Förbered för konflikter så går de lättare att lösa när de väl kommer

Förtärande konflikter kan lamslå en arbetsplats. Men hjälp finns att få. Thomas Jordan vid Göteborgs universitet, institutionen för arbetsvetenskap, är expert på konflikter och hur man löser dem. Han håller kurser, utbildar chefer och har också gjort en nätplats om arbetsplatskonflikter. – Om många på en arbetsplats går runt med frustration över olösta frågor och konflikter  blir till slut verksamheten lidande, säger han. I sin forskning om konflikter och konfliktlösning har han kommit fram till vad som kännetecknar en problemlösningsskultur och vilka egenskaper som fungerar i problemlösande situationer och vilka hindren kan vara. I en problemlösningskultur är det lätt att ta upp en irriterande fråga på ett möte. Sannolikheten är stor att det blir en konstruktiv diskussion, som leder till att frågan blir löst.  Hinder kan vara hierarkier, statustänkande, revirmarkerande, människor som lever ut sina problem och försvarar sin självbild.  Bland annat har han studerat sjukhus. Där finns en stark hierarki och tydliga yrken och verksamheten kan vara beroende av hur olika yrkesgrupper kan samverka. Somliga lyckas väl, andra inte alls.

Problemlösning

Utifrån dessa erfarenheter har han identifierat åtta påståenden som avspeglar egenskaper i en problemlösande kultur och fyra dimensioner för att stärka en samarbetskultur. De fyra dimensionerna handlar om individen, ledarskapet, kulturen och organisationen. – Det är inte bara tur som gör att arbetsplatsen blir problemlösande. Här har man också medvetet jobbat med dessa dimensioner och det finns framför allt kompetenta chefer som kan arbeta systematiskt, säger Thomas Jordan. Robusta samarbetskulturer står pall för att människor har olika synsätt och de klarar meningsskiljaktigheter så bra att verksamheten fungerar och problemen blir lösta. Afa Försäkring har finansierat projekt för att utveckla metoder för att för att bygga sådana samarbetskulturer. – Vi har också identifierat fyra hinder: status, hierarkier, revirtänkande och oproffsiga förhållningssätt där man lever ut sina egna känslor och är upptagen med att upprätthålla bilden av att inte ha gjort något fel.  När problemen inte går att lösa och parterna inte kan komma överens måste någon lösa konflikten med ett maktingripande. Annars blir konflikten skadlig. – För ett maktingripande behöver man också en väl förberedd strategi, säger Thomas Jordan. Hans nätplats heter www.arbetsplatskonflikt.av.gu.se. Den är anpassad för fem olika målgrupper och avsikten är att användaren ska känna igen sig och förstå vad som händer och vad man kan göra.

Åtta påståenden för en samarbetskultur

1. Problemlösning – problem går att lösa.   2. Respekt – man blir bemött med respekt.   3. Lärande – lärande är viktigt och kritiska synpunkter positivt.   4. Tillmötesgående – en vilja att tillmötesgå önskemål och behov.   5. Mötas som personer – man umgås som likvärdiga.    6. Fråga först – fråga innan vi fäller omdöme.   7. Tolerans – för misstag och felsteg.   8. Förändringsvilja – positiv till omvärdering och förändring.

Fyra dimensioner för en problemlösande arbetsplats

Individen

Regelbundna utvecklingssamtal.Visa uppskattning, sätta gränser.Fortbildning i kommunikation.Tillfälle till odramatisk återkoppling.

Ledarskap

Utvecklingsprogram för kommunikation och självkännedom.Tillgång till handledning.Feedback från medarbetare.Ledarskapspolicy.Rekryteringspolicy,

Kultur

Öva in problemlösande mötesformer.Utveckla företagets värdegrund.Följa upp samarbetsklimat.Gemensamt arbete med normer.

Organisation

Se över organisationen regelbundetInrätta former för problemlösning.Reglera chefers ansvar.Formulera policy och handlingsplan.Skaffa möjlighet till rådgivning.

Institutionen för arbetsvetenskap i Göteborg

Institutionen för arbetsvetenskap har funnits i tio år. Här forskar man om äldre i arbetslivet och ledarskap i offentlig förvaltning, men också om makroekonomiska frågor rörande arbetsmarknaden och om metoder för samverkan kring komplexa samhällsfrågor.  Finansieringen kommer i hög grad utifrån, som Fas, Afa Försäkring, KK-stiftelsen och Krisberedskapsmyndigheten. Institutionen har universitetskurser i konfliktlösning på fyra nivåer.