Kund hos frisör 80 procent av hårfärgningsprodukterna innehöll fyra eller fler starkt allergiframkallande ämnen, enligt studien från KI. Foto: sxc.hu

Hårfärgning kan framkalla cancer

Frisörer som ofta färgar och permanentar hår hade högre halter i blodet av ett ämne klassat som cancerframkallande jämfört med de som mera sällan jobbar med hårfärgning och permanent. Främst ökar risken för cancer i urinblåsan, en cancerform som också oftare drabbar frisörer. Det farliga ämnet är förbjudet i hårfärg, men verkar alltså ändå finnas.

 

Att vara fin i håret kostar på, framför allt för dem som dagligen handskas med kemikalierna vi använder i håret.

– Halterna vi hittade var generellt låga, men bland frisörerna kunde vi se ökade halter av orto-toluidin, som är klassat som cancerframkallande, berättar Gabriella Åkerman.

Hon arbetar vid Arbets- och miljömedicin i Lund. Där doktorerar hon med en avhandling om frisörers arbetsmiljörisker.

– Ju oftare man arbetade med speciellt ljusfärgning, men också med mörkfärgning och permanent, desto högre blev halterna. Blekning av håret gav inga förhöjda halter.

Det finns inga hygieniska gränsvärden för dessa ämnen, men eftersom orto-toluidin är klassat som cancerframkallande borde exponeringen hållas så låg som möjligt, säger Gabriella Åkerman. Dessa ämnen är dessutom helt förbjudna i hårfärg.

 

Cancer hos djur

För studien rekryterade hon 295 frisörer, hälften från Skåne och hälften från Stockholm, och 32 konsumenter som färgar håret regelbundet och dessutom 60 personer i en kontrollgrupp. De var alla kvinnor och ingen var rökare.

Via blodprov på dessa personer analyserades åtta olika aromatiska aminer som är eller misstänks vara cancerframkallande.

Ett av dessa ämnen är klassat som cancerframkallande, orto-toluidin. De andra ämnena är inte tillräckligt undersökta i olika studier för att kunna klassas som cancerframkallande. Det finns nämligen enbart djurförsök som visar att ämnet är cancerframkallande, men inga säkra studier som visar att ämnena är farliga för människor.

 

Försökspersonerna fick också fylla i en enkät där man frågade om frisörernas arbetsmiljö och hur ofta de bytte handskar, för att kartlägga risken för exponering. Kunderna fick frågor om hur ofta de färgade håret.

För att kunna få ett mått på exponeringen över längre tid analyserades aminerna som bundits till hemoglobinet i de röda blodkropparna. En sådan bindning lever kvar i fyra månader och visar alltså exponeringen under fyra månader tillbaka i tiden.

AMM i Lund ska nu gå vidare och analysera innehållet i produkter som används för hårfärgning och permanentning för att undersöka var källan finns.

 

Använd handskar

Det är International agency för research on cancer, IARC, som sammanställer forskningsrapporter, cancerklassar ämnen och undersöker yrkesrisker. Under senare tid har det kommit flera rapporter därifrån som tyder på att frisörer har ökad risk för cancer i urinblåsan, förmodligen orsakad av de ämnen man undersökt i Lund.

Orto-toluidin används också inom gummiindustrin och i framställning av färgpigment. I Tyskland har man hittat ämnet i avloppsvatten.

Bästa sättet att skydda sig är att använda handskar och att vara noga med hur man använder dem.

– Medlet tränger snabbt igenom gummit så man måste byta ofta och kasta de handskar man använt. Vid varje arbetsmoment bör en ask med handskar stå framme, säger Gabriella Åkerman.

 

När man blandar färgen, när man applicerar den, när man sköljer. Håret bör klippas före färgningen eftersom det kan finnas överskottsfärg kvar i håret efter färgningen. Frisörer har svårt att klippa håret med handskar på, påpekar hon.

Numera finns det så kallade ekologiska, alternativa hårfärger, men forskarna har inte undersökt frisörer som arbetar med dessa medel och vet inte vilka ämnen som ingår i de färgerna. Henna är inte heller undersökt.

Forskningen ingår i det stora projekt som AMM i Lund driver om risker i frisörers arbetsmiljö. Kliniken får ta emot många frisörer som har problem med hudbesvär, andning och allergier till följd av kemikalierna.

 

Eva Ekelöf 

Läs också Kemikalier riskerar frisörers hälsa