Kvinna Särskilt kvinnor som blir sjukskrivna i 40-årsåldern riskerar att inte orka arbeta ända till pensionen. Foto: José Vasques

Så kan äldre orka jobba längre

Alla orkar inte jobba till 65 år eller längre. I Helsingborg startar ett projekt för att förbättra chanserna till ett längre arbetsliv.

Utan insatser ökar klyftorna i arbetslivet. SweAge-metoden utgår från individen och fokuserar inte bara på kronologisk ålder, utan på arbetsuppgifter, hälsa och vad det är i arbetsmiljön som gör att man mår bättre eller sämre.

– Det ser ungefär likadant ut i alla de europeiska länderna, vi lever längre och färre unga ska ta över. Folk måste jobba i högre ålder, konstaterar Kerstin Nilsson.

Hon är professor vid Kristianstad högskola i folkhälsovetenskap och docent vid Arbets- och miljömedicin i Lund och vid SLU i Alnarp.

År 2003 började hon arbeta med äldre arbetskraft och arbetsmiljön. Under åren har intresset ökat för frågorna sedan det blivit alltmer uppenbart att den äldre arbetskraften behövs i arbetslivet.

Åldern höjs

Nu ligger ett förslag om förlängt arbetsliv på politikernas bord. Det kommer troligen att genomföras.

Kerstin Nilsson. Foto: Lunds universitet

I de flesta europeiska länder senareläggs nu pensionsåldern på grund av den demografiska utvecklingen.

Om företaget enkelt rekryterar ny personal blir frågan inte aktuell. Men så snart arbetskraftsbrist uppstår, eller när man inte får behålla viktig kompetens, är frågan het. Och där är vi nu, anser Kerstin Nilsson.

Fyra aspekter

Hon har tagit fram en metod, SweAge, som fokuserar på fyra aspekter av ett längre arbetsliv: arbetsmiljöns fysiska och mentala hälsoeffekter, privatekonomi, delaktighet och stöd, samt motivation och kompetens.

– Min metod har jag byggt utifrån forskningsresultat, mina egna och andras, berättar hon.

Åren 2016-2017 fick Arbetsmiljöverkets inspektörer utbildning i att använda metoden i sina inspektioner. Det handlade om en europeisk upplysningskampanj, ”Ett hållbart arbetsliv”. En rapport från kampanjen visar att 42 procent av arbetsgivarna använde SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete, och att de därigenom också bevakade de frågor som ingår i SweAge.

Nio faktorer

Kerstin Nilsson bekräftar att SAM är central för att en arbetsplats ska kunna bedöma risker och åtgärda dem. Det behövs åtgärder inte bara för äldre, utan genom hela arbetslivet.

– Metoden kan användas tillsammans med SAM för att få ett åldersperspektiv enligt nio bestämningsfaktorer. Men det finns förhöjda risker på grund av ålder, som riskfyllda arbetsuppgifter eller försämrad hälsa, säger hon.

De äldre måste också få känna samma delaktighet och stöd och få tillgång till kompetensutveckling, som andra anställda.  I medarbetarsamtal kan frågorna lyftas så att var och en börjar reflektera över sin situation.  Men avgörande är att cheferna är intresserade.

– Vi har sett i undersökningar att de chefer som själva inte vill arbeta i hög ålder inte heller genomför lika många åtgärder för att behålla arbetskraften som de chefer som vill jobba längre, berättar Kerstin Nilsson.

Pågående arbete

I Helsingborg startar nu ett projekt, finansierat av Afa försäkring, där chefer utbildas i SweAge-metoden. Efter att behoven inventerats ska 30 åtgärder och idéer genomföras för att åstadkomma förändring.

Forskarna undersöker vad som händer, både i försöksgruppen och i en kontrollgrupp, med till exempel stress, välbefinnande och sjukskrivningar och om deltagarna anser sig kunna arbeta längre.

– Varje medarbetare är unik liksom varje arbetsuppgift. En del arbetsuppgifter är mentalt tunga, andra fysiskt tunga. Metoden är ett verktyg som kan användas där insatser behövs. Det är ett ständigt pågående arbete om alla ska hålla till 69 år.

Alla orkar inte

Framför allt kvinnor i åldern 35 till 45 år som är sjukskrivna för utmattningsdiagnos riskerar att slås ut från arbetslivet om inte en rad åtgärder sätts in. Enbart ergonomiska insatser räcker inte, utan det kan handla om kompetensutveckling, en ny arbetsplats eller nya arbetsuppgifter.

– Det kanske inte är möjligt att senarelägga pensionsåldern för alla yrkesgrupper. Framför allt korttidsutbildade kvinnor tenderar att gå i tidig ålderspension och får därmed lägre inkomster.

‒ Klyftorna kan öka ännu mer utan insatser på arbetsplatsen. Men arbetslivet ska fungera för alla, poängterar Kerstin Nilsson.

Eva Ekelöf

Länk till Sweage: http://www.swage.org/

Fakta

Nio faktorer för ett hållbart arbetsliv i alla åldrar

Följande faktorer ingår i analysarbetet enligt SweAge-metoden:

1) Diagnostiserad och självskattad hälsa

2) Fysisk arbetsmiljö

3) Mental arbetsmiljö

4) Arbetstid och arbetstakt

5) Ekonomiska incitament

6) Partner/familj, fritidsintressen och social miljö

7) Attityden från chefer, företag och organisationer till äldre medarbetare

8) Kunskap, förmågor och möjlighet till kompetensutveckling

9) Arbetstillfredsställelse, arbetets kärna, stimulans och meningsfulla uppgifter.