Här hittar du länkar till arbetsmiljöforskningen i Sverige

Här presenterar vi länkar till andra intressanta webbplatser om arbetsmiljöforskning.

Institutionen för Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Forskning kring människa/teknik, industriell ergonomi, industriell design, tekniska produktionsmiljöer, ljud/vibrationer samt teknisk psykologi.

Centrum för arbets- och miljömedicin,Stockholms läns landsting. Här finns många forskare som även är knutna till KI och främst institutionen IMM (Institutet för Miljömedicin).

Arbets- och miljömedicin i Umeå utgör en del av Arbets- och beteendemedicinskt centrum i Umeå. Arbets- och miljömedicin utreder, förebygger och forskar om ohälsa som är relaterad till arbete och miljö.

Arbetsmiljökemi – Kemisk yrkeshygien, Umeå universitet. Utvecklar enkla användarvänliga metoder att mäta exponering för kemiska ämnen. Bedriver forskning, kurser och utbildningar inom arbetsmiljöområdet.

Centrum för belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle, CBF.  Forskning, utveckling och utbildning vid CBF ska bidra till att minska belastningsrelaterad ohälsa i arbetslivet, förklara dess orsaker och begränsa dess konsekvenser. (De arbetar inte med enskilda patientfall.)

Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är kunskapscentrum för övriga aktörer i landstingen i Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala län och arbetar med att förebygga sjukdom och dålig hälsa relaterat till arbetsliv och miljön inom- och utomhus. AMM i Uppsala utgör också en forskargrupp vid Uppsala universitet.

Arbets- och miljömedicinska kliniken, Örebro. Arbetar med sambandet mellan hälsa och ohälsa och olika typer av exponering i arbetsmiljön, boendemiljön och den yttre miljön.

Arbets- och Miljömedicin vid Karolinska Institutet i Stockholm. Forskargruppen undersöker kopplingen mellan arbete, miljö och hälsa, framför allt hur olika ergonomiska, fysikaliska, kemiska eller psykosociala faktorer  bidrar till hälsa eller sjukdom.

Skolan för teknik och hälsa hör till Tekniska högskolan i Stockholm. Vid Skolan för teknik och hälsa finns två centra, Centrum för teknik i medicin och hälsa (CTMH) samt Centrum för Hälsa och Byggande (CHB).

IVL Svenska Miljöinstitutet bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet om hållbart arbetsliv, samt klimatfrågor, miljöteknik, innemiljö, avfallshantering, miljömätningar och miljökvalitetsbedömningar, undersökningar av miljöeffekter i luft, vatten och mark.

Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Avdelningen för arbets- och organisationspsykolog bedriver forskning om individen och arbetsmarknaden, individens sociala arbetsmiljö och hälsa, ledarskap och organisationsförändring.

Stressforskningsinsitutet, Stockholms universitet. Ett tvärvetenskapligt centrum om arbetsrelaterad stress och hälsa.

AFA Försäkring beviljar anslag till projekt som kan bidra till bättre arbetsmiljö och hälsa. År 2010 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling.

Arbets- och Miljömedicin i Linköping Här arbetar experter inom arbetsmedicin, yrkeshygien, toxikologi, miljömedicin, epidemiologi och psykosociala frågor, kemi och biomedicin.

Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, Institutet för produkt- och produktionsutveckling. Forskning för att skapa en od arbetsmiljö i automatiserade och mänskliga resurser.

Arbets- och Miljömedicin vid Göteborgs Universitet studerar effekterna av exponering för kemiska ämnen, ljud/buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Skriftserien Arbete och Hälsa. Ges ut av Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet. I serien publiceras vetenskapliga originalarbeten, översiktsartiklar, kriteriedokument, och doktorsavhandlingar.

Arbets- och Miljömedicin vid Lunds Universitet studerar hälsorisker av metaller, miljöns inverkan på hälsan, luftvägssjukdomar, beteendemedicin och arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen.

Arbetsvetenskap, Ekonomi & Miljöpsykologi (AEM), Lund, har en verksamhet som är inriktad mot hälsa, miljö, företagande och arbete, där människan i sin livsmiljö står i fokus.