Arbetstidsfrågorna måste bli viktigare i arbetsmiljöarbetet anser Unionen

Fackförbundet Unionen efterlyser en tydligare koppling mellan hälsa och
arbetstider så att arbetstidsfrågorna får en självklar plats i
arbetsmiljöarbetet. Förbundets enkät visar att många sjukskrivs på grund av
arbetstidsfrågor, men att medvetenheten om detta är låg.

Arbetsmiljöombuden i fackföreningen Unionen svarar varje år på en rad
frågor som handlar om deras arbetsmiljö. 
En hel del av frågorna handlar om arbetstider. Senaste enkäten jämför
resultaten under de senaste fem åren och de visar att stress och
arbetsbelastning varit det ständiga – och växande – största
arbetsmiljöproblemet.

Mer än häften uppger att ordinarie arbete sker på oregelbundna tider och
vanligast är sena kvällsskift. På fyra av fem arbetsplatser förekommer övertid,
och på varannan förekommer jour eller beredskapsarbete. Möjligheten att själv
påverka och välja sin arbetstid har stor betydelse för hälsan. Hälften uppger
att alla, eller några på arbetsplatsen, kan påverka sin arbetstid. Trenden har
här varit fallande genom åren, alltså att det blir färre som kan påverka.

Sjukskriven på grund av arbetstiderna

Sjukskrivningar förknippade med arbetstider har förekommit vid 39 procent
av arbetsplatserna. Man ser en tydlig men svag ökning av sjukskrivningar på
grund av arbetsrelaterad stress. Men ändå är det ovanligt att man tar med
arbetstidsmönster vid riskbedömning. Hälften anger att arbetsgivaren inte
samverkar när det gäller arbetstiden.

Det är ovanligt att chefer eller arbetsmiljöombud fått utbildning i hur
arbetstider kan påverka hälsan. Det är oroväckande, anser Unionen.