Chefer stressar mycket men trivs ändå

Många chefer upplever stor stress. Mer än varannan tycker att de inte hinner med sina arbetsuppgifter, visar Previa i en ny undersökning. Var tredje får sällan eller aldrig feed back av sin chef.

– På sikt kan detta medföra en försämrad hälsa, menar Per Larsson, beteendevetare på Previa. Men, trots det framkommer att nästan alla trivs på jobbet.

 

Undersökningen berättar om en arbetssituation där både chefer och medarbetare känner sig mer pressade, där tiden är en bristvara och stressen är utbredd.– Det är frustrerande, därför att vi alla kan göra mer för att främja en bra miljö och förhindra att chefer, anställda och verksamheter far illa av ohälsa, säger Per Larsson.

Bra samarbete

Det finns mätningar som visar ännu högre siffror, påpekar han. Som att 65 procent inte hinner göra sitt jobb på arbetstiden, och där det är ännu värre på fritiden. Hela 75 procent uppger att de inte hinner med vad de tänkt och bör göra när de är hemma.

– Det handlar bland annat om det gränslösa arbetslivet med möjlighet till dygnetrunt-arbete, säger Per Larsson. Att hitta sätt att förhålla sig till det är en stor mission för oss på Previa, liksom för andra aktörer.Han nämner att chefer normalt mår ungefär som folk gör mest. De skiljer sig genom att vara mindre sjukskrivna, dricker mer alkohol och röra mer på sig än de anställda.

– Dessutom tycks de vara mer uppkopplade hemma än andra anställda, på fritiden, när de vabbar eller är borta från jobbet av andra skäl. De är ju delaktiga i så många slags frågor och behöver se till att processen inte stoppar upp.

– Att vara chef idag kan vara synnerligen pressat och en viktig chefsegenskap är att kunna bortse från det man inte hinner, menar Per Larsson.I undersökningen framkommer att cheferna tycker sig ha bra samarbete med sin närmaste chef, förutom den tredjedel som tycker sig vara osynlig för sin egen chef. Att chefer har god relation och kommunikation med sina chefer, liksom för övriga anställda, är helt avgörande för ett framgångsrikt arbete.

– En hälsosam och väl fungerande arbetsplats har goda rutiner för dialog och återkoppling, på alla nivåer, säger Per Larsson. Kommunikation är lika livsviktigt som blodomloppet, stryper man den får det allvarliga konsekvenser.Det finns enorma brister i detta uti i företagen. Med möten där få talar och många lyssnar går man miste om att skapa delaktighet och engagemang.

Svårt vara chef

Men det finns möjligheter att gör detta bättre, menar Per Larsson, och pekar på att vi faktiskt sitter i samma båt, men har olika roller.

– Genom att organisera samtalen professionellt och använda sig av tekniker som främjar dialog och engagemang, involveras både personalen och cheferna på ett naturligt sätt.

– Vi lever i ett nytt samhälle, kommunikationssamhället, det borde märkas tydligare på arbetsplatsen och hos ledarskapet, säger Per Larsson. Men många arbetsplatser tar inte nog hänsyn till detta, trots att möjligheterna är jättestora. Alldeles för många saknar insikt och kunskap om de villkor som gäller numera.

Samtidigt vill Per Larsson peka på den ofta svåra uppgiften idag att vara chef, särskilt när organisationer skär ner på både administration och chefer. Det fungerar oftast inte att ta bort mellanchefer som sparbeting. Det är de som ser och förstår arbetet, kan bedöma rätt prioriteringar och coachar personalen.

– Det uppstår en brist på närvarande ledarskap, när chefer har för många i sin grupp och känner sig osäkra på hur de ska kommunicera optimalt.

Gyllene chanser

Han menar att en arbetsmiljö kan liknas vid ett ekologiskt system som kräver både balans och koordination. För att en arbetsgrupp ska kunna vara självstyrande krävs en successiv process och en väldig mognad hos deltagarna. Att göra för snabba förändringar drabbar både de anställda och cheferna, och fler riskerar att drabbas av utbrändhet.

– Vissa företag är klokare och inser detta i förväg. De utbildar och förser cheferna med de verktyg som krävs för att handskas med den nya situationen, säger Per Larsson. De förstår vikten av att chefer och anställda känner sig delaktiga i förändringsprocesser.

Därmed motverkar företagen inte bara ohälsa och krissituationer, utan de lägger grunden till en bra arbetsmiljö. Finns delaktigheten och förståelsen blir förändringen meningsfull och man hinner finna sin roll. Såväl pressen på de som är kvar och sjukskrivningarna reduceras. Och så var det trivseln på jobbet. Faktisk svarar så många som 95 procent av cheferna att de trivs på arbetet. Per Larsson menar dock att cheferna är ett tåligt släkte och förmår att ”gilla läget” och därför anger att de ”trivs” även om de exempelvis påpekar att deras chefer inte ser dem.

– Egentligen är ju dessa positiva svar något att bygga på, säger han. Här har företagen en gyllene chans att förbättra för sina chefer att bli än mer kapabla medan de tycker sig trivas.

 

Torbjörn Uhlin

Fotnot: Hälsoföretaget Previa är landets ledande företag inom företagshälsan. Man har 1000 anställda på 70 orter i landet, och anlitas av 7000 arbetsgivare med 950000 anställda. Läs mer på previa.se.Undersökningen baseras på ett chefsurval på 2 300 personer under åren 2008 till 2011 ur en årlig hälsoundersökning om arbetsmiljön och hälsan på arbetsplatser.