Långvarigt stressade och utmattade riskerar hörselproblem och tinnitus

De som är långvarigt stressade har svårare att uppfatta tal och bakgrundsljud jämfört med dem som inte upplevde någon stress. Även tinnitus har ett starkt samband med långvarig stress och utmattning.

 

Hela 32 procent av de arbetande svenskarna har någon form av hörselproblem, visar forskningen. Det är vanligare hos dem som exponeras för olika former av stress och/eller sover dåligt. Dessutom fanns ett starkt samband mellan stress och tinnitus. Hörselproblem är vanligare i socialgrupp 3 än i socialgrupp 1 och det är fler män än kvinnor som har problem.

Det berättar Dan Hasson, docent vid Karolinska institutet, Centrum för forskning om hörselskador i arbetslivet. Här har Fas, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, satsat 20 miljoner kronor i fyra år. Han har nu fått två miljoner kronor från AFA Försäkring för att forska om hur stress hänger samman med hörselproblem som tinnitus och ljudkänslighet.

Den starkaste förklaringen till sambandet mellan tinnitus och stress är emotionell utmattning.

– Långvarig stress och tinnitus går hand i hand, säger Dan Hasson.

Tidigare studier har visat ett starkt samband mellan emotionell utmattning, långvarig stress och hörselproblem.

Stress och tinnitus

Tinnituspatienter kan ha en tendens att uppleva stress intensivare än andra och också ha nedsatt förmåga att varva ner. Det är vanligt med ljudöverkänslighet och det kan bli problem för dem i en normal arbetsmiljö.

– Personer med hörselproblem, i synnerhet tinnitus, kan ofta uppleva ett starkt obehag från vanliga ljudvolymer av vissa ljus, säger Dan Hasson.

För en tinnituspatient kan det vara det viktigt att lära sig stresshantering.

– En del påstår att stressen inte har med tinnitus att göra, men det är fel. Vi har gång på gång visat att stress och hörselproblem hänger ihop.

Hela 26 procent av den arbetande befolkningen rapporterar att de har tinnitus, men alla besväras inte av det. Mellan 6 och 10 procent uppger att de besväras av sin tinnitus.

En av fem bullerskadad

Fyra olika studier ingår i forskningen. I ett samarbete med amerikanska Harvard School of Public Health och amerikanska flottan ska man undersöka stressens betydelse för marinkårsoldaternas hörselproblem. De nyrekryterade går igenom en sex veckors utbildning och i slutet av utbildningen har hälften av rekryterna fått hörselnedsättning, trots dubbla hörselskydd.

– Efter två veckor hade var femte en permanent hörselnedsättning. De utsätts för extremt höga ljudnivåer och hög stress. Vi kan inte förklara varför somliga drabbas och andra inte. Vissa får permanenta hörselproblem, andra inte. I dagsläget finns det inga förklaringar till detta.

Studien ska bland annat jämföra en grupp som får stresshanteringsutbildning med en passiv kontrollgrupp och en grupp som får arbeta med självhjälp via en interaktiv webbplats. Man tror att de som får stresshanteringsutbildning i mindre grad utvecklar stressrelaterade hörselproblem.

Förebygga och behandla

Dessutom ingår en studie som handlar om effekterna av hörsel vid akut stress. Här ska man analysera sambandet mellan hörselbesvär och arbets- och stressrelaterade besvär hos män och kvinnor i olika socialgrupper.

Den tredje delen av projektet gäller cirka 3 000 tjänstemän i tio organisationer. Den handlar om hur arbetsmiljön påverkar hörseln. Här ska man använda ett webb-baserat redskap för stresshantering, hälsofrämjande aktiviteter och systematiskt arbetsmiljöarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå.

– Vi ska ta reda på varför vissa får hörselproblem och andra inte. Det kan vara både miljöfaktorer och ärftliga faktorer. Vi ska också undersöka hur dessa skador kan förebyggas och behandlas, antingen med mediciner eller med psykoterapi, säger Dan Hasson.