Alla forskare måste informera allmänheten om sina resultat.

Hemsidan arbetsmiljoforskning.se hotad av nedläggning

AFA Försäkring har avslagit föreningen Arbetslivsjournalisternas förslag om att fortsätta och utvidga hemsidan. Avslaget lär enligt välinformerade källor beror på att arbetsmiljöforskning.se, visserligen är utmärkt, men att den bedriver forskningsinformation, inte forskning.  Därför ska sidan inte finansieras med forskningsmedel.

 

– Jag förstår inte hur de resonerar. I varje beviljad forskningsansökan ingår medel för att informera om resultaten av forskningen. Särskilt tydligt och uttalat är det när det gäller forskning som finansieras av AFA Försäkring, säger projektledaren, Torbjörn Uhlin

Utvidgas till hela privata näringslivet

– Problemet som alla är överens om, inklusive forskarna själva, är  att dessa inte har tid eller intresse för att arbeta med att föra ut sina resultat. Till det behövs journalister eller informatörer som har kunskap och förmåga att arbeta med denna uppgift.

Hemsidan, som nu funnits i drygt två år, drivs av föreningen Arbetslivsjournalisterna. Den har finansierats av AFA Försäkrings forskningsprogram ”Från ord till handling”, som avslutas i december i år.  Målet med sidan är att göra forskningsresultat användbara för brukarna och att sätta dem i ett sammanhang. Arbetslivsjournalisterna har ansökt om fortsatta forskningsmedel hos AFA Försäkring för nästa treårsperiod. Syftet är att gå från att vara ett utvecklingsprojekt som bevakar några branscher i den privata servicesektorn till att utvidga sidan till hela det privata näringslivet.

Redaktionen genomför nu en utvärdering av de första åren med arbetsmiljöforskning.se med enkäter på hemsidan och riktade enkäter till en rad intressenter, som forskare och representanter från parterna. Behovet av information om forskningen är stort, välkänt och omvittnat av många. Ett exempel är Björn Hammar, som är företagsrådgivare i arbetsmiljö vid Teknikföretagen.

– Jag vill ha en fortsättning av sidan arbetsmiljöforskning.se och vill stödja det. Jag tycker det är viktigt att ni får chans att fortsätt en period till.- Det är viktigt att det kapital vi investerar i forskning förräntar sig och ger en återbäring till våra medlemsföretag, att forskningsresultaten i nästa steg kommer ut till dem. Det räcker inte att det som så ofta bara blir en forskningsrapport.

 

Ett skriande behov

Svend Erik Mathiassen, professor vid Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle, anser att det finns ett skriande behov av att göra forskning tillgänglig och användbar för arbetslivet.

– Det finns mycket bra forskning, mycket bra praktik men ett stort hål där emellan. Med den förhärskande forskningspolitiken, där vetenskapligt excellenta grupper premieras på alla sätt, kan man inte förvänta sig att forskarna själva lägger särskilt mycket tid på förmedling till icke-vetenskapliga avnämare, säger han. Hela resultatet av enkäten redovisas senare, men redan nu kan man konstatera att en överväldigande majoritet bland forskare, arbetsgivare och fackföreningsrepresentanter är mycket positiva till sidan och vill att den ska fortsätta och utökas.

Redaktionen och ägaren till projektet, Arbetslivsjournalisterna ekonomisk förening, arbetar med att söka en annan finansiering.

– AFA Försäkring har hittills satsat tre miljoner kronor i vårt projekt och vi vet att vi lyckats väl med att utveckla en metod för att kommunicera forskningsresultat. En nedläggning är inget alternativ för oss. Vi vill utvidga sidan. Vi vet att vi behövs och fyller en kunskapslucka i dagens arbetsmiljö-Sverige, säger Torbjörn Uhlin.