Stressad akutsjuksköterska Ett sätt att minska stressen är att öka bemanningen - vilket Arbetsmiljöverket ställde specifika krav på i Lund. Foto: Unsplash

Arbetsmiljöverkets krav: Öka bemanningen

På akutmottagningen i Lund var arbetsbelastningen hög med personalflykt som följd. Arbetsmiljöverket har ställt krav om att öka bemanningen, grundat på skyddsombudens beskrivning av situationen.

Specifika formuleringar har blivit vanligare i Arbetsmiljöverkets förelägganden, visar Peter Anderssons forskning. Ett exempel han lyfter i sin artikel ett föreläggande som rör akutmottagningen, Skånes universitetssjukhus, i Lund. Där hade arbetsbelastningen varit hög länge och en stor andel av sjuksköterskorna hade sagt upp sig som följd. 

Birgitta Sivnert.

I föreläggandet framgår att arbetsgivaren inte har agerat i tillräcklig utsträckning för att komma till rätta med situationen. Utifrån skyddsombudets begäran har Arbetsmiljöverket ställt detaljerade krav på bland annat ökad bemanning, undertecknat av Birgitta Sivnert. Hon förklarar bakgrunden:

– När Arbetsmiljöverket följde upp ett tidigare föreläggande gällande akutmottagningen visade det sig att fler sjuksköterskor hade sagt upp sig. Vid tillfället för vår uppföljning fanns en underbemanning med 20 sköterskor. 

Arbetsmiljöverket tar ställning utifrån skyddsombudens framställan som ger en god kännedom om arbetsplatsen, vilket också gör att kraven kan bli mer specifika, enligt Birgitta Sivnert.
– På senare tid har vi fått många framställningar från skyddsombud som berör hög arbetsbelastning inom hälso- och sjukvården. I och med det så får vi också specifika beskrivningar i varje ärende om vad som är problemområdet för just det arbetsstället.  

Beslut prövas noga juridiskt

Enligt forskaren Peter Andersson är det av olika skäl lovvärt att Arbetsmiljöverket ställer mer specifika krav i sina förelägganden. Huruvida det skulle hålla juridiskt i rätten är dock mer oklart, skriver han. Enligt Birgitta Sivnert prövas alla beslut noga och det finns ingen oro på myndigheten över att de inte skulle hålla för rättsligt prövning.

 – Vi strävar självfallet efter att alla våra beslut håller juridiskt. Vi har jurister som alltid granskar våra förelägganden. 

Eftersom föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA:n, är relativt nya är det svårt att uttala sig om praxis än, förklarar Birgitta Sivnert. Likaså är det svårt att analysera om de specifika kraven inom Arbetsmiljöverkets förelägganden är en trend som kommer hålla i sig.

– Jag har inte överblicken att svara på frågan på ett mer generellt plan, men jag vet att det är något som vi är på gång att utvärdera. 

 Oavsett praxis och trender tycker Birgitta Sivnert att OSA-föreskrifterna är väldigt viktiga för att komma åt organisatoriska och sociala arbetsmiljöbrister. Hon ser också fram emot den stundande utvärderingen.

– Det ska bli intressant att ta del av slutsatserna i den. Utvärderingen involverar också arbetsmarknadens parter och våra intressenter.

När det gäller akutmottagningen i Lund var Arbetsmiljöverkets krav uppfyllda vid uppföljningen av föreläggandet, men hade dessvärre inte fått tillräckliga effekter. På grund av det har Arbetsmiljöverket nu ställt nya krav som handläggs i ett nytt ärende med svarsdatum i maj 2022.  

Text: Enikö Arnell-Szurkos