Aktionsforskare med genusperspektiv

Inom bygg, anläggning och snickeri har 11-12 procent av de anställda rapporterade arbetsskador. Vård och omsorg har motsvarande nivå på sina arbetsskador.

– De är båda enkönade, icke jämställda branscher, säger Annika Vänje, som är forskare på enheten för ergonomi på Kungliga Tekniska högskolan.

 

Annika Vänje medverkar som genusforskare i jämställdhetsprojektet Hentverkarna. (Se reportage ovan om detta projekt i byggbranschen)

– Nivån på skador i byggbranschen kan hänga ihop med att man tar risker i en manlig kultur. Man vet att arbetshälsan är bättre i en jämställd kultur med öppenhet för olikheter bland människor, säger hon.

Annika Vänje menar att betydelsen av maskulinitet och femininitet är mycket stark i enkönade arbetsmiljöer.

Stark femininitet

– Ta en kvinnodominerad arbetsplats med en frånvaro av maskulinitet. Där blir femininitet som norm väldigt stark. Det spelar roll i förhållande till hur man värderar arbete. Idag ser vi att den mansdominerade tekniska sektorn har mycket högre status än vård och omsorg som är kvinnodominerat, säger Annika Vänje.

Sverige har en av Europas mest könssegregerade arbetsmarknader tillsammans med Estland, Lettland, Slovakien och Finland. Byggbranschen i Sverige är extrem. Här är 99 procent av byggnadsarbetarna män, bara en procent är kvinnor.

En jämställd arbetsplats

Idén till projektet Hentverkarna kom från en av cheferna på Ikano Bostad, som ville utveckla en mer jämställd arbetsplats. Företaget kontaktade enheten för ergonomi på KTH för att få ett forskningsbaserat stöd i sitt förändringsarbete.

– De vill jobba med machokulturen ute på golvet i byggbranschen genom att rekrytera kvinnor och samtidigt arbeta med företagskulturen. Vi sökte men fick inte forskningsmedel för projektet på KTH. Då bestämde sig företaget för att själva finansiera forskningen, säger Annika Vänje.

Det forskarna gör på Ikano Bostad är aktionsforskning. De arbetar tillsammans med dem forskningen berör.

– Vi som forskare har teoretisk förståelse arbetsmiljö och jämställdhet, de som jobbar på Ikano Bostad är experter på sin egen verksamhet. De gör den här förändringen i sin arbetskultur. Jag jobbar tillsammans med dem och vi utvecklar ny kunskap tillsammans.

Bättre säkerhet

Annika Vänje kommer bland annat att studera om säkerheten på byggena blir bättre med en mer jämställd arbetsplats som inkluderar fler kvinnor.

– Det finns en förutfattad mening om byggbranschen att den är för fysiskt tungt för kvinnor. Men byggjobbet är inte tyngre för kvinnor än för män, även männen i byggbranschen blir slitna. Frågan är vad normen i det fysiska arbetet ska vara oavsett om det utförs av män eller kvinnor.

Annika Vänje har intervjuat ett antal kvinnor och män som befinner sig på olika nivåer på det aktuella bygget. Det handlar om yrkesrollen som byggnadsarbetare, varför man valt sitt yrke och vad man har för bild av yrket. Det handlar om arbetsmiljö och säkerhet, om man ser någon skillnad på företagets policy och vad man gör i vardagen. Det handlar också om jämställdhet, om man sett eller råkat ur för några trakasserier.

Lärandeseminarier

Efter enkäterna och intervjuerna kommer Annika Vänje att analysera svaren och genomföra lärandeseminarier med deltagarna. Alla på det aktuella bygget, cirka 40 personer, ska då identifiera olika dilemman på arbetsplatsen, som de får diskutera i mindre grupper.

– De kommer att diskutera vad deras värdegrund är på den här arbetsplatsen, vad som är okej, vad som inte är okej. Och de ska gemensamt utveckla åtgärder som vi kan implementera på företaget.

– Om man skapar en gemensam värdegrund som öppnar upp för olikheter finns en bra bas för en mer jämställd arbetsplats, säger Annika Vänje.

Ett öppet klimat

Nästa steg blir att genomföra lärandeseminarier även på företagets andra byggarbetsplatser.

– Om man ska få en jämställd arbetsplats krävs ett öppet klimat, att man får säga ifrån.

Ett öppet klimat kräver att också facken deltar aktivt.

– Där tycker jag att facken är svaga. De är inte aktiva och inte kunniga i jämställdhetsfrågor lokalt, anser Annika Vänje.

Frågan är hur man kan förebygga trakasserier och hindra en tystnadskultur på arbetsplatserna.

– Det gäller att skapa en kultur där man får säga ifrån, men också tid och utrymme för det. De får inte bli en tystnad. Jag som individ måste känna mig trygg.

Utrymme för mellancheferna

Chefer och arbetsledare måste leva upp till sina värderingar. Det måste gälla i hela organisationen uppifrån och underifrån att man är tydlig vad som gäller, inte bara i högsta ledningen och på arbetsgolvet.

– Ofta har företagets ledning en förståelse för jämställdhet och ser att det är bra för företaget. Men det måste sippra ner på mellannivån. Om inte mellancheferna har utrymme att driva jämställdheten på arbetsplatsen, då går det inte, säger hon.

Annika Vänje anser att det är viktigt att göra något åt segregeringen på den svenska arbetsmarknaden.

– Det skulle skapa ett mer öppet klimat för olikheter. Segregering skapar grupper med lika personer. Bryter man segregeringen öppnar man upp för mer jämställdhet. Om man skapar ett klimat där det inte är okej att diskriminera på grund av kön, då minskar man indirekt betydelsen av kön och att kvinnor och män kan ha liknande kompetenser och förmåga.

Lästips:

Under luppen! – Genusperspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation, Annika Vänje och Ulf Sandström, AV-rapport 1-2013.