Det behövs: bra introduktion, handledare på arbetsplatsen, som ett stöd och som har kunskap om de risker som  finns. Foto: Arbetsmiljöverket

Olyckor på jobbet ökar bland unga – oklart varför

Åtta unga dog på jobbet i fjol, och 5 394 skadade sig.
– Vi ser utan tvekan att unga skadas och far illa i större utsträckning än andra anställda, säger Kristian Hansson på Arbetsmiljöverket.
Myndigheten vet ännu inte vad ökningen beror på.

Unga har i flera års tid varit överrepresenterade i olyckor som sker på jobbet.

– Skadar man sig som ung kan det vara ett helt liv som blir förstört, säger Kristian Hansson på Arbetsmiljöverket där han arbetar som sakkunnig rörande minderåriga, skola och utbildning.

Allt fler unga upp till 25 år dör och skadar sig på jobbet år efter år. Det visar statistik som Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoforskning.se begäran tagit fram. År 2019 skadade sig 4 970 unga, medan motsvarande siffra för år 2023 var 5 394.
Förra året var ett dystert år med många dödsolyckor, som också drabbade unga. Åtta unga arbetstagare dog på jobbet, medan siffran för åren 2019 till 2023 har legat mellan en och tre årligen.

Vad ökningen beror på är tills vidare höljt i dunkel.

– Vi är mitt upp i analysarbetet gällande unga. Bilden är inte riktigt klar ännu, säger Kristian Hansson.

Kristian Hansson Foto: Arbetsmiljöverket.

Typiska branscher där unga skadar sig

Flest olyckor, sett till antalet, händer inom de branscher där unga jobbar och sommarjobbar, till exempel inom handeln, industrin samt inom vården och omsorgen. Butikssäljare, lagerassistenter, kafé- och köksbiträden, truckförare, hemvårdsbiträden samt byggnadsarbetare är yrken som toppar anmälda arbetsolyckor bland unga.

– Bland unga kvinnor är det inom vård, omsorg och sociala tjänster där flest olyckor sker. Bland unga män är det inom bygg och tillverkning, säger Kristian Hansson

Transportolyckor och olyckor med fordon och maskiner är vanligare bland män, medan ergonomiska belastningsolyckor drabbar främst unga kvinnor. De är också mer utsatta för hot och våld.

Brister i riskbedömningar och introduktion

Varje år inspekterar Arbetsmiljöverket ungas arbetsplatser. I somras låg fokus på hotell, restaurang och kafé, detalj- och partihandeln, camping, vandrarhem och fastighetsskötsel. De inspektioner som Arbetsmiljöverket tidigare gjort i branscher med många ungdomar visar att det ofta saknas rutiner för att undersöka, riskbedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön.

– Den stora grejen är introduktion. I ett systematiskt arbetsmiljöarbete ingår att arbetsgivaren gör riskbedömningar och vidtar de åtgärder som behövs: bra introduktion, handledare på arbetsplatsen, som ett stöd och som har kunskap om de risker som  finns.

Att vara ung är i sig en riskfaktor, och unga har mindre erfarenhet och är mer känsliga för till exempel felaktig belastning. Det innebär att arbetsuppgifterna måste anpassas till den enskildas förutsättningar, betonar Kristian Hansson. I praktiken betyder det att arbetsgivaren ska fråga sig om arbetsuppgiften är lämplig för just den här unga människan och om den unga har den mognad som behövs för arbetsuppgiften.

– Det är viktigt att som arbetsgivare vara medveten om risken för unga och att man är otroligt noggrann med arbetsmiljöarbetet när man anställer dem, säger Kristian Hansson.

Mer arbetsmiljökunskap om och för unga behövs

Arbetsmiljöverket och regeringen har en nollvision att skada sig på jobbet. Hur försäkrar sig AV om att nollvisionen även omfattar unga?

– Vi lägger ganska mycket resurser som inspektioner och informationsinsatser till unga, mot bakgrund av de risker som finns i arbetslivet, säger Kristian Hansson.

Enligt honom har fokus på unga ökat, och han anser inte att det är en förbisedd grupp för Arbetsmiljöverket.

Han efterlyser mer arbetsmiljökunskap bland både arbetsgivare och arbetstagare.

– Ansvaret för arbetsmiljön är ytterst abetsgivarens. Men att arbetsmiljöfrågor medvetandegörs är en viktig del, att den unga förstår att hen har rätt till att inte skada sig på jobbet och rätt att säga till om hen är orolig eller inte har erfarenhet eller kunskap att utföra vissa jobb.

– Om unga får med sig kunskap och medvetenhet om arbetsmiljökunskap, så bär de med sig den i arbetslivet. Det ger ett bra skydd under många år.

Text: Jonna Söderqvist

Tips till arbetsgivare som tar emot unga på jobbet

  • Unga under 18 år omfattas av föreskriften för minderåriga (AFS 2012:3).
  • Föreskrifterna tar upp rutiner för introduktion, förbjudna arbetsuppgifter, regler för arbetstider i olika åldrar, krav på vårdnadshavares medgivande med mera.
  • Unga har inte samma fysiska och psykiska förutsättningar som vuxna att klara av vissa uppgifter. Det innebär större risk för fysiska och psykiska skador.
  • Gör en riskbedömning som tar hänsyn till att det är en ung person som ska jobba hos er. Kom ihåg att anpassa arbetsuppgifterna efter personens fysiska och psykiska mognad.
  • Utse en erfaren handledare som kan introducera sommarjobbaren och berätta om arbetsuppgifter och de risker som finns på arbetsplatsen. En ordentlig introduktion minskar risken för olyckor.

Källa: Arbetsmiljöverket

Arbetsolyckor bland unga

Antal olyckor med sjukfrånvaro bland 16-24-åringar.
2019: 4 970
2020: 4 537
2021: 5 398
2022: 5 310
2023: 5 394
Källa: Arbetsmiljöverket

 

Antal arbetsolyckor per bransch med sjukfrånvaro bland 16-24-åringar år 2023.
768: handel och reparation av motorfordon och cyklar
755: uthyrning, fastighetsservice
712: vård och omsorg, sociala tjänster
705: tillverkning
649: byggverksamhet
578: transport och magasinering
Källa: Arbetsmiljöverket