi vid Göteborgs universitet.

– Det finns stora kunskapsluckor på arbetsmarknaden, bland annat om åldersdiskriminering, och det saknas studier som jämför yngres och äldres inlärningsförmåga och produktivitet inom olika yrken, säger han.

Han menar att arbetsgivare och medarbetare behöver jobba med attityder och få ökad kunskap om äldre i arbetslivet. En person som är 50-60 år gammal är inte förbrukad, tvärtom ökar kunskaperna med åldern. Men de äldre behöver få bra förutsättningar i arbetsmiljön.

Behov av anpassning

– Till exempel blir äldre ofta mer känsliga för buller. Då skulle arbetsgivaren kunna skapa en mer bullerfri arbetsmiljö. Vissa får sämre mörkerseende och behöver bättre belysning.

Fokus i rapporten riktas mot arbetstagare som är 55 år eller äldre. Bakgrunden är att den ökande medellivslängden och en allt äldre befolkning aktualiserar frågan om ett hållbart arbetsliv.

Det finns yrken som har högre risk både när det gäller försämring av sinnesintryck och fysik, exempelvis piloter, chaufförer, bildskärmsarbetare och elektriker. Där finns det behov av att anpassa arbetsplatserna till äldre. Även sociala faktorer kan påverka om äldre arbetstagare tycker det är svårt eller omöjligt att jobba längre.

Fördomar mot äldre

Den internationella studien ”The New Agenda for an Older Workforce” från 2007 av företaget Manpower, visade att Sverige var sämst av 25 länder på att bereda arbete för äldre.

– Resultatet berodde bland annat på arbetsgivarnas negativa attityder och deras idéer om att äldre är ovilliga till utveckling och sämre på att lösa problem, säger Marcus Praetorius.

Ett misstag, menar han, eftersom de då bortser från positiva egenskaper som mer erfarenhet och kunskap.

– Attityden om att äldre hindrar yngre från att komma in på arbetsmarknaden är en fördom. Internationell forskning visar att det är tvärtom. Länder med hög andel äldre i arbete har också hög andel yngre.

Satsas inte på äldre

Synen på att äldre medarbetare snart är pensionärer gör att arbetsgivare hellre satsar på kompetensutveckling och utbildning för yngre. Men enligt forskning stämmer inte det synsättet. De yngre byter i själva verket jobb oftare, medan de äldre oftast stannar kvar längre på samma arbetsplats.

För att motverka negativa attityder på arbetsgivarnivå tror Marcus Praetorius på ett åldersmedvetet ledarskap.

– Det gäller att ta hänsyn till individer, att inte fokusera på ålder, och att satsa på ökade kunskaper på arbetsgivar- och samhällsnivå.

Norge har inrättat ett center för seniorpolitik och jobbar med att öka kunskapen om äldre i arbetslivet.

– Det skulle vi också kunna göra i Sverige för att få bort uppfattningen om att gammal är förbrukad, säger Marcus Praetorius.

                                                                                                               Suzanne Vikström

 

Rapporten ”Ett förlängt arbetsliv – forskning om arbetstagarnas och arbetsmarknadens förutsättningar” har tagits fram med finansiering av forskningsrådet Forte. Läs den här.