Mer dialog behövs mellan företagshälsovård och forskare

Att arbeta med vetenskapligt utarbetade bedömningsinstrument och dialogstrategier är viktigt för företagshälsovården, liksom att ha ett ökat samarbete med forskare.

– Själva arbetsplatsdialogen mellan medarbetare och närmaste chef finns i företagshälsovårdens grundarbetssätt, och det kändes därför naturligt att testa dialogmodellen ADA, menar företagsläkare Eva Sjöberg på Arbetsmiljöenheten i Kristianstads kommun.

 

Arbetsmiljöenheten var en av de företagshälsovårdsenheter som nappade på erbjudandet från forskarna på Arbets- och Miljömedicinska kliniken i Lund att prova dialogmodellen ADA vid stressrelaterad utmattning.

En skillnad mot när forskarna utarbetade dialogmodellen är att man nu tidigare kommer in i rehabiliteringen.Inte vila bort stress

Det beror på att kunskapen om stressrelaterad utmattning idag är större, på grund av större forskningsunderlag, men även att försäkringskassans ändrade regelverk medfört ökade krav på snabba och tidiga insatser.

Stress och vila

– Man kan inte vila sig frisk från stressrelaterad utmattning. I stället för att undvika stressorer ska man lära sig att hantera stressande situationer, säger Eva Sjöberg. För att klara detta behövs stöd från vård och arbetsgivare, och förståelse från försäkringskassan att processen kan ta tid. Behandlingen bör dock starta så tidigt som möjligt för att inte medarbetaren ska fastna i sjukdomssymptom.

Arbetsgivaren har en rehabiliteringsskyldighet där även anpassning av arbetsplatsen ingår. Förutom arbetet med den sjukskrivne medarbetaren behövs ofta insatser på arbetsplatsen, med förändring av arbetsinnehåll och organisation av arbetsuppgifter.

Likaså är det viktigt med diskussion angående medarbetarens och chefens attityder och förväntningar.Att arbeta i en inbyggd företagshälsovård, som i Kristianstad kommun, innebär att man har nära till arbetsplatser, medarbetare och chefer, och då är det extra passande att arbeta med dialogmodellen, förklarar Eva Sjöberg.

Bygg friskt

– Det är viktigt att bygga friska organisationer som är bra på att hantera och motverkar stress.

Dialogmodellen har vidare bidragit till att lättare diagnosticera stressrelaterad utmattning. Arbetsmiljöenhetens medarbetare har tacksamt tagit emot de olika kartläggningsinstrument som forskarna utarbetat.

– Det har bidragit till en säkrare grund att stå på avseende diagnostik och behandling.

Eva Sjöberg menar att dialogmodellen ADA fungerar i bedömning av anställda med utmattningssymptom, att den ger ett kartläggnings- och metodikstöd samt tydliggör grunden i all arbetsrehabilitering: mötet mellan medarbetaren och chefen.

– Om arbetet har medfört stressrelaterade sjukdomssymptom är det i dialog med chef som förändringar kan göras, både avseende attityder och faktisk arbetsbelastning.

Hon efterlyser fortsatt dialog med forskare om vad företagshälsovården behöver i det dagliga arbetet, för att stötta medarbetare och arbetsgivare med rätt insatser vid rätt tillfällen.

 

Läs mer om Dialogmodellen och möt forskaren bakom den