Handsken är kastad för en bättre arbetsmiljö

På Världsdagen för arbetsmiljö i april 2012 överlämnade Byggnads 111 par arbetshandskar till arbetsmarknadsministern Hillevi Engström. Handskarna var märkta med namnen på de 111 byggnadsarbetare, som förolyckats på jobbet de senaste tio åren.

Kent ”Renen” Johansson från Byggnads avdelning i Handen och hans arbetskamrater lämnade över säckarna med begagnade handskar till ministern utanför Rosenbad.

– Vi vill ställa regering, politiker och företag till svars för utslagning, sjukdomar, olyckor och dödsfall kopplade till byggnadsarbetarnas arbetsmiljö, sade Kent Johansson.

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström var på väg till Arbetsmiljöverkets möte på Rosenbad när hon fick säckarna med handskar.

– Jag tycker att det är bra när människor engagerar sig. Jag har uppmärksammat den kompetens som skyddsombud har att ta tillvara de anställdas arbetsmiljö. Och det behövs fler skyddsombud, sade hon när hon inledde seminariet på Världsdagen för arbetsmiljö.

– Det behövs också ett arbetsmiljötänk tidigare i processen, redan på ritbordet i planeringsstadiet, tillade hon.

Mikael Sjöberg, chef för Arbetsmiljöverket sade att en dödsolycka är yttersta konsekvensen av en dålig arbetsmiljö och ett arbetsmiljöarbete som inte har fungerat.

– Ganska många dödsolyckor hade gått att förebygga. Oftast är det inte alls komplicerade förlopp. Alla vi som är engagerade borde ta ett steg framåt för en bättre arbetsmiljö!

Tema bemanning

Bemanningsbranschen var dagens tema på Rosenbad. I branschen har arbetsskadorna nästan fördubblats på senare år, enligt Arbetsmiljöverket. Därför har verket startat en nationell tillsynsinsats i branschen.

– Det är viktigt att de som arbetar i bemanningsbranschen har lika goda villkor som andra anställda, sade Hillevi Engström. Arbetsgivarna ska inte hyra in personal för farliga jobb och de kan inte heller släppa sitt arbetsmiljöansvar som arbetsgivare.

Gabriella Sebardt, förbundsjurist på Bemanningsföretagen, berättade om branschens syn på arbetsskadorna och vad man kan göra åt dem.

– När det gäller arbetsmiljö och arbetsskador finns det bra rutiner hos bemanningsföretagen, men inte lika bra rutiner hos kundföretagen, sade hon.

Truckolyckor är de vanligaste olyckorna och arbetsskador inom lager, industri- och byggbranschen har ökat. Frågan är hur branschen kan minska arbetsskadorna. Då behövs bättre uppgifter om var olyckorna sker, vem som är ansvarig för arbetsmiljön och hur man kan förhindra och förebygga olyckor.

– Vi vill samarbeta med de näringar som partihandel, lager, industri, och byggbranschen. Vi vill gärna få ner olycksfallen, sade hon.

Intervjuer med arbetsskadade

Ann-Beth Antonsson, forskare vid IVL Svensk Miljöinstitutet, berättade om ett forskningsprojekt hon leder om arbetsmiljön i bemanningsbranschen. Projektet drivs i samråd med Almega, Unionen och LO, finansieras av AFA Försäkring och har pågått i ett år av tre.

– Vi arbetar med att försöka förstå branschen. Frågan vi ställer oss är hur bemanningsföretag och inhyrare kan samarbeta för att säkerställa en bra arbetsmiljö för de anställda i bemanningsföretagen, sade hon.

Hittills har forskarna intervjuat 19 anställda, som anmält en arbetsskada.

– Det är viktigt att försöka förstå sammanhanget kring skadan, vad den anställda fått för information om sin arbetsmiljö, hur arbetsmiljöarbetet fungerat, allt det som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Det finns preliminära resultat av intervjuerna. Verksamheten inom olika bemanningsföretag bedrivs inom helt olika arbetsmiljöer med varierande risker. Störst risk för arbetsskador är det inte förvånande inom traditionellt riskfyllda arbeten

Tyngre jobb läggs ut

Det finns en tendens att besvärligare och tyngre jobb oftare läggs ut på bemanningsföretag. Det är ofta hög personalomsättning bland cheferna på bemanningsföretagen, samtidigt som det ställs höga krav på dem att se varningssignalerna när arbetsmiljön inte fungerar bra. Det kan vara svårt om man inte har tillräckliga kunskaper om arbetsmiljö. Om kunskapsbrist kombineras med ett starkt fokus på att belägga bemanningsföretags personal, kan resultatet bli att personal placeras ut i farliga arbetsmiljöer.

Arbetsledare och chefer i det inhyrande företaget delar ansvaret för arbetsmiljön för de inhyrda med bemanningsföretaget. Det finns exempel i intervjuerna på hur deras rutiner definitivt inte har fungerat.

Vill inte riskera jobbet

– Många bemanningsanställda kan ha svårt att påverka sin arbetsmiljö. En viktig orsak till detta är en svag ställning på arbetsmarknaden.

– Flera av dem vi intervjuat har varit otroligt glada att ha ett arbete. Vi har fått flera beskrivningar av att de uppmärksammat risker i sin arbetsmiljö, men att de avfärdats och förstått att ”det är ingen ide att jag tar upp det här då riskerar jag jobbet”.

I intervjuerna finns flera exempel på hur den svaga positionen på arbetsmarknaden gör att de inte vill ifrågasätta sina arbetsförhållanden.

En av de intervjuade menar att de ”värsta jobben” läggs på bemanningsföretagen och som inhyrd ”så gör man det som anvisas, annars kan man gå tillbaka till sitt bemanningsföretag, så tar de någon annan istället”.

En annan av de intervjuade hade påpekat riskerna med alltför monotona rörelser, och föreslagit att få ingå i den övriga rotationen på arbetsplatsen för att få mer varierande arbetsuppgifter, men inte fått något gehör vare sig från inhyrande företag eller bemanningsföretaget. Efter den inträffade arbetsskadan, personen kunde inte utföra arbetsuppgiften och fick avsluta sitt uppdrag. Han har fortfarande problem med ryggen och menar att ”så länge kundföretagen bara kan slänga ut någon som blir skadad, och så länge det inte kostar något; så kommer inget att förändras”.

Brist på kunskap

Intervjuerna visar också att bristande arbetsmiljökunskap bidrar till arbetsskadorna. En av de intervjuade hade arbetat med härdplaster, utan att få utbildning eller genomgå den medicinska kontroll som lagen anger. Personen fick en stark allergisk reaktion och var tvungen att avbryta sitt uppdrag. Personen hade inte själv tillräckliga kunskaper för att förstå riskerna och bemanningsföretagets arbetsledare hade inte heller uppmärksammat dessa.

Letar efter goda exempel

Forskarna letar nu efter goda exempel på arbetsmiljöarbete i bemanningsföretag. Hela projektet går ut på att hitta lösningar på arbetsmiljöproblemen i branschen.

– Ett bra arbetsmiljöarbete bygger på en kultur där man vågar prata med varandra, sade Ann-Beth Antonsson.

 

Anna Holmgren