Arbetsmiljöverket har tagit fram en app för att mäta ljudnivån. Foto: Magnus Moström/AV.

– Det är inte så himla svårt att åtgärda buller

Hallå där, Kjell Holmberg, bullerexpert på Arbetsmiljöverket.

I september i år beslutade Arbetsmiljöverket om reglerna i en ny struktur som träder ikraft 1 januari 2025. Vad innebär de?

– Kravnivåerna är fortsättningsvis de samma. De nya reglerna är en del i arbetet med regelförnyelse. Just nu arbetar vi med det stödjande materialet.

Kjell Holmberg är bullerexpert på AV. Foto: Privat.

Vad säger bullerföreskifterna?

– Bullerföreskrifternas syfte är att förebygga hörselskador, men också störande eller oönskat oljud som också är buller. Men de ska också förebygga alla tänkbara risker för ohälsa, exempelvis trötthet eller fysiologiska reaktioner som ökad hjärtfrekvens eller ökat blodtryck.

Var ser ni de största bristerna?

De vanligaste åtgärdskraven vi ställer är att undersöka och bedöma risken för buller. Det kan också röra sig om att arbetsgivaren är skyldig att erbjuda hörselundersökning, sprida information och kunskap om buller och att göra de anställda medvetna om riskerna.

Hur ska arbetsgivaren minska på ljudnivån?

– Genom att i steg ett utgå från att minska källan bullret, till exempel genom att välja en tystare maskin eller arbetsmetod. Går det inte att få bort bullret, så är nästa steg att tänka på bullrets överföring i utrymmet, och begränsa spridningen genom till exempel akustikskivor eller mellanväggar. Det sista steget är att skydda mottagaren, till exempel med hörselskydd. Men att bara erbjuda hörselskydd räcker inte, arbetsgivaren har mer långtgående skyldigheter än så.

Hur ser användningen av hörselskydd ut på arbetsplatserna?

– Den har förbättrats avsevärt.

Hur vanliga är hörselskador på grund av buller?

– Ser vi på de anmälda arbetssjukdomarna rör sig det kring 500 anmälningar årligen. Mest anmälningar kommer det från tillverkningsindustri och utbildning.

Vad är ditt främsta tips till arbetsgivare?

– Att det inte är så himla svårt att arbeta med de här frågorna, eller att åtgärda buller. Därför är det märkligt att vi fortfarande får skador och sjukdomar av buller. Det handlar om att beakta buller redan i planeringsskedet, och att ha ett långtgående perspektiv.

Mät bullernivån med mobilen
  • Arbetsmiljöverket har tagit fram en mobilapplikation som mäter buller.
  • Tanken med appen är ge en indikation på ljudnivån omkring dig.
  • Mätaren i appen är inte likvärdig med en professionell ljudnivåmätare utan ger ungefärliga värden.
  • Läs mer om appen och ladda ner den på Arbetsmiljöverkets hemsida.Källa: Arbetsmiljöverket.