Ett arbetsmaterial som kan hjälpa cheferna i deras hälsofrämjande arbete

De flesta chefer vet hur en hälsofrämjande ledare ska vara. Men de saknar tid och resurser för att nå dit. Det konstaterar forskarna Andrea Eriksson, doktor i folkhälsovetenskap, och Lotta Dellve, gästprofessor i ergonomi vid KTH.

Nu uppdaterar de sitt arbetsmaterial ”Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap”. Materialet har de utvecklat i ett samarbetsprojekt mellan Arbets- och miljömedicin Väst och Göteborgs stad. Projektet har finansierats av Vinnova och Göteborgs Stad.

Enligt forskarna är hälsa betydligt mer än bara frånvaro av sjukdom. Det är också en resurs som inkluderar fysiskt, mentalt och socialt välmående.

Chefer vill ha mer stöd

Intervjuer med chefer som har gått ledarskapsprogram om hälsofrämjande arbetsplatser i Göteborgs stad, Volvo och Astra Zeneca visar att de flesta chefer vill ha hjälp med administrativa uppgifter, riktlinjer för hur god hälsa ska uppnås och möjligheter att träffa andra chefer i kollegiala nätverk. Dessutom vill de ha mer stöd från sin egen ledning eftersom de är klämda av krav från olika håll. Det gällde inte minst kommunala chefer inom vård och omsorg.

Forskarna drog slutsatsen att de flesta chefer har en helhetssyn, men att många saknar förutsättningar för att få till en hälsofrämjande arbetsplats. Ett vanligt problem är, enligt Lotta Dellve, att en pressad arbetssituation med allt mer administrativa uppgifter gör det svårt att få ledarskapet att fungera i praktiken. Det gäller inte minst mellanchefer inom kommunal vård och omsorg.

– Finns inte tid, resurser och en helhetssyn blir det ofta enstaka aktiviteter eller sporadiska satsningar vid sidan av det vanliga arbetet, säger hon.

Ny samarbetsform prövas

Som stöd i arbetet har forskarna tagit fram arbetsmaterialet ”Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap” som används av både chefer och medarbetare, inte minst på arbetsplatsträffar.

– Bäst fungerar det om både chefer, medarbetare och skyddsombud deltar, säger Lotta Dellve och tillägger att Västmanlands läns landsting snart kommer att testa ett sådant samarbete.

Ett annat sjukhus kommer att satsa särskilt på högre chefer för att överbrygga klyftan mellan dem och den praktiska verksamheten.

Referensgrupp testar materialet

Våren 2014 testar forskarna det nya arbetsmaterialet på en referensgrupp.

– Innehållet bygger fortfarande på en vetenskaplig grund och vi kopplar tydligare ihop arbetsmiljön med hållbar utveckling, säger Lotta Dellve.

Det nya materialet kommer under året att testas i tre versioner; för självstudier via webb, interaktivt med återkoppling i grupper via webb och för grupper som träffas vid sex tillfällen.

Hon tippar att webbgrupperna kommer att fungera bäst i chefernas pressade tidsschema.

– Chefer har nog svårt att ägna sig åt schemalagda dialogmöten även om dessa ger mer bestående värde.

Birgita Klepke

Struktur för hälsofrämjande arbete

   • Utse någon som får ansvar för att arbeta med hälsofrämjande arbetsmiljöfrågor.

• Ge denna person tid att dra igång arbetet.

• Prioritera arbetsmiljöarbetet genom att visa engagemang och stöd.

• Jobba systematiskt genom att sätta upp mål, mäta och följa upp. • Titta inte bara på sjukfrånvaro.

• Låt medarbetare skattar sin hälsa? Trivsel? Delaktighet? Relationen till kollegor och

chefer?

• Prioritera det viktigaste utifrån den egna situationen.

• Sätt relevanta mål för att komma åt de viktigaste utmaningarna.

 

Läs mer

Health-promoting leadership: A study of the concept and critical conditions for

implementation and evaluation” vid Nordic School of Public Health NHV, Andrea Eriksson, Nordic School of Public Health i Göteborg (2011).

Eriksson, K Skagert, & L Dellve, (2013) ”Utveckling av hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap. Erfarenheter av att arbeta med interventioner utifrån ett arbetsmaterial”,90;6, Socialmedicinsk Tidskrift, 6.

Här hittar du materialet, manual och processtöd.