Förebygga stress och motverka psykisk ohälsa är allt viktigare

Skärp dig nu!

Ta dig samman! Förändra dig och se det positiva i jobbet.

Så lät det oftare förr då medvetenheten om den psykiska ohälsan var lägre. Då symptom på utmattning och utbrändhet inte var klarlagda.

Idag är stress och psykisk ohälsa erkända sjukdomstillstånd. Tur är det eftersom det står för ökande del av sjukfrånvaron.

Och chefen har ett ansvar för den psykosociala hälsan.

 

Numera är man inte helt ute och cyklar när stress och trötthet ses som orsak till frånvaro.

Fler känner igen sig och accepterar det tillståndet. Stress och psykisk ohälsa är den näst största orsaken till den arbetsrelaterade sjukfrånvaron inom EU.

Var femte anställd uppger det som grund för sjukdom.De psykiska problemen är ofta mer dubbelbottnade och har flera lösningar.

En sjukskrivning för nackskada kan visa sig innehålla psykiska missförhållanden, slitage av stress men kanske även otrivsel och mobbing som förvärrar den fysiska skadan.

Psykosocial miljö är mätbar

Den psykiska hälsan blir allt viktigare att värna om på arbetsplatsen. Mycket går att göra för att förbättra det psykiska klimatet.

Effekter av en bättre psykosocial miljö kan vara mätbar. Ett kontor där man låter personalen sätta sin egen prägel får anställda som mår bättre, jämfört med att hänvisa den till enformiga och färglösa rum. Personlig design ökar välmående med 27 procent och produktionen med 32 procent, visar forskning vid brittiska University of Exeter.

En chef som gör sina medarbetare synliga genom delaktighet och erkännanden har mer nöjda personer omkring sig. I en enkät av tidningen Du&Jobbet framkommer att chefer berömmer för lite, bara två av tio tycker de fick nog med uppskattning.

Förbrukar

Den chef som inte klarar av att visa medkänsla förbrukar medarbetare, och det blir dyrt för företaget. En amerikansk studie vid University of California som publicerats i forskningstidskriften Psychological Science berättar att chefer som brister i kompetens och hantering av ledarrollen oftare mobbar sina anställda, för att dölja sin otillräcklighet.

Vissa människor behöver mer stöd än andra.

En arbetsplats som har utrymme för det stödet utvecklar en mänsklig värme som känns och syns, även för besökare och kunder.

Lättare att förebygga än att återställaForskare på Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet har redovisat en studie på insatser för dem som är långtidssjuka av stress och utmattning.

Fler åter

Resultatet blev att fler återgick i arbete när man utöver individuella stöd även förändrade arbetssituationen. Med den radikalare insatsen återkom nio av tio i arbete, jämfört med sju av tio utan den.

Psykisk ohälsa kräver en djupare analys. Christina Maslach, professor i psykologi vid Berkeley Universitet, kallas Lady Burnout för sina studier av utbrändhet. Hon pekar i tidningen Arbetarskydd (nr 6/7 2009) på flera riskfaktorer till detta allvarliga psykiska tillstånd:

  • Obalans i arbetsbelastning.
  • Svag kontroll över sitt arbete.
  • Brist på erkännande och återkoppling.
  • En svag social omgivning.
  • Brist på rättvisa och respekt.
  • För få meningsfulla uppgifter.

Allt detta kan skapa ohälsa, och tvärtom kan de faktorerna om de fungerar väl, förebygga och även hjälpa till för en god återkomst efter sjukfrånvaron.

För psykisk ohälsa är mycket lättare att förebygga än att återställa.

 

Torbjörn Uhlin

 

(Tidigare införd i tidningen Fastigo)