Studien av hur buller i arbetsmiljön kan påverka foster omfattar 1,4 miljoner barn. Foto: Melbia, Freeimages

Buller kan skada ofödda barns hörsel

När gravida kvinnor arbetar i mycket bullriga miljöer ökar risken för hörselskador hos barnet, visar Jenny Selanders forskning. Studien omfattar över en miljon barn under tjugo års tid.

Tidigare har man trott att foster är ganska väl skyddade från yttre ljud under mammans graviditet.

 

Nyare forskning har dock visat att buller, till exempel från arbetsmiljön, leds vidare till fostret. Det gäller särskilt lågfrekvent buller, från bland annat motorer, pumpar och kompressorer.

Tydligt samband

Jenny Selander, medicine doktor och forskarassistent arbetar tillsammans med bland andra Per Gustavsson, professor och överläkare. De har nu kunnat slå fast att det finns ett tydligt samband mellan hörselskador hos barnet och att mamman varit utsatt för kraftigt buller i arbetet.

Forskarna är verksamma vid Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting och Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet.

– Det kändes viktigt att göra den här studien, eftersom det finns ganska lite forskning om buller och graviditet tidigare. Därför kan det vara svårt att ge råd till blivande mödrar, säger Jenny Selander.

Stort material

Studien, som stöds av Forte, omfattar ett jättematerial – 1,4 miljoner barn födda i Sverige mellan åren 1986 och 2008.

Uppgifterna hämtades från register hos Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån och Försäkringskassan. Den vägen fick forskarna en bild av barnets hälsa och mammans yrke. De kunde också se om hon hade varit på arbetet under graviditeten.

Utifrån yrkesuppgifterna delade de in bullernivån i tre klasser: lågt buller (under 75dBA), medelhögt buller (75-84 dBA) och högt buller (85 dBA eller över).

6 000 kvinnor

Omkring 6 000 kvinnor hade under sin graviditet arbetat i yrken där bullernivån är hög. 290 000 hade arbetat i yrken med medelhög bullerexponering. Ungefär en procent av barnen hade så allvarliga hörselskador att de behövde utredas av specialistläkare.

När mamman under graviditeten hade arbetat heltid i en bullrig miljö (85 dBA eller över) var risken för hörselskador hos barnet 80 procent högre än om mamman hade jobbat på en arbetsplats med låg bullernivå (under 75 dBA). Ökningen kan inte förklaras av skillnader i mammornas rökvanor, ålder, utbildning eller liknande.

– Det finns ett tydligt samband mellan hörselskador och om mamman arbetade heltid i en mycket bullrig miljö, säger Jenny Selander. Hörselskydd är bra för mamman, men ljud verkar gå rätt in till barnet.

Vissa branscher

De gravida kvinnor som utsattes för riktigt höga ljudnivåer arbetade i vissa industriarbeten, med styckning av kött eller inom kulturen som konsertmusiker.

– De effekter som forskarna såg, gällde mycket höga ljudnivåer (85 dBA eller över), betonar hon.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter säger att arbetsgivaren ska göra särskilda insatser om bullernivån ligger på i genomsnitt 80 dBA under arbetsdagen.

– Följer man föreskrifterna är man skyddad, med den kunskap vi har i dag. Men många exponeras tyvärr för mer än så, säger Jenny Selander.

Risken med starkt buller under graviditet handlar inte enbart om skador på hörseln. Forskarna tittar också på om det buller som den blivande mamman utsätts för kan påverka barnets födelsevikt eller tillväxt. De resultaten kommer troligen att publiceras i början av 2017.

 

Margareta Edling