Så ser arbetsgivarens skyldigheter ut vid kriser och olyckor

Hallå där, Pia Schyberg sakkunnig inom sociala och organisatoriska arbetsmiljöfrågor på Arbetsmiljöverket.

Pia Schyberg
Pia Schyberg är sakkunnig på Arbetsmiljöverket.

Vilket ansvar har arbetsgivare för beredskap och hantering av kriser?
– Dels att förebygga, i den mån det går, att en kris eller olycka sker och dels att ha rutiner, planera och ordna krisstöd på bästa sätt för att minska konsekvenserna om något händer.

Vilka delar består krisberedskap och krishantering på en arbetsplats av?
– Grunden ligger i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det handlar om att undersöka vilka risker som finns. Alltså vad som kan hända rent fysiskt, som hot och våld och att förebygga riskerna. Sedan handlar det om att se till att ha en beredskap för vad som kan hända, och göra upp rutiner kring vad alla ska göra om det sker.
Den andra viktiga delen är krishantering när något hänt och hur en drabbad anställd bemöts och omhändertas. Här kommer första hjälpen in, och också det psykologiska stödet. Ofta tackar en drabbad nej till professionellt samtalsstöd, men det ska en inte lita på som arbetsgivare. Jag tycker det är viktigt att arbetsgivare driver på, så att den drabbade får ett professionellt stöd.

Vilka föreskrifter behöver arbetsgivaren vara medveten om?
– Det är föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, om första hjälpen och kris stöd. Också föreskriften om arbetsanpassning kan vara tillämplig till viss del.

Hur ser en bra beredskap ut?
– Den består av upparbetade rutiner, så att alla vet vad som ska göras.

Vilken betydelse har en bra beredskap?
– Det skapar trygghet och förutsättningar för att kunna minska risken för ytterligare skador.

Finns det brister som ni sett i beredskap eller krisstöd?
– En vanlig brist vi generellt sett är att det kan finnas rutiner men att anställda inte kän ner till dem. Det är viktigt att informera om rutinerna. En annan brist vi sett vid kriser som drabbar arbetsplatsen är att de inte anmäls till Arbetsmiljöverket. Tillbudsanmälningarna är viktiga att göra och ska göras, så att Arbetsmiljöverket kan göra en inspektion för att förhindra liknande tillbud.

Hur ska arbetsgivare hantera anställdas oro eller rädsla för till exempel kriser eller olyckor?
– Som arbetstagare är det viktig att veta attarbetsgivaren gör så mycket som möjligt för att
förebygga och förbereda sig. Därför ska arbetsgivaren informera sina anställda om vad som görs,
och se till att alla vet vad de ska göra om någonting händer. Informera, så att alla vet vad som finns att veta, även om det är en obehaglig sanning.

Jonna Söderqvist

Läs mer:

Läs mer om kris och första hjälpen på Arbetsmiljöverket. Där finns bland annat en broschyr om kris och första hjälpen.