Ständig uppdatering är nödvändig för chefer.

Chefer använder upp till 20 olika IT-system

Chefer på mellannivå har en central roll i arbetet med att utveckla och använda nya IT-system och modeller. De behöver därför utveckla sin IT-färdighet på en nästan daglig basis, enligt forskaren Seppo Tuomivaara.

 

Han arbetar vid Arbetshälsoinstitutet i Helsingfors och har studerat chefers internetvanor och vilka förändringar IT-användningen medfört för arbetet inom hälso- och socialvården i tre kommuner i Finland

– Resultatet kan också vara tillämpbart inom till exempel tillverkning och produktion men däremot i mindre utsträckning inom övrig tjänstesektor, menar han.

Informationstekniken underlättar chefernas arbete och har förbättrat kvalitet och produktivitet, men det ställer också krav på att cheferna hela tiden utvecklar sitt kunnande.

– En chef kan behöva använda upp till 20 olika informationstekniska system, program och databaser, berättar Seppo Tuomivaara.

En allt större del av arbetstiden används till IT-rutiner och datateknisk behandling av information som finns lagrad i olika system. Informationstekniken är också ett viktigt verktyg för att utveckla tjänsteprocesserna och skapa en ny användarkultur och nya arbetsmodeller.

 

Påfrestande

Men IT-tekniken har både fördelar och nackdelar.

– Det tar mycket tid att lära sig nya program. Och när det gäller programmens användarvänlighet finns det definitivt plats för förbättringar, säger han.

När IT-användningen ökar minskar de personliga kontakterna. Datoriseringen gör det möjligt att öka arbetstempot och det kan ställa de anställdas uthållighet på prov. Cheferna upplever att det är viktigt att de får lära sig använda de nya systemen av en person med kompetens och ansvar, som också har yrkeskunnande inom deras speciella område.

De tycker att den informationstekniska utvecklingen pågår oavbrutet och att hela personalens medverkan är nödvändig i den processen. En förutsättning för en lyckad förändring är att tekniken stöder verksamhetens processer.

Cheferna tycker också att införandet av nya informationssystem och tekniska förändringar är en påfrestning utöver det ordinarie arbetet.