Fall i trappa är en vanlig arbetsolycka. Foto: Anna Sullivan.

Kvinnor riskerar olycksfall och långa sjukskrivningar, speciellt inom industrin och städbranschen

Den vanligaste arbetsskadan är att ramla, ute eller inne. En sådan olycka leder ofta till lång sjukskrivning och till och med till invaliditet. Det visar AFA Försäkrings senaste statistik över godkända arbetsskador. Långa sjukskrivningar drabbar kvinnor mer, speciellt de som arbetar inom industrin och som städare. Men när det gäller kvinnors arbetssjukdomar är det få som blir godkända.

 

Varje år gör AFA Försäkring en sammanställning av godkända arbetsskador och långvariga sjuskrivningar, som anmälts till AFA. Siffrorna som nu presenterats gäller till och med år 2010 och omfattar 4,1 miljoner anställda, inklusive landsting, kommuner och Svenska Kyrkans anställda.

Trenden när det gäller olycksfall har varit nedåtgående sedan 2001 men år 2010 vände den och arbetsolycksfallen ökade. Kvinnornas andel av olycksfallen ökar också över tid. Bakom ligger förhöjda risker i vård- och omsorgssektorn. Risken för män är totalt sett oförändrad över tid

Bland allvarliga olycksfall, som medför mer än tre månaders sjukskrivning och/eller medicinsk invaliditet, ökar också kvinnornas andel. Äldre kvinnor har den största risken. Den vanligaste händelsen var att man ramlar, ute eller inne, och bryter en arm eller ett ben. Ofta får man bestående besvär av en sådan olycka.

När man tittar på risken för allvarliga olycksfall bland 1000 sysselsatta ligger stenhuggare och gruv- och bergarbetare överst, medan säkerhetspersonal kommer på fjärde plats och yrkesförare på plats åtta i listan. Städare har plats 14 och hotell- och restauranganställda, försäljare och kassapersonal hamnar lägre på listan. De som har administrativt arbete har minst risk. Trenden visar att risken för allvarliga olycksfall har ökat för alla grupper utom några enstaka under 2010 jämfört med 2009.

Kvinnor långvarigt sjuka

Antalet godkända arbetssjukdomar är lågt och här är eftersläpningen större än när det gäller olycksfall. Det tar tid för sjukdomarna att komma in i statistiken. Bland män registrerades sammanlagt 686 godkända sjukdomar under 2008 och 2009, bland kvinnor 134. De vanligaste diagnoserna för män var buller- och vibrationsskador, bland kvinnor hudsjukdomar.

AFA Försäkring registrerar också långvariga sjukfall, mer än 90 dagar. När det gäller risken att råka ut för nya sådana sjukfall, som anmälts under 2010, visar statistiken att bland kvinnor ligger metallarbetare överst, medan städare kommer på andra plats. Bland män kommer städarna på tredje plats och grafiskt arbete kommer som tvåa bland männen. Yrkesförare kommer på femte plats bland kvinnor och på sjunde plats bland män.

När hänsyn tas till åldersgrupperna ser siffrorna likadana ut. Den höga risken för långa sjukfall kan alltså inte bero på att exempelvis städarna skulle vara äldre.

För män var risken för sådana sjukfall 2010 12,9 medan den var 22,6 bland kvinnor. Det är alltså nästan dubbelt så många kvinnor som män som råkar ut för långa sjukfall. Jämfört med 2009 ökade kvinnornas risk med 3,2 medan den minskade för männen med 1,5.

När man ser till tendensen över en längre tid att riskera att drabbas av ett långt sjukfall så har den ökat det senaste året, efter att ha minskat ända fram till och med 2009.

Siffrorna stämmer inte

De vanligaste diagnoserna vid långa sjukskrivningar är psykiska sjukdomar och sjukdomar i muskler, skelett och bindvävnad för både män och kvinnor. En vanlig diagnos var också akut krisreaktion, som kan följa på hot, våld, eller rån.

Torbjörn Jonsson, ombudsman på Fastighets, påpekar att städare ofta går i pension före ordinarie pensionsålder, av hälsoskäl, och att detta också antyds i statistiken över risken för långa sjukfall.

– De flest städare är kvinnor. När de blir sjuka tvingas de så småningom gå i pension i förtid. Skadorna blir inte klassade som arbetsskador, säger han.

Det finns inte stora chanser för en städare att få en godkänd arbetssjukdom.

– Vi ser att något är fel när det gäller kvinnornas godkända arbetssjukdomar, för den siffran stämmer inte överens med statistiken i övrigt när det gäller sjukdomar och skador.

Begreppet ”vållande” för arbetssjukdomar måste ändras, anser Torbjörn Jonsson.

Vållande innebär att den försäkrade måste bevisa att arbetsgivaren varit vållande till sjukdomen. Det gör att färre sjukdomar godkänns.

– En sjukdom är ju ofta resultatet av en exponering under lång tid, men när de arbetande blir äldre anser försäkringsläkarna ofta att skadorna är åldersbetingade, säger han.

Bodil Mellblom, arbetsmiljöansvarig hos Svenskt Näringsliv betonar att det ofta behövs evidensbaserade, alltså vetenskapliga, underlag för att godkänna en arbetssjukdom eller arbetsskada och att de flesta sådana underlag har gjorts på män.

– Det är en intressant fråga att analysera hur bedömningarna görs. Det tycks krävas mycket mer underlag för en kvinna i åldringsvården än en snickare på ett bygge när det handlar om att få en sjukdom erkänd som arbetsskada.