Svetsning är ett arbetsmoment där man riskerar att exponeras för sexvärt krom. Bild: Pixabay.

Sexvärt krom – forskare önskar lägre gränsvärde

Det tar sig in i kroppen vid till exempel svetsning och kan i värsta fall orsaka lungcancer och skada den genetiska koden. Eller orsaka andra skador på luftvägarna, njurarna, levern och huden.

– Vi uppskattar att cirka 18 000 personer exponeras för detta på sin arbetsplats. Därför är det viktigt att kartlägga riskerna och se vad man kan göra för att skydda sig, säger Karin Broberg, professor i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.

Det handlar om sexvärt krom.

Grundämnet krom förekommer i många olika former, bland annat som sexvärt krom. I dag förekommer sexvärt krom i industrin vid ytbehandling av metallprodukter och kan även frisättas vid tillverkning av eller vid svetsning av rostfritt stål.

Sexvärt krom är starkt cancerframkallande.

I mitten av 90-talet skakades USA av en miljöskandal då det visade sig att invånarna i den lilla ökenstaden Hinkley i Kalifornien drabbats av oväntat många cancerfall. Sexvärt krom hade läckt ut i grundvattnet. Händelsen dramatiserades senare i filmen ”Erin Brockovich”. (Se ruta)

Högt gränsvärde

Karin Broberg. Foto: Privat.

– Eftersom jag bor i Danmark läste jag danska tidningar för några år sedan där oron över att exponeras för sexvärt krom slogs upp stort. Det ledde fram till att man 2020 sänkte det danska gränsvärdet för exponering från 5 mikrogram per kubikmeter luft till 1 mikrogram i arbetsmiljöluften. Sverige ligger fortfarande kvar på 5. Därför ville jag ta reda på hur stor exponeringen är för arbetstagare i Sverige, säger Karin Broberg.

Det svenska gränsvärdet har inte justerats sedan 1996, för nästa trettio år sedan alltså.

För lite mer än två år sedan fick hon och hennes medarbetare närmare fyra miljoner av Afa Försäkring för att kartlägga exponeringen av sexvärt krom på svenska arbetsplatser. Forskningsprojektet ”Safe Chrom” startade som är ett samarbetsprojekt mellan alla kliniker och universitetsavdelningar för arbets- och miljömedicin i Sverige.

– Det gränsvärde som fastslogs för trettio år sedan baserades sannolikt inte bara på hur många som blir sjuka vid denna halt. Man tog även hänsyn till vilken halt det uppskattades vara tekniskt möjligt för industrin att kunna hålla det utan att det skulle medföra allt för stora ekonomiska konsekvenser. Vi har ett högre gränsvärde än flera andra länder. Danmark, Holland och Frankrike har sänkt sina gränsvärden till 1 mikrogram per kubikmeter luft. I USA rekommenderas ett värde på högst 0,2 mikrogram.

Blod- och urinprov

Karin Broberg forskningsgrupp åkte till 15 arbetsplatser där man antingen hanterade kemiska föreningar med sexvärt krom som till exempel ytbehandling – eller där sexvärt krom kunde frisättas som vid produktion eller svetsning av rostfritt stål.

Halten i luften mättes och på 116 personer togs blod- och urinprov. Åtta av de 116 hade luftvärden som visade att de utsatts för exponering över gränsvärdet.

7 procent av gruppen.

Om förhållandena och arbetsmiljön är densamma på övriga arbetsplatser i Sverige skulle det betyda att 7 procent av de 18 000 som exponeras för sexvärt krom har hög exponering av ämnet och löper extra hög risk att utveckla cancer.

– Det finns inga säkra gränsvärden, även om jag förstås tycker att dagens gränsvärde ska sänkas. Därför måste man jobba för att få nivåerna så låga som möjligt, säger Karin Broberg.

Vid granskningen av arbetsplatserna fann man att de som arbetade med god ventilation hade lägre halter krom i kroppen än de som bedömdes ha otillräcklig ventilation. De som enbart förlitade sig på andningsskydd hade faktiskt högre nivåer av sexvärt krom i kroppen.

Falsk trygghetskänsla

– Andningsskydd kan ge en falsk trygghetskänsla. Anställda kan ha svårt att avgöra när de ska användas och tar kanske av dem för tidigt. Inte sällan är de tunga och besvärliga att använda. Det kan räcka med att man inte rakat sig på morgonen för att skyddet inte ska sluta tätt, säger Karin Broberg.

– Och om arbetsgivaren i första hand framhåller vikten av andningsskydd lägger man över ansvaret på arbetstagaren istället för att fokusera på att eliminera exponeringen genom tekniska lösningar.

Linda Schenk. Foto: Privat.

I en annan av forskningsgruppens studier – som ännu inte publicerats – undersökte man hur riskerna med exponering för sexvärt krom på arbetsplatsen uppfattades av anställda och arbetsgivare – och jämförde med hur det faktiskt förhöll sig.

I flera fall underskattades faran. I andra överskattades den.

– Det understryker vikten av att ta reda på hur exponeringarna verkligen ser ut, säger Linda Schenk, docent på Karolinska institutet som gjort den delen av studien.

Använd robot

För att minimera riskerna framhåller Karin Broberg:

Bra ventilation, att arbeten kapslas in så att inte svetsröken sprider sig i lokalen – och om möjligt att arbetet istället utförs av robotar.

Andningsskydd som används på rätt sätt, som anpassas för individen så att det verkligen sitter tätt och att filtret byts regelbundet.

Riskbedömningar.

Vad vill du att er forskning ska resultera i?

– Att gränsvärdet för sexvärt krom sänks. Att företag och branscher tar tag i risker med sexvärt krom och gör arbetsplatserna säkrare. Att färre får cancer.

Lennart Lundquist

Fakta

Erin Brockovich

Från 1952 till 1966 släppte företaget Pacific Gas and Electric ut 1 400 miljoner liter avloppsvatten i omgivningen runt den lilla staden Hinkkley i Mojave-öknen, 19 mil norr om Los Angeles.
Vattnet innehöll sexvärt krom, ”chromium 6”.
Den ensamstående trebarnsmamman Erin Brockovich, kontorist på en advokatfirma, började undersöka varför det fanns så många oförklarliga sjukdomsfall i Hinkley och om det möjligen hade med utsläppet och sexvärt krom att göra.
Det hade det.
Företaget hade använt ett rostskyddsmedel som innehöll sexvärt krom i den pipeline som forslade ut avloppsvattnet. Det hamnade i öppna dammar där det efter ett tag sipprade ner i grundvatten – och kontaminerade Hinkleybornas dricksvatten.
Forskare intygade att det fanns ett starkt samband mellan sexvärt krom och cancer.
Som företrädare för staden stämde Erin Brockovich företaget tillsammans med advokatbyrån hon arbetade för – och vann.
1996 slöts en uppgörelse där Pacific Gas and Electric tvingades att betala det då högsta skadeståndet någonsin i USA, motsvarande i dag närmare sju miljarder svenska kronor.
Långt senare var ett stort område kring staden fortfarande kontaminerat, ett område som hela tiden växte.

Sexvärt krom
Krom kan förekomma i flera olika former. Den vanligaste formen är som trevärt krom, Cr(III) medan sexvärt krom, Cr(VI), inte förekommer naturligt. Cr(III) kan dock omvandlas till Cr(VI) vid vissa processer.
Exponering för Cr(III) är inte farlig för hälsan och Cr(III) är ett essentiellt näringsämne som vi får i oss via födan. Exponering för Cr(VI) är cancerframkallande med en ökad risk för cancer i lunga.

Succesivt började invånarna lämna Hinkley som i dag beskrivs som en spökstad.
År 2000 kom filmen ”Erin Brockovich” byggd på miljöskandalen och med Julia Roberts i huvudrollen. Filmen fick bland annat en Golden Globe Award för bästa skådespelare.