Använd Artur för att utvärdera arbetstiderna

Arbetstidsutvärderaren Artur är ett verktyg, som kan användas av chefer, fack och anställda när de ska utvärdera skiftscheman och vilka risker de medför för arbetsskador, olyckor och nedsatt produktivitet. Det är sömnforskningsgruppen på Stressforskningsinstitutet, som utvecklat verktyget.

Arbetstidsutvärderaren Artur är en så kallad sleep – wake predictor, den förutsäger sömn och vakenhet. Artur är konstruerad att förutsäga vilken trötthet och insomningsrisk olika skiftscheman kommer att ge. Utvärderaren förutsäger också hur mycket sömn den skiftarbetande kommer att få under skiftschemat.

– Vi har byggt upp Artur utifrån olika modeller för sömn. De utgår från hur lång tid vi sover, när på dygnet vi sover och dygnsrytm, säger Arne Lowden, en av sömnforskarna på Stressforskningsinstitutet.

Det är farligt att arbeta på natten. Tröttheten gör att risken för olyckor ökar och det är inte nyttigt i längden att inte sova på nätterna. Ju längre man är vaken desto tröttare blir man. De flesta människor har sin högsta trötthetsnivå sent på natten, mellan fyra och sex. Den som är vaken länge efter kort sömn och är vaken mitt i natten löper mycket stor risk för att nicka till och somna. Återkommande trötthet kan leda till utbrändhet, sämre funktionsförmåga och sämre livskvalitet. Hög insomningsrisk medför ofta ofrivillig insomning med olyckor och arbetsskador som följd.

Trots detta måste många arbeta på natten, till exempel inom industri, vård och transport. Då gäller det att utforma arbetstider som minimerar riskerna. Utvärderingar med Artur kan användas som ett av flera underlag när arbetsgivare, fackförening och anställda vill analysera ett skiftschema, till exempel om man ska införa ett nytt schema. Då kan man själv variera tiderna för att hitta det skiftschema som är minst dåligt.

Det finns en praktisk handledning som visar hur det går till att använda utvärderaren. Man öppnar Artur i sin dator, knappar in arbetspassens tider och skiftschemats starttid och sluttid. Läs här hur man använder Artur.

När man bedömer ett skiftschema är det viktigt att också tänka på faktorer som inte finns med i Artur. Det gäller främst arbetets karaktär. Det är till exempel större risk att somna om arbetet är monotont och stillasittande med låg arbetsbelastning. Däremot är risken lägre att somna om arbetet är omväxlande och innebär fysisk och psykisk aktivitet, samt om skiftarbetaren tar sig en tupplur före ett nattskift.

Utvärderingen ger bäst resultat för grupper och arbetslag, den är inte lika träffsäker för enskilda individer. Det beror på att det är stora skillnader mellan olika individer när det gäller trötthet, till exempel beroende på ålder, kön och om man är kvälls- eller morgonmänniska.

Klicka här för att komma till arbetstidsutvärderaren Artur.

 

Fotnot: ARTUR = ARbetsTidsUtväRderaren