Takbeläggning med asfalt är farligt

Arbete med takbeläggning av asfalt är sannolikt cancer-framkallande, enligt IARC, som är ett WHO-institut för cancerforskning. Resultatet kom fram vid institutets internationella utvärdering av cancerrisker vid arbete med asfalt.

Per Gustavsson, professor i arbets- och miljömedicin forskar om yrkesbetingad cancer. Han var inbjuden av IARC som expert och ordförande i den grupp som utvärderar epidemiologiska studier. (IARC betyder International Agency for Research on Cancer.)

– Huvudbudskapet av IARC-studien är att vi inte ser tecken till ökad lungcancerrisk vid arbete med den asfalt som kallas bitumen, säger Per Gustavsson.

Risken för takbeläggning med asfalt blev uppklassad av forskarna i IARC till riskgrupp 2A, som innebär ”sannolikt cancerframkallande”.

– Takbeläggning med asfalt förekommer i Sverige, men är vanligare till exempel i USA. Det arbetet är inte så farligt att det måste totalförbjudas. Om man har riktig skyddsutrustning och verkligen använder den, är detta ett arbete som går att utföra, säger han.

Gjutasfalt inte lika farligt

Arbete med gjutasfalt, som ibland används för beläggning på broar, gårdar, terrasser och i källare fick en svagare riskklassning, 2B, som betyder ”möjligen cancerframkallande”.

En orsak till att takläggning är farligare är att man på tak använder högre temperaturer på asfalten och av en annan typ än på vägarna.

Men vägarbete med asfalt är inte heller fritt från cancerrisk. Vägbeläggningsarbete med bitumen har av IARC klassats i grupp 2B, det vill säga att det ”möjligen är cancerframkallande för människor”. För att klassas i den lägre riskgruppen 3 måste ett ämne vara utan misstankar om cancerrisk.

I Sverige består asfalten på vägarna numera av en blandning av bindemedel och sten. Bindemedlet (bitumen) är en petroleumprodukt.

Förr var bindemedlet tillverkat av stenskolstjära, som är mycket cancerframkallande. Ibland återanvänds asfalt, som är baserad på stenkolstjära. Det innebär att arbetare kan ha exponerats för stenkolstjära även sedan man slutade nyanvända sådan asfalt.

-Att asfalt för vägbeläggning inte klassades i grupp 3 beror på att det finns studier, som tyder på en exponering för mutagena ämnen hos asfaltarbetare, säger Per Gustavsson.

Skyddsmask mot rök och ångor

Allt arbete med asfalt är alltså mer eller mindre riskabelt.

– Det handlar om arbetarskydd för dem som utför takbeläggning. Det ska vara adekvat skydd mot ångorna och röken från asfalten. Arbetarna bör använda skyddsmask och skyddshandskar.

– Arbetsmiljöer ska vara tillräckligt bra så att man ska kunna ha samma arbete hela livet utan att ta skada. Det är målet med våra gränsvärden, säger Per Gustavsson, som också är chef för Centrum för arbets- och miljömedicin inom Stockholms läns landsting.