Bra säkerhetsklimat skyddar mot olyckor

”Herregud, är det problem nu igen!” eller ”Vad bra att du pekar på en risk”. Chefens bemötande skapar förutsättningar för ett bra eller dåligt säkerhetsklimatet och det kan vara avgörande för att undvika olyckor. Det visar forskning i Göteborg.

Arbetsolyckorna är fortfarande ett problem i arbetslivet. År 2009 anmäldes nästan 25 000 arbetsolycksfall, som medfört sjukfrånvaro under minst en dag. Fler äldre än yngre drabbas, och fler män än kvinnor.

Marianne Törner vid arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, har studerat säkerhet i jobbet i många år, i branscher där många olyckor förekommer eller där riskerna är höga, som bygg- och processindustrin och nu också inom sjukvården. Tillsammans med en grupp om fyra andra forskare har hon kommit fram till intressanta resultat.

Färre olyckor i Sverige

I svensk byggindustri har vi färre arbetsolyckor än i många andra länder, även jämfört med de nordiska. Som exempel nämner hon bygget av Öresundsbron, där danska forskare funnit att de danska arbetarna hade fyra gånger fler olyckor i förhållande till arbetade timmar, än de svenska.

– Till och med när svenska och danska arbetare jobbade sida vid sida var olyckorna färre bland svenskarna, trots att de hade samma regelverk och arbetsledare, berättar Marianne Törner.

Svaret på varför det ser så olika ut kan ligga i arbetsplatskulturen. De svenska arbetarna var inskolade i att ta ett bredare ansvar för arbetet och arbetskamraterna. De tog med sig sin kultur in i den danska vardagen. Arbetsplatskulturen handlar om samarbetsklimatet, arbetsgruppen och ledarskapet. Chefen har en avgörande betydelse för klimatet och kulturen. Medarbetarna är uppmärksamma på chefen och på hur till exempel säkerheten värderas.

– Blir någon klappad på axeln för att han eller hon jobbar snabbt, men riskfyllt? Eller får man beröm när man jobbar säkert och tar gemensamt ansvar? Vilken typ av beteende förväntar sig gruppen?  Var och en har ett grundläggande behov av att kunna bilda sig en uppfattning av vad som gäller. Det gör att man får kontroll och mening i sin tillvaro, förklarar Marianne Törner.

Byta några ord

Ett bra säkerhetsklimat skapar delaktighet både hos gruppen och individen. Inom byggindustrin har man ofta arbetsberedningar innan ett nytt moment drar igång. Där kan man förutse och förebygga riskerna. Chefen pekar inte med hela handen utan man löser problemen tillsammans. Alla tar ansvar.

– Det måste också finnas tid att byta några ord om arbetet med arbetsledare och kamrater. Om atmosfären är tillåtande är det lättare att ta upp problem.

Forskningen visar att när chefen tydligt prioriterar säkerheten och gör medarbetarna delaktiga i att lösa problem och ta ansvar för säkerheten blir det professionellt att jobba säkert.

– Delaktighet gör att arbetstagarna får större insikt i förutsättningarna för arbetet. De känner att chefen litar på de anställda och att de själva litar på chefen. Det är ett socialt och psykologiskt samspel.

Forskargruppens arbete har bland annat resulterat i en utbildningsbok för chefer i byggbranschen. Marianne Törner föreläser också ofta för företag och organisationer.

– Säkra maskiner räcker inte, man måste intressera sig för det sociala klimatet. Vi försöker visa att det finns konkreta sätt för chefer att påverka genom att börja arbeta med sig själv som förebild och signalsändare.

Blodsmitta och patientsäkerhet

När forskarna nu undersöker hur det ser ut i vården, kommer också patientsäkerheten in i bilden. – Det kan finnas ett klimat för patientsäkerhet som missgynnar personalsäkerheten. Det kan gälla att till varje pris ta hand om en blödande patienten på bekostnad av sin egen säkerhet och vad som gäller vid risk för blodsmitta.

I enkätundersökningar och intervjuer med chefer och anställda vid sjukhus, äldreboende och vårdcentraler i Göteborg, Borås och Skene kartlägger forskarna säkerhetsklimatet och ta reda på vad det är som gör att ett bra klimat växer fram.

– I intervjuerna vill vi fördjupa kunskaperna om vilka förutsättningar chefer och arbetsgrupper behöver för att utveckla ett bra säkerhetsklimat. För Arbetsmiljöverket har Marianne Törner skrivit en kunskapsöversikt,

”Bra samspel och samverkan skapar säkerhet – om klimat och kultur på arbetsplatsen”.