Gammal forskning blir ny i program för att förbättra förtagshälsovårdens metoder

Det finns redan idag forskningsresultat och metoder som kan användas inom företagshälsovården, efter anpassning. Men avståndet har varit för långt mellan forskarna och hälsan. Ett nytt projekt ska överbrygga den klyftan, men också utveckla nya metoder.  Ledare av projektet är Mats Hagberg.

Mats Hagberg är professor vid arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, och leder forskningsprogrammet i samarbete med Maria Albin vid arbets- och miljömedicin i Lund. Det är finansierat av Fas och Afa Försäkring och handlar om att utveckla och införa pålitliga metoder för företagshälsovårdens arbete, men också att utvärdera dem. Afa-delen fokuserar på att föra ut metoderna i praktiken. Metoderna ska förbättra hälsa, arbetsförmåga och produktivitet. Framför allt ska metoderna vara baserade på forskning och erfarenhet. – Det är dåligt med forskning om företagshälsans metodik. Det har dessutom varit oklart var hälsan ska hitta sina vetenskapliga resurser och ny kunskap, säger Mats Hagberg.  

 

Anpassa befintlig forskning

Idén till ansökan kom före regeringens satsningen på företagshälsan. Man bedömde att det fanns en hel del vetenskapliga resultat som skulle kunna användas av företagshälsovården, men att avståndet mellan forskning och praktisk användning varit för långt. – I  programmet vill vi anpassa och överföra befintliga metoder, men också hitta nya metoder, som har hög validitet, det vill säga att de är pålitliga, inom de fem områden vi ska arbeta med, berättar Mats Hagberg. De fem områdena är psykisk ohälsa och stress, luftvägssjukdomar som yrkesastma, belastningar av rörelseorganen och arbetsförmåga, och buller och vibrationer. Det femte området är personlig skyddsutrustning. – Det finns nästan ingen forskning i Sverige om personlig skyddsutrustning, trots att de har ett stort användningsområde. Nu arbetar vi med att ta fram ett verktyg för att underlätta att välja rätt skyddsutrustning, säger Mats Hagberg. Företagshälsan ska också få metoder att bedöma risker inom dessa fem områden.

 

Samarbete ökar kraften

Lunds och Göteborgs arbets- och miljömedicin samarbetar för att uppnå bättre effekt, bland annat om en rad verktyg. I Göteborg finns bland annat ett projekt som handlar om att utvärdera speciella handskar för att minska vibrationsexponering, i Lund arbetar man med skyddsutrustning för arbete i värme och kyla.  Programmet täcker kostnader för tre år plus ytterligare tre år, totalt handlar det om 12 miljoner kronor. Under den andra perioden ska man också arbeta med hälsoekonomi för företagshälsovården. Olika företagshälsor är samarbetspartner, bland annat deltar Västra Götalandsregionens hälsa och företagshälsan på Tetra Pak i Lund. En hemsida, där metoder och praktiska verktyg finns tillgängliga ligger redan på nätet  – www.fhvmetodik.se – och den ska utvecklas under programmets gång.  Här ska också  finnas inbjudningar till kurser och utbildningar. Internationellt finns det ett samarbete för att sammanställa evidensbaserade metoder för företagshälsovården, som Yrkeshygienska institutet i Helsingfors arbetar med.

 

Efterlängtad satsning

Mats Hagberg vill gärna samarbeta med Fas övriga satsningar på forskning om företagshälsovård, som nu pågår i Sverige.  – Denna satsning kom inte en dag för tidigt. Kompetensutvecklingen inom hälsan har fått stryka på foten. När det handlar om att kunna debitera sina kunder så mycket som möjligt kanske man inte satsar lika mycket på kvalitetskontroll och utveckling. Forskning om hälsans vanligaste tjänst, hälsokontroller, ingår inte.- De är populära inom företagshälsovården men det finns evidens för att nyttan är låg. Därför finns det all anledning att också fokusera på dessa, men det gör vi inte i detta projekt, säger Mats Hagberg.