Handlingsprogram mot mobbning i kommuner och landsting

En enkätundersökning i Karlstad visade att nästan var tionde ansåg sig mobbad. Det upplevdes som skamfyllt hos både de drabbade och deras chefer och man hade svårt att prata om det.

Margaretha Strandmark, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstad universitet forskar om hur man kan förebygga mobbning inom vård och omsorg. Arbetet ska resultera i ett handlingsprogram mot mobbning. Projektet har fått medel från AFA Försäkring.

¬– Vi utgår ifrån att mobbning på arbetsplatser kan förebyggas och bekämpas genom ökade kunskaper och hälsofrämjande åtgärder, berättar hon.

Mobbning upplevs ofta som skamfyllt och oviljan att erkänna och tala om mobbning finns både hos personer som utsatts för mobbning och bland arbetskamrater, arbetsledare och chefer. De kan ha varit mer eller mindre passiva åskådare, enligt Margaretha Strandmark.

I ett första steg i projektet har man nu gjort en enkät bland 2 815 personer på ett sjukhus och i äldreomsorgen i två kommuner för att identifiera arbetsplatser där det förekommer mobbning.

– Det förekom både svår mobbning och risk för mobbning på flera arbetsplatser. 9 procent av de anställda ansåg sig mobbade.

Genom att intervjua nyckelpersoner från toppen och nedåt, som chefer och fackliga företrädare, och fokusgrupper, får hon mer kunskap. (Fokusgrupper består av ett urval anställda). Nästa steg blir utbildning om mobbning och konfliktlösning för alla.

– Man har gjort en del handlingsplaner men de glöms bort. Vårt handlingsprogram ska innehålla vissa åtgärder och intervention. Sedan mäter vi och jämför med en kontrollgrupp.

Projektet blir klart under 2012 då det också ska finnas ett handlingsprogram.