Engagerade chefer i Helsingborg skapar arbetsglädje och hälsa

Balans i livet, på arbetet och på fritiden, är grunden för ett hälsofrämjande ledarskap hos chefer. Men även att de har en stark känsla för såväl sin egen som medarbetarnas hälsa och delaktighet.

Det visar forskaren Eva Åström i en ny studie om cheferna i Helsingborgs Stad.

 

Studien handlar om faktorer hos chefer som de kopplar till ett hälsofrämjande ledarskap. Vilka faktorer tycker cheferna har betydelse? Vad hämmar och vad stöttar främjandet? Det har varit fokus för Eva Åström, hälsoforskare vid institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Campus Helsingborg, Lunds universitet.

Eva Åström valde att söka svaren på frågorna om drivkrafter hos de chefer som varit nominerade för utmärkelsen Hälsofrämjande arbetsplats. Det handlade om 20 arbetsplatser och chefer, varav 16 deltog i studien.

– Jag önskade att få med de chefer som hade tänkt efter ordentligt om sitt chefskap i relation till hälsa. Förloppet med nomineringen har ju skapat den möjligheten.

Dagboksmetod

Forskaren valde att använda sig av en tidsgeografisk dagboksmetod, där chefen under en veckas tid kontinuerligt antecknar tid, plats, vad man gör och med vem. Men även upplevt fysisk och psykiskt välbefinnande, under arbetstiden såväl som på fritiden har beskrivits.

– Reflektionerna över att skriva dagbok har varit mycket positiva, enligt Eva Åström. Det har visat på hur splittrade dagarna är och hur många omprioriteringar som man gör.

Efter veckans dagboksföring följde en intervju på en till en och en halv timme där Eva Åström kunde fördjupa sig i chefens syn på sin vardag i relation till ledarskap och hälsa. Hälsa ser man som både fysik och livsstil, som självkänsla och en förmåga att göra livsval, och att kunna njuta.

– De som tycker det är roligt att vara chef känner att de blir upplyfta av arbetet och har ett större engagemang, säger Eva Åström.

I intervjuerna framkommer att cheferna tycker att det är viktigt att vara tillgängliga.

Öppna dörren

Många av cheferna går runt bland medarbetarna och stämmer av. Ett annat sätt är den öppna dörren.

Cheferna arbetar ofta med dörren öppen och visar att de är tillgängliga. Medarbetarna märker när och om dörren under en period ofta är stängd. Det blir då ett kvitto på att kontakten finns, och att ett ömsesidigt behov av att mötas finns på arbetsplatsen.

Många av de intervjuade cheferna vill inte lägga press på sina medarbetare genom att skicka mejl på kvällar och helger. I stället använder en del fördröjning så att e-posten inte går iväg förrän närmast efterföljande vardag.

Sätta gränser

Att sätta gränser för arbete och privatliv upplev som viktigt. Men det är svårt, och behöver diskuteras vidare på arbetsplatsen och i staden.

– Chefernas stora känsla av engagemang för sina medarbetare har varit en enormt positiv upplevelse för mig, säger Eva Åström. De vill hjälpa sina medarbetare att sätta gränser mot privatlivet, att motionera för att hålla ut bättre, att skapa strukturer i deras arbete och att lyssna på dem. Privatliv och arbetsliv hör ihop, menar cheferna.

– Det är nog en effekt av att staden satsar så mycket på motion, hälsa, ledarskap och arbetsmiljön, säger hon. Det finns en stolthet över detta hos både chefer och medarbetare.

Gränsproblem

Ulf Eliasson, huvudskyddsombud på Kommunal, är imponerad över vilket gott resultat som forskningen gett.

– Det är många kloka tankar som visar på kärnan i en god arbetsmiljö, säger han. Det är så ovanligt att man pratar med chefen om hur denne mår, mest tänker man på medarbetaren.

Många chefer har problem med att sätta vardagsgränser och behöver stöd där, menar Ulf Eliasson. Det är viktigt att ge cheferna fler verktyg, bland annat genom att ha god samverkan med Campus och forskarna.

Framtid

Även HR-direktören Jörgen Fransson ser det goda med studien, och en framtid för fortsatt forskning ifråga om cheferna.

– Det är viktigt att cheferna uppgraderar sig hela tiden, med kunskap för att kunna flytta fokus från det reaktiva till det proaktiva, säger han. Om en chef får medarbetaren att ta sitt ansvar och se sig som en del av helheten utvecklar man arbetsplatsen. Förstärker man medarbetaren så stärker man organisationen.

Eva Åströms skulle vilja forska mer om hälsofrämjandet på arbetsplatsen, och drömmen är forskning om arbetsglädje. Hur den växer och vad den beror på, känns som god kunskap för den hälsofrämjande arbetsplatsen.

Och så ger hon som sista ord en rekommendation från en chef i studien till andra kommuner.

– Svaret blev kort: Kopiera oss. Det andas stor glädje och stolthet över det jobb som man genomfört, och tillförsikt inför framtiden, säger Eva Åström.

 

                                         Text och foto: Torbjörn Uhlin

 

Artikeln har tidigare varit införd i AFA Försäkrings webbtidning Sunt Liv

 

 

Eva Åströms slutsatser om en god hälsa för chefen

Upplevelse av arbetsglädje och engagemang, samt av hanterbarhet och kontroll är väsentligt. Det kan exemplifieras med att ha:

– Roligt på jobbet, det leder till arbetsglädje och engagemang

– Arbetsuppgifter som upplevs som relevanta och meningsfulla, och känslan av en inre övertygelse om att arbetet behövs och värdesätts

– En rimlig lön

– Att man känner sig informerad.

– Vardagen och de uppgifter man har ska vara hanterbara. Att det finns delmål som underlättar detta.

– Tydliga ramar och mandat, och att kraven är begripliga.

– Få det stöd i arbetet som man behöver

– En tydlig upplevelse av att man kan diskutera det som inte fungerar och att det finns tolerans för misstag i organisationen.

– Att man kan diskutera olika prioriteringar med andra, att man får bekräftelse

– En fungerande företagshälsovård att vända sig till

– Struktur och ordning i verksamheten, det gör chefen gladare och tryggare.

 

Fakta

Helsingborgs Stad har sedan lång tid byggt upp en god kontakt med Campus Helsingborg, som är en del av Lunds universitet. Staden har ökat samarbetet och samverkan med universitet och Campus.

2012 beslutade fullmäktige att satsa 1 miljon kronor på samarbetet. 100 000 kr av dessa pengar har gått till Eva Åströms studie om ledarskap och hälsa.

Staden och Campus har skapat möjligheter för företag och organisationer att samarbeta med forskare och studenter genom bland annat forskningsprojekt och examensarbete. Därutöver bjuder man in allmänheten, politiker, näringsliv och medier till att diskutera frågor som är viktiga i regionen. Campus Open är ett arrangemang där man årligen erbjuder ett antal populärvetenskapliga föreläsningar.