Metod som fokuserar på förmågan inte på problemen

”Att ta tillvara förmåga – trots begränsning” är ett projekt som under tre år ska pröva the Strengths Model, en ny metod för rehabilitering. Den går ut på att ta tillvara sjukskrivnas styrkor och förmågor, att fokusera mer på kapacitet och tillgångar hos människor och mindre på deras problem.

– Den avgörande frågan är hela tiden vad man kan klara av trots att man har ont, trots fysisk eller psykisk belastning, säger projektledaren Elsy Söderberg. Hon är lektor på Institutionen för Medicin och Hälsa vid Linköpings universitet och har disputerat i Socialmedicin och folkhälsovetenskap.

De som deltar i projektet ska ha avslutat sin medicinska rehabilitering. Hundra sjukskrivna personer i Östergötland ingår i projektet, hälften är med i en kontrollgrupp, som får traditionell rehabilitering och hälften deltar i den nya metoden ”the Strengths Model” för rehabilitering, som tidigare utvecklats och forskats om framförallt i USA.

 

Täta kontakter med en stödperson

Modellen bygger på personliga och täta kontakter. Hela tiden har den som ska rehabiliteras en stödperson som personlig coach.

– Det finns förmågor hos alla. I projektet arbetar stödpersonerna för att den enskilde ånyo skakan kunna hitta tilltron till sig själv, säger Elsy Söderberg.

Tillsammans med en stödperson gör klienten handlingsplaner, och håller kontakten med andra offentliga aktörer.

– Ofta har de sjukskrivna långtgående negativa erfarenheter. Med den metod som prövas i projektet får de ett personligt stöd, säger Elsy Söderberg.

Det betyder att det är någon som intar ett helhetsperspektiv och sätter tillfrisknade och utveckling i förgrunden, och att den sjukskrivne ska få stöd för att ta tillvara egna förmågor liksom möjligheter och stöd att ta del av samhällets resurser. Arbetet inleds alltid med en kartläggning. Delmål läggs fast och varje händelse hur liten den än är tas tillvara.

 

Utvärdering

Det är skillnaden mellan traditionell rehabilitering och the Strengths model, som ska utvärderas i projektet. Det traditionella innebär att man arbetar mycket med remisser mellan aktörerna om den sjukskrivne.

– Ett problem är att man vanligen prioriterar bort att ha personliga möten, kanske blir det bara ett enda möte eller ett telefonmöte, säger Elsy Söderberg.

– I projektet skickas inte remisser, utan stödpersonen tillsammans med den enskilde deltar i alla möten, och har själv hand om sin handlingsplan.

Traditionellt tittar man på patientens oförmåga, utgår från hennes eller hans diagnos och är inriktad på de hinder som denna medför. Läkarintygen innehåller sådan information, som arbetsgivare vanligen har stor respekt för.

– Ett annat problem är att läkaren inte har kännedom om patientens konkreta situation på arbetsplatsen och, vilka krav som ställs. Och individer är olika. En person kan fungera bra i ett arbetssituation, en annan fungerar inte, av andra skäl än vad som framgår av ett läkarintyg, säger Elsy Söderberg.

 

En annan skillnad rör beslutsfattandet

– Den sjukskrivne är delaktig, medverkar och har inflytande i planeringen av sin egen rehabilitering. Det betyder att beslut inte fattas över huvudet på personen, säger Elsy Söderberg.

Projetket började genom att man information om projektet riktades till chefer med ansvar för arbetslivsinriktad rehabilitering. Man fick kontakt via olika nätverk där arbetsgivare deltar. Presumtiva deltagare i projektet har därefter efter information vid ett personligt möte fått ta ställning till om de vill delta.

Forskargruppen har arbetat fram enkäter som alla deltagare får. Det handlar om

huruvida man tror sig kunna arbeta i sitt nuvarande yrke om två år

om man känner sig optimistisk inför framtiden

vad man anser som orsak till den minskade arbetsförmågan

hur man upplever den egna arbetssituationen och tiden innan man blev sjukskriven

hur man ser på sina personliga resurser och möjligheten att få arbeta, samt

hur deltagarna ser på det stöd de fått och om svårigheter på vägen.

 

Vägledning för chefer

– Ett resultat av projektet ska bli ett vägledningsmaterial. Det kommer att rikta sig till chefer och arbetsledare om hur de kan använda the Strengths model i sina organisationer, hur de kan bemöta sjukskrivna och hur de kan använda the Strengts model på arbetsplatser.

– Det ingår naturligt i chefers uppdrag att tänka på produktion, på ekonomi och tidsgränser. Många tror att det kostar pengar att vara en chef som ”ser medarbetarna”. En fråga som vi ska besvara är om arbetsmetoder och förhållningssätt, enligt the Strengths model, leder till deltagande i arbetslivet och en ökad grad av främjande insatser för individen, säger Elsy Söderberg.

”Att ta tillvara förmåga – trots begränsning” ska pågå i tre år och avslutas våren 2013. Projektet finansieras av AFA Försäkring.