Det gällde att skydda personalen från smitta. Plexiglas framför kassorna blev en av åtgärderna. FOTO: iStock

Bättre arbetsmiljöarbete i butiker efter pandemin

Arbetsmiljöarbetet i butikskedjorna förbättrades under pandemin. Det visar en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet. Riskanalyserna blev fler och arbetsmiljöfrågorna kom upp på bordet.

Covidpandemin ställde handeln inför dittills okända utmaningar. Här gick det inte att jobba hemma. Oron för att bli smittad var utbredd.

Maria Vigren, arbetsmiljöspecialist på IVL Svenska Miljöinstitutet, har tillsammans med kollegor undersökt hur chefer och anställda på stora butikskedjor sett på arbetsmiljöarbetet under pandemin. Resultaten tyder på att pandemin ledde till förbättrade rutiner. Idag skulle man ha varit bättre förberedd.

Forskningsprojektet genomfördes med stöd av Afa Försäkring.  Chefer, HR-personal och skyddsombud på olika nivåer inom tre stora butikskedjor intervjuades. Det övergripande syftet var att undersöka hur ett bra arbetsmiljöarbete kan möjliggöras, inte minst utifrån den utmaning som består i att ramarna för det systematiska arbetsmiljöarbetet ofta sätts centralt och sedan ska implementeras på butiksnivå. Erfarenheterna från covidpandemin blev särskilt intressanta. Maria Vigren säger:

-Det visade sig att arbetsmiljöarbetet påverkades positivt, inte minst på butiksnivå.  Man fick träna sig på riskbedömningar i skarpt läge, och arbetsmiljöfrågorna kom upp på bordet på allvar. För såväl butikschefer som annan personal blev pandemin en intensiv läroprocess.

Viktigt med tydlighet

Ett grundläggande resultat från studien är vikten av upparbetade och smidiga kommunikationskanaler i kedjeföretaget. Högsta ledningen ska vara tydlig med hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska utformas, samtidigt som den måste vara lyhörd för signaler underifrån. Det är viktigt med möjligheter till lokala anpassningar av arbetsmiljöarbetet.

Ett annat generellt resultat var att tidsbrist pekades ut som det största hindret för ett effektivt arbetsmiljöarbete. Ett bra stöd från ledningen i form av till exempel digitala verktyg, handledningar och mallar underlättar.

-Butikscheferna nämnde bland annat påminnelser, struktur och klickbara länkar som hjälp när det var stressigt. Men man såg också tilldelning av mer administrativ tid som önskvärt.

Maria Vigren, arbetsmiljöspecialist på IVL: Pandemin blev
en läroprocess. FOTO: IVL

Flera fortsatta utmaningar identifieras i studien. Personalen behöver stöd i hur ohövliga kunder ska bemötas. Kompetensen i arbetsmiljöfrågor är ojämn. Och chefer behöver veta mer om hur de ska förebygga och hantera psykisk ohälsa.

Samverkan stärktes

Företag med ett redan utvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete hade föga förvånande lättare att snabbt anpassa sig till vad som behövde göras under pandemin, visade studien. Detta ligger i linje med en rapport från Arbetsmiljöverket. Men överlag förbättrades alltså arbetsmiljöarbetet, säger Maria Vigren.

-Det blev nödvändigt med tätare riskbedömningar. Det gjorde i sin tur att samverkan mellan chefer och skyddsombud stärktes. Huruvida den effekten är bestående är svårt att säga. Men i de workshops vi hade var nog den allmänna meningen att lärdomarna skulle vidmakthållas.

Bäst sammanfattas kanske studiens resultat gällande covidpandemin av ett skyddsombud som citeras i studien, säger Maria Vigren:

” Teambildningen: man kan sluta skicka folk på att klättra upp i träden och bygga mänskliga pyramider. Ge dem en pandemi och sätt dem i en butik.”

LÄS MER:

IVL:s rapport om arbetsmiljöarbetet i butikskedjor

                                                                                                                                     Text:   Jonas Fogelqvist