Finland föregångsland i företagshälsovård

Svensk företagshälsovård är bland de minst reglerade i Europa tillsammans med Danmark och Storbritannien. Där är företagshälsa inte obligatoriskt för arbetsgivaren. I de flesta andra EU-länder finns skyldighet för arbetsgivare att organisera företagshälsovård.

– Den stora utmaningen i dag är att utveckla den förebyggande företagshälsovården, säger Peter Westerholm. Han är professor emeritus vid Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet och har lång erfarenhet av företagshälsovård i Sverige och internationellt.

Peter Westerholm anser att utvecklingen har lett till att det förebyggande arbetet kommit på efterkälken, liksom forskningen om företagshälsovården.

– Det är en följd av att företagshälsovården är en handelsvara på en marknad där tjänsternas pris ofta dessvärre lätt blir den avgörande faktorn framför kvalitet, säger han.

 

Samsyn i Finland

I Finland är läget ett helt annat. Där är arbetsgivarna skyldiga att erbjuda sina anställda företagshälsovård. Företagens kostnader täcks av en försäkring som arbetsmarknadens parter betalar. Staten finansierar ett arbetshälsoinstitut med forskning och utveckling i världsklass.

– Där finns i grunden ett engagemang hos politikerna och en samsyn mellan staten, branschens yrkesorganisationer och parterna om att det är viktigt att förvalta och utveckla företagshälsovården, säger Peter Westerholm.

 

Nationellt engagemang

I Finland arbetar man nu på att engagera företagshälsovården i det nationella folkhälsoarbetet. Bland annat utreds förslag att organisera dess tjänster för arbetslösa och funktionsnedsatta.

I Holland liksom i Finland omfattas nästan hela arbetskraften av företagshälsovård. En orsak till den höga anslutningen, 85 procent av arbetskraften, är att arbetsgivarna är skyldiga att betala sjuklön upp till två år för sina anställda.

– Efter en politisk vindkantring har det skett en omfattande kommersialisering av företagshälsovård och rehabiliteringstjänster i Holland, säger Per Westerholm.

Eftersom det ställs höga krav på arbetsgivarna att rehabilitera de anställda har det uppstått en stor marknad för företagshälsovård och rehabilitering.

 

Internationellt nätverk

Peter Westerholm sitter bland annat i styrelsen för International Commission on Occupational Health, ICOH. (icohweb.org). Medlemmar är inemot 2000 forskare och praktiker från 93 länder.

– Den internationella forskningen om företagshälsovård är under stadig utveckling. Men Sveriges bidrag till denna forskning kan betecknas som modest, anser Peter Westerholm.

I England, Frankrike, Norge och Finland finns europeiska exempel på bra samarbete mellan forskare och företag. I finska Kuopio ligger the Cochrane Center. Detta non profit center är ett internationellt nätverk för att samla och värdera forskningsresultat om företagshälsovård och arbetsmedicin. I deras digitala forskningsbibliotek kan man hitta omfattande information om evidensbaserade metoder för företagshälsovården.

 

Anna Holmgren

 

Här finns the Cochrane Centers forskningsbibliotek.

Läs mer på Cochrane Centers hemsida.

 

Denna artikel
publiceras också i nummer 2-2014 av pdf-tidningen Användbart! med tema
företaghälsovård. Tidningen kommer ut den 17 juni och finns då att ladda
ner här på hemsidan.