På Arbetsmiljöbloggen sprider hon forskningsresultat om arbetsmiljö

Arbets- och miljömedicin i Linköping startade 2015 Arbetsmiljöbloggen som en ny kanal för att sprida forskningsresultat och kunskap om arbetsmiljö till personal, patienter och allmänhet.

– Genom att beröra och väcka människors intresse hoppas vi förebygga ohälsa, säger Charlotte Wåhlin, disputerad ergonom och en av dem som skriver regelbundet på bloggen.

Arbets- och miljömedicin (AMM) i Linköping är en del av Region Östergötland. I uppdraget ingår att arbeta för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa hos invånare i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.

Förutom Charlotte Wåhlin består bloggteamet i Linköping av Bengt Ståhlbom, disputerad yrkeshygieniker och verksamhetschef, Charlotta Wigander, läkare, och forskaren Stefan Blomberg. Övrig personal medverkar sporadiskt och experter utifrån medverkar som gästbloggare.

En av dem är Emilia Liljefrost från Arbetsmiljöverket som skrivit ett inlägg med rubriken Ett jämställt arbetsliv. Andra aktuella rubriker är: Hur utreds psykosocial arbetsmiljö?, Beräkna din dagliga vibrationsexponering och Hoppfullt för dig med ryggproblem.

Forskning ska komma till nytta

Bloggen ingår i en större satsning från Hälsopotten, Region Östergötland, som har avsatt medel för att under år 2015 utveckla nya strategier för att sprida kunskap. Målet är att förbättra människors arbetsrelaterade hälsa, särskilt inom utsatta branscher och grupper i befolkningen. Ett annat mål är att nå olika parter inom arbetsmiljöområdet.

När Charlotte Wåhlin och hennes kollegor såg kriterierna för att söka pengar ur potten var det självklart att lämna in en ansökan.

– Vi har ett befolkningsuppdrag att förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljön och i miljön. Det betyder att vi förutom patientutredningar också ska sprida vår kunskap så att den kommer till nytta.

Informationsfilmer och podradio

Via projektet Arbetets betydelse för hälsan satsar Arbets- och miljömedicin i Linköping därför extra på att utveckla sin förmåga att skriva och uttrycka sig begripligt, använda nya kanaler och skapa nya forum för dialog. Förutom arbetsmiljöbloggen arbetar enheten även med att producera filmen

”Patientsäkerhet och arbetsmiljö” som är en webbaserad introduktion till patient- och personalsäkerhet för vårdpersonal. Nästa steg är att blogginläggen även ska sändas via podcast för den som hellre vill lyssna än läsa.

Som bonus har, enligt klinikchefen Bengt Ståhlbom, även klinikens pdf-tidning Avisen, som kommer två till fyra gånger om året, blivit bättre.

Dialog med nya grupper föder nya idéer

En annan del av projektet är att skapa lärande nätverk och samverka med såväl den egna primärvården som med externa partners.

– Som forskare pratar vi ofta om evidensbaserad praktik, där vi försöker hitta bästa möjliga åtgärd genom att utgå både från forskning, praktisk erfarenhet och patientens behov. Genom projektet har den möjligheten ökat, säger Charlotte Wåhlin.

Hon hoppas att kliniken på köpet ska få tips om nya arbetsmiljöområden att studera och tillägger att det finns ett stort behov av att få hjälp att implementera och testa olika förebyggande åtgärder på arbetsplatser.

– Vi vill att allt vi gör ska integreras i den vardagliga verksamheten men alltför ofta finns det stuprör som hindrar att det blir verklighet.

Samarbeta mera med kommunikatörer

För att forskningen ska nå ut och komma till nytta krävs en medveten strategi och en bra kommunikationsplan. Genom projektet har forskarna och klinikens övriga bloggare upptäckt värdet av att samarbeta med regionens kommunikatörer.

– Som forskare är vi ofta ensamma men tillsammans med andra kan vi uträtta så mycket mer, konstaterar Charlotte Wåhlin och berättar att hon har skaffat sig en ”kommunikativ verktygslåda” som hjälper henne att skriva begripligt och anpassat till sammanhanget.

Att nå ut och beröra ökar också möjligheten nå andra professioner.

Kontakter utanför ”bekvämlighetszonen”

I projektet ingår att kliniken ska sprida kunskap om arbetshälsa genom delta i lärande nätverk. Något som ibland kräver lite extra ansträngning.

– Att ta kontakt med organisationer och personer som vi vill samarbeta med kräver lite mod eftersom del ofta handlar om att gå utanför sin så kallade bekvämlighetszon, säger Charlotte Wåhlin som hittills sonderat samarbetsmöjligheter med bland andra Forte, Arbetsmiljöverket, Sveriges Företagshälsor, Fysioterapeuterna och Sveriges Kommuner och Landsting.

Öppen attityd och stöd från chefen

För att lyckas med en god forskningskommunikation krävs, enligt Charlotte Wåhlin, en öppen attityd på arbetsplatsen och stöd både i organisationen och av chefen. För att komma igång behövs också lite extra stöd i form av tid eller pengar.

På knappt fem månader har Arbetsmiljöbloggen haft 9046 unika besökare och de 31 inläggen har hittills lockat 92 kommentarer.

Bloggen som metod för att sprida kunskap utvärderas löpande under året och en långsiktig ambition är att bidra till att utveckla framtidens e-hälsa.

 

Birgita Klepke

 

Här hittar du bloggen: www.arbetsochmiljomedicin.se